suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Siviilipalveluskeskus

Hakeutuminen siviilipalveluspaikaksi

 • Palvelu
 • Koko Suomi
 • Julkinen palvelu

Siviilipalveluspaikaksi voivat hakeutua julkinen viranomainen tai laitos, yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö sekä uskonnolliset yhdyskunnat ja seurakunnat.

Toimi näin

Palveluspaikkaoikeutta haetaan Siviilipalveluskeskukselle osoitettavalla hakemuslomakkeella. Hakemuksessa nimetään siviilipalvelusasioille vastuuhenkilö, joka vastaa palvelustehtävien määräämisestä ja niihin perehdyttämisestä sekä siviilipalvelusvelvollisen valvonnasta. Hakemuksessa palveluspaikka sitoutuu vastaamaan palveluspaikan velvoitteista.

Yksityisoikeudellinen yhteisö liittää lisäksi hakemukseensa selvityksen

 • taloudellisista resursseista (viimeisin tilinpäätös ja toimintakertomus)
 • henkilöstöresursseista (palkatun henkilöstön määrä)
 • toiminnan laajuudesta ja vakiintuneisuudesta
 • yleishyödyllisyydestä (yhteisön säännöt tai yhtiöjärjestys ja kaupparekisteri sekä verottajan päätös hakijan yleishyödyllisyydestä)
 • velvollisen työnkuvasta

Hakemuksen käsittelyaika on noin 2 viikkoa. Ennen yksityisoikeudellisen yhteisön hakemuksen hyväksymistä tai hylkäämistä Siviilipalveluskeskus pyytää lausuntoa pääesikunnalta. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon seurakuntien ei tarvitse toimittaa yleishyödyllisyyttä selvittäviä asiakirjoja.

Kenelle ja millä ehdoin

Siviilipalveluspaikkana voi toimia

 • valtion viranomainen tai liikelaitos, valtion itsenäinen julkisoikeudellinen laitos tai julkisoikeudellinen yhdistys
 • kunnan viranomainen
 • uskonnonvapaudenlaissa tarkoitettu uskonnollinen yhdyskunta tai sen seurakunta
 • yleishyödyllistä toimintaa harjoittava yksityisoikeudellinen yhteisö, yhdistys tai säätiö

Siviilipalveluspaikkana ei voi toimia puoluerekisteriin merkitty puolue, työmarkkinajärjestö tai yhteisö, jonka pääasiallisena tarkoituksena on voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen yhteisölle tai sen osallisille.

Siviilipalveluspaikan tehtävät ovat

 • siviilipalvelusvelvollisen tehtävien määrääminen
 • palvelustehtäviin liittyvän perehdyttämisen järjestäminen
 • siviilipalvelusvelvollisen ylläpito
 • palvelukseen liittyvä valvonta
 • rekisteritietojen ylläpitäminen palveluksen aikana
 • pyydettäessä antaa palveluksessaan olevalle siviilipalvelusvelvolliselle passin hakemista varten esteettömyyslausunto

Palveluspaikka on sitoumuslomakkeen allekirjoitettuaan sitoutunut vastaamaan palvelusvelvollisen ylläpidosta työpalvelun aikana. Palveluspaikka maksaa säännöllisesti ja ajallaan vähintään kerran kuukaudessa:

 • päivärahan jokaiselta palveluspäivältä
 • ruokarahan tai järjestää ruokailun
 • osoittamansa majoituksen kustannukset velvollisen osalta
 • 5 km tai pidemmät matkat osoitetun majoituksen ja työpaikan välillä
 • järjestää terveydenhoidon ja hammashuollon

Lisäksi esimies

 • perehdyttää velvollisen palveluspaikkaan ja työtehtäviin
 • huolehtii lomien pitämisestä
 • tekee Sivariwebiin merkinnät palvelustapahtumista ja kotiuttaa velvollisen täysin palvelleena
 • varmistaa Nuorisotakuun mukaisten toimenpiteiden toteutumisen
 • on palvelusrikkomusasioissa yhteydessä Siviilipalveluskeskukseen ja tekee tarvittaessa palvelusrikkomisilmoituksen yhdessä palveluspaikan vastuuhenkilön kanssa. Ilmoituksen allekirjoittaa aina vastuuhenkilö.

Sitoutuminen palveluspaikan velvoitteisiin on kaikilta osin ehdoton. Hakija, joka sitoutuu vain osaan velvoitteista tai ei hakemuksessaan tai siihen pyydetyssä täydennyksessä mainitse sitoutumisesta mitään, ei hyväksytä palveluspaikaksi.

Palveluspaikkasopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus puretaan kirjallisesta hakemuksesta. Jos siviilipalveluspaikka olennaisesti laiminlyö velvoitteensa voi Siviilipalveluskeskus peruuttaa siltä oikeuden toimia siviilipalveluspaikkana.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSiviilipalveluskeskus
Palvelusta vastaaSiviilipalveluskeskus
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Siviilipalveluskeskus
Päivitetty: 15.4.2021