suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Digi- ja väestötietovirasto

Ilmoitus edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Voit tehdä ilmoituksen toisen henkilön edunvalvonnan tarpeesta, jos hän ei sairautensa, heikentyneen terveydentilansa tai muun vastaavan syyn vuoksi kykene itse huolehtimaan asioistaan eikä asioita voida hoitaa asianmukaisesti muulla tavoin. Voit tehdä ilmoituksen salassapitosäännöksistä huolimatta.

Holhousviranomainen selvittää ilmoituksen saatuaan ilmoituksen kohteena olevan henkilön edunvalvonnan tarvetta. Jos henkilö on sairauden vuoksi kykenemätön hoitamaan asioitaan eivätkä ne tule asianmukaisesti muulla tavoin hoidetuiksi, henkilö on edunvalvonnan tarpeessa. Tällöin holhousviranomainen tekee tuomioistuimelle hakemuksen edunvalvojan määräämiseksi.

Edunvalvoja voidaan määrätä hoitamaan toisen henkilön (päämiehen) omaisuutta ja taloudellisia asioita. Edunvalvoja voidaan määrätä hoitamaan myös yksittäistä tehtävää, kuten kiinteistön myyntiä tai perinnönjakoa. Edunvalvoja voidaan määrätä hoitamaan taloudellisia asioita määräajaksi (esim. kahdeksi vuodeksi) tai määräys voi olla voimassa toistaiseksi. Edunvalvojan tehtävä voidaan lakkauttaa, jos edunvalvonnan tarve päättyy. Tietyissä tapauksissa edunvalvoja on mahdollista määrätä edustamaan päämiestään myös tämän henkilöä koskevassa asiassa, kuten hoitopaikasta päättämisessä, jos henkilö itse ei kykene enää tällaista asiaa ymmärtämään.

Jos edunvalvojan määrääminen ei yksin riitä turvaamaan ilmoituksen kohteena olevan henkilön asioiden hoitoa, hänen toimintakelpoisuuttaan on mahdollista rajoittaa tuomioistuimen päätöksellä. Toimintakelpoisuutta voidaan rajoittaa esimerkiksi siten, että henkilö (päämies) voi ottaa lainaa vain yhdessä edunvalvojansa kanssa.

Edunvalvojan tehtävään voidaan määrätä yksityishenkilö (esim. sukulainen tai muu läheinen henkilö), jos hän antaa tehtävään suostumuksensa ja on tehtävään sopiva. Edunvalvojan tehtävään voidaan määrätä myös yleinen edunvalvoja, joka hoitaa päätyönään useiden henkilöiden taloudellisia asioita.

Taloudellisia asioita hoitava edunvalvoja on tilivelvollinen toiminnastaan holhousviranomaiselle. Edunvalvojalla on oikeus saada kohtuullinen palkkio tehtävänsä hoitamisesta ja korvaus tarpeellisista kuluistaan. Edunvalvoja ei saa kertoa päämiehensä asioista muille ilman päämiehen lupaa.

Toimi näin

Täytä Digi- ja väestötietoviraston sivuilla oleva ilmoitus edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä ja lähetä se virastoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Henkilölle, joka on huolissaan toisen henkilön kyvystä hoitaa asioitaan sairauden, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi eivätkä henkilön asiat tule muutoin hoidetuiksi

Palvelu on maksuton.

Palvelu on ilmoituksen tekijälle maksuton.

Palvelu on pääsääntöisesti maksullinen ilmoituksen kohteelle. Holhousviranomaisen käräjäoikeudelle tekemä edunvalvojan määräämiseen johtava hakemus maksaa 152 euroa/hakemus. Jos käsittely edellyttää viranomaisen läsnäoloa käräjäoikeuden istunnossa, maksu on 324 euroa/hakemus. Maksua ei peritä, jos ilmoituksen kohteena olevan henkilön nettotulot, mukaan luettuina rahana annetut sosiaaliset etuudet, ovat vähemmän kuin 8 147 euroa vuodessa.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaDigi- ja väestötietovirasto
Palvelusta vastaaDigi- ja väestötietovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Digi- ja väestötietovirasto
Päivitetty: 16.1.2020