suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tampereen kaupunki

Ilmoitus omatoimisesta lietteen käsittelystä

  • Lupa tai muu velvoite
  • 17 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Asuinkiinteistön jätevesijärjestelmän saostus- tai umpisäiliön tai pienpuhdistamon jätevesiliete on mahdollista käsitellä omatoimisesti. Omatoimisella käsittelyllä tarkoitetaan esimerkiksi lietteen kompostointia tai peltolevitystä. Lietteen vastaanottavan, käsittelevän ja hyödyntävän henkilön on tehtävä asiasta ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.

Useamman lähikiinteistön jätevedet voidaan käsitell ...

Toimi näin

Tee ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot miten ja missä liete käsitellään ja hyödynnetään sekä käsittelystä ja hyödyntämisestä vastaavan henkilön yhteystiedot. Ilmoituksessa on oltava sekä kiinteistön haltijan että lietteen käsittelijän allekirjoitukset.

Kenelle ja millä ehdoin

Omatoimisen käsittelyn ehdottomana edellytyksenä on, että liete hygienisoidaan asianmukaisesti. Lietteet on käsiteltävä kalkkistabiloimalla tai muulla Eviran ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla.

Käsiteltyä lietettä saa levittää vain omalle tai omassa hallinnassaan olevalle pellolle lannoitustarkoituksessa. Tämän vuoksi käsittelijällä on oltava riittävästi viljelykäyttöön tai muuhun vastaavaan käyttöön soveltuvaa peltoa, jolle hygienisoituja lietteitä on sallittua levittää. Lietteen käsittelyssä ja peltokäytössä on noudatettava myös lannoitevalmistelakia, nitraattiasetusta ja maa- ja metsätalousministeriön asetusta lannoitevalmisteista.

Yhteisen käsittelyn harjoittaja voi käsitellä yhteensä enintään kuudella kiinteistöllä asumisessa syntyvän lietteen ja levittää peltoon lannoitustarkoituksessa samoin edellytyksin kuin omassa toiminnassa syntyneen lietteen. Jokaisen kiinteistön osalta on täytettävä oma ilmoituslomake.

Erityisissä tapauksissa liete on mahdollista kompostoida kiinteistöllä. Joidenkin pienpuhdistamojen liete on laitevalmistajan huolto-ohjeessa ohjeistettu kompostoimaan. Mikäli pienpuhdistamoliete sisältää ulosteperäistä jätettä, on kompostointi tehtävä suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, josta valumavesien pääsy maaperään on estetty ja joka on haittaeläimiltä suojattu. Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on vähintään vuosi. Jos kiinteistöllä syntyy vähäinen määrä harmaita jätevesilietteitä, myös ne voidaan kompostoida joko kompostorissa, puu- tai metallikehikossa tai aumassa.


Määräaika

Tee ilmoitus ennen toiminnan aloittamista.

Palvelun toteuttaa

Ylöjärven kaupunki, Virtain kaupunki, Pirkkalan kunta, Kangasalan kaupunki, Pälkäneen kunta, Mänttä-Vilppulan kaupunki, Hämeenkyrön kunta, Lempäälän kunta, Tampereen kaupunki, Juupajoen kunta, Sastamalan kaupunki, Vesilahden kunta, Ikaalisten kaupunki, Parkanon kaupunki, Oriveden kaupunki, Ruoveden kunta, Nokian kaupunki

Muut vastuuorganisaatiot

Ruoveden kunta, Hämeenkyrön kunta, Ylöjärven kaupunki, Virtain kaupunki, Vesilahden kunta, Parkanon kaupunki, Kangasalan kaupunki, Pälkäneen kunta, Sastamalan kaupunki, Lempäälän kunta, Juupajoen kunta, Ikaalisten kaupunki, Oriveden kaupunki, Nokian kaupunki, Mänttä-Vilppulan kaupunki, Pirkkalan kunta

Palvelusta vastaa

Tampereen kaupunki
Tekstistä vastaa: Tampereen kaupunki
Päivitetty: 16.5.2022