suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keuruun kaupunki

Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin

  • Lupa tai muu velvoite
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Jätehuoltorekisteriin ilmoitusvelvollisuus koskee kiinteässä vastaanottopaikassa tapahtuvaa ammattimaista jätteen keräystoimintaa, jolta ei edellytetä ympäristölupaa. Jätelain mukaan jätteen keräystoimintaa ovat jätteenkeräys, lajittelu tai yhdistäminen kuljetusta taikka omatoimista hyödyntämistä tai käsittelyä varten.

Toimi näin

Ammattimaisesta jätteen keräystoiminnasta tulee tehdä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista ilmoitus sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella keräystä harjoitetaan. Samaan ilmoitukseen voi sisällyttää tiedot kaikista toiminnanharjoittajan kyseisessä kunnassa sijaitsevista jätteen vastaanottopaikoista. Jos jätehuoltorekisteriin ilmoitettu toiminta muuttuu olennaisesti tai se lopetetaan, on muuttuneet tiedot ilmoitettava viivytyksettä toiminnan sijaintipaikan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Jätteen keräystoiminta on järjestettävä niin, että

1) jätteen vastaanottopaikkaan on esteetön pääsy ja jäte voidaan turvallisesti kuormata poiskuljetusta varten,

2) vastaanottopaikassa on riittävä määrä kannellisia säiliöitä, maahan upotettavia syväkeräyssäiliöitä, jätelavoja tai muita jäteastioita, jotka soveltuvat kerättäville jätelajeille,

3) jäteastioiden käytöstä ja tyhjennyksestä ei aiheudu loukkaantumisen vaaraa käyttäjälle tai tyhjentäjälle eikä muuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle,

4) jäteastian kanteen tai etuseinään kiinnitetään selvästi erottuva merkintä, jossa on tiedot astiaan kerättävästä jätelajista sekä keräyksestä vastaavan yrityksen tai yhteisön yhteystiedot,

5) jäteastia tyhjennetään riittävän usein siten, että kertyvä jäte mahtuu astiaan ja astia voidaan aina sulkea eikä jätteestä aiheudu ympäristön likaantumista tai roskaantumista taikka hajua tai muuta hygieenistä haittaa,

6) jäteastia pidetään kunnossa ja puhdistetaan riittävän usein siten, että keräyksestä ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle,

7) jätteen keräyksen vuoksi roskaantunut vastaanottopaikka ja sen ympäristö siivotaan,

8) vastaanottopaikassa on kerättävän jätteen ominaisuudet huomioon ottaen riittävän tiivis pohja ja tarpeelliset säänkestävät katteet, vesien johtamis- ja käsittelyjärjestelyt ja muut rakenteet keräyksestä johtuvan terveydelle ja ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi sekä että

9) luvaton jätteen toimittaminen vastaanottopaikkaan estetään tarvittaessa rakenteellisin ja muin teknisin keinoin.

Jätteen ammattimaisen keräystoiminnan harjoittajan tulee pitää kirjaa kerätyistä jätteistä. Kirjanpitoon on sisällytettävä tiedot kerätyn tai käsitellyn jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, kuljetuksesta ja toimituspaikasta. Tiedot on säilytettävä kirjallisesti tai sähköisesti kuuden (6) vuoden ajan.

Palvelu on maksullinen.

Ilmoituksen käsittelymaksusta on määrätty Keurusselän ympäristönsuojelujaoston hyväksymässä Keuruun ja Mänttä-Vilppulan kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa (katso taksa ympäristönsuojelun verkkosivuilta kohdasta "Luvat ja ilmoitukset").

Tausta ja lainsäädäntö

Jätteen ammattimaista keräystoimintaa harjoittavan yrityksen on tehtävä toiminnastaan ilmoitus kunnan ympäristöviranomaisille. Ilmoituksen perusteella yritys merkitään jätehuoltorekisteriin. Yritys voi sisällyttää samaan ilmoitukseen tiedot kaikista niistä vastaanottopaikoista, joihin se toimittaa jätettä välivarastoitavaksi.

Jätteen ammattimaisen keräystoiminnan harjoittajan tulee pitää kirjaa kerätyistä jätteistä. Kirjanpitoon tulee sisällyttää tiedot kerätyn jätteen lajista, laadusta, vaarallisen jätteen vaaraominaisuuksista, jätteen määrästä, alkuperästä ja toimituspaikasta sekä jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä. Nämä tiedot pitää säilyttää kuuden vuoden ajan.

Ilmoituksesta tulee käydä ilmi, kenen toimeksiannosta jätettä kerätään ja kenen vastuulla kerätty jäte on. Ilmoituksessa tulee kertoa, onko vastaanottopaikalla ympäristölupa, ja onko keräystoiminta jatkuvaa vai määräaikaista. Jos yritys toimii usean kunnan alueella, sen on tehtävä hakemus toiminnan hyväksymisestä sille ELY-keskukselle, jonka alueella suurin osa toiminnasta tapahtuu.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto, Keuruun kaupunki
Muut vastuuorganisaatiotKeurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto
Palvelusta vastaaKeuruun kaupunki
Alue Keuruu, Mänttä-Vilppula
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Keuruun kaupunki
Päivitetty: 1.11.2019