suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Ilmoitus melusta ja tärinästä

  • Lupa tai muu velvoite
  • 6 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Tilapäisistä, erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavista tapahtumista ja töistä on tehtävä ympäristönsuojelulain mukainen meluilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Jos toiminta ulottuu usean kunnan alueelle, ilmoitus tehdään Lapin ELY-keskukselle. Ilmoitettavia toimintoja voivat olla esim. kivenmurskaus, louhinta-, purku- ja rakennustyöt, moottoriurheilukilpailut sekä ilta- tai yöaikaan järjestettävät ulkoilmakonsertit.

Tee ilmoitus viimeistään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista. Toimintaa ei saa aloittaa ennen päätöstä tai ennen kuin ilmoituksen jättämisestä on kulunut 30 vuorokautta. Erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta toiminnasta on aina tiedotettava etukäteen lähialueen asukkaille, oppilaitoksille ja muille kohteille, joille saattaa aiheutua haittaa tai häiriötä.

Meluilmoitus löytyy Ympäristöhallinnon verkkosivuilta:

http://www.ymparisto.fi/fi-fi/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/Ymparistonsuojelulain_mukaiset_ilmoitukset/Melua_tai_tarinaa_aiheuttava_tilapainen_toiminta

Toimi näin

Tee melu- ja tärinäilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Kunta käsittelee ilmoituksen ja antaa tarpeelliset määräykset, joita ilmoituksen tekijän on noudatettava.

Voit ilmoittaa yhdellä melu- ja tärinäilmoituksella useampia tapahtumia.

Toimita täytetty lomake liitteineen ympäristötarkastajalle sähköpostitse tai kirjeitse. Ympäristötarkastaja käsittelee ilmoituksen ja antaa tarpeelliset määräykset, joita ilmoituksen tekijän on noudatettava. Ilmoitus on jätettävä vähintään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista.

Kenelle ja millä ehdoin

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä toiminnasta, johon on jo voimassa oleva ympäristölupa.

Yksityishenkilöiltä ei edellytetä ympäristöilmoituksia näiden omaan talouteen liittyvistä toimista.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Vastuu ilmoituksen tekemisestä on rakentajalla, tapahtumajärjestäjällä tai vastaavalla, jonka toiminnasta melu ja tärinä pääasiallisesti aiheutuvat.

Palvelu on maksullinen.

Maksu on määrätty ympäristölautakunnan vahvistamassa taksassa.

Tausta ja lainsäädäntö

Jokaisen, jonka toiminta aiheuttaa erityisen häiritsevää melua tai tärinää, tulee tehdä etukäteen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Erityisen häiritsevää melua tai tärinää voi syntyä esimerkiksi rakentamisesta, ulkoilmakonsertista, autourheilukilpailusta, louhinnasta, kivenmurskauksesta ja paalutuksesta. Ilmoitusvelvollisia ovat esimerkiksi rakentajat ja ulkoilmatapahtumien järjestäjät.

Haitan aiheuttajan tulee lisäksi etukäteen tiedottaa melusta tai tärinästä kaikille haitan vaikutuspiirissä oleville asukkaille, päiväkodeille ja kouluille, hoitolaitoksille ja muille mahdollisille kohteille.

Jos melua tai tärinää aiheuttava toiminta ulottuu usean kunnan alueelle, melu- ja tärinäilmoitus tulee tehdä ELY-keskukselle.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Kolari, Pello, Ranua, Rovaniemi, Tervola, Ylitornio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 9.6.2020