suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laihian kunta

Esiopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Laihia
  • Julkinen palvelu

Esiopetuksen oppilashuolto on osa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuollollista jatkumoa. Sillä edistetään välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen toimintakulttuuria ja varmistetaan kaikille tasavertainen kasvamisen ja oppimisen mahdollisuus. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko esiopetusyksikköä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi lapsilla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.

Esiopetuksessa oppilashuolto on kaikkien siinä työskentelevien ja oppilashuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu esiopetusyksikön hyvinvoinnista on sen henkilökunnalla.

Oppilashuollon ohjausryhmä suunnittelee, kehittää ja arvioi oppilashuoltoa. Ryhmään kuuluu sivistys-, varhaiskasvatus- ja perusturvajohtaja, rehtoritiimi, psykologi, oppilaanohjaaja, kuraattori ja nuorisotoimen edustaja. Lisäksi ”yhdessä eteenpäin” -ryhmä on mukana oppilashuollon suunnittelussa ja arvioinnissa. Sama ryhmä vastaa Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittämisestä.

Yhteisöllisestä oppilashuollosta vastaa esiopetuksen oppilashuoltoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii varhaiskasvatuksen johtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija. Ryhmä vastaa yhdessä esiopetusta toteuttavien yksiköiden kanssa esiopetuksen oppilashuollon seurannasta, arvioinnista ja kehittämisestä sekä oppilashuoltoon kuuluvien asioiden kirjaamisesta ja päivittämisestä.

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan

• lapselle annettavia terveydenhuollon palveluja, jotka järjestetään terveydenhuoltolain mukaisina ikäryhmälle suunnattuina neuvolapalveluina,

• oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä

• yksittäistä lasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa.

Yksilökohtainen oppilashuolto esiopetuksessa perustuu aina huoltajan suostumukseen.

Laihialla käytettävissä olevia oppilashuollon palveluja:

- erityislastentarhanopettajan tehtäviin esiopetuksessa kuuluvat varhennetun esiopetuksen eli 5 -vuotiaiden lasten tukeminen.

- erityisopettajat antavat puheopetuspalveluita ja tukea pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluville lapsille.

- esiopetusikäiset lapset kuuluvat neuvolaterveydenhuollon piiriin.

- koulupsykologin palveluihin kuuluvat tarvittaessa koulukypsyystestit.

- koulukuraattori ja sosiaalityöntekijät ovat tarvittaessa saatavilla.

Toimi näin

Esiopetuksen henkilökunta on avainasemassa lapsen kehityksen havainnoinnissa. Mikäli henkilökunnalla tai vanhemmilla herää huoli lapsen kehityksen, käyttäytymisen tms. johdosta, on heillä mahdollisuus tuoda asia monialaisen oppilashuoltoryhmän pohdittavaksi.

Koulukuraattorin tai koulupsykologin tuki yksittäiselle lapselle käynnistyy huoltajan tai lasten kanssa työskentelevän ammattihenkilön yhteydenotolla. Ennen yhteydenottoa keskustellaan ensin huoltajan kanssa. Lapsen oppilashuollollisen tuen tarvetta arvioidaan yhteisessä keskustelussa yhteydenottajan kanssa. Yksittäisen lapsen oppilashuollollinen tuki voi käynnistyä myös monialaisen asiantuntijaryhmän tapaamisella. Oppilashuollon työntekijä arvioi tuen tarpeen kiireellisyyden. Huoltajan kanssa sovitaan yhdessä asian hoitamisen aikataulusta. Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä oppilashuollon palveluja.

Joka vuosi huoltajille tehdään tyytyväisyyskysely, jonka vastauksien pohjalta esiopetus saa palautetta työstään ja mahdollisuuden toiminnan kehittämiseen sekä erilaisten esille nousseiden asioiden työstämiseen. Myös esiopetuksen oppilashuoltotyöstä ja sen toimintaan liittyvistä menettelytavoista annetaan tietoa huoltajalle.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetuksen oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon eli huolenpitoon lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä yksilönä että osana ryhmää. Henkilökohtaisina palveluina esiopetukseen osallistuva lapsi voi saada neuvolan terveydenhoitopalveluja sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja. Tarvittaessa lapsen tueksi kootaan monialainen asiantuntijaryhmä.

Oppilashuollon tavoitteena on luoda lapselle terve ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, tukea oppimista, lieventää ja ehkäistä oppimisen esteitä ja oppimisvaikeuksia, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä.

Esiopetuksen oppilashuoltoa toteuttavat kunnan viranomaiset yhteistyössä lapsen vanhempien tai huoltajien ja lapsen itsensä kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLaihian kunta
Palvelusta vastaaLaihian kunta
Alue Laihia
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Laihian kunta
Päivitetty: 4.7.2019