suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Erikoiskuljetuslupa ja siihen liittyvät velvoitteet

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Kuljetus, joka ylittää normaaliliikenteelle sallitut mitta- tai massarajat, on erikoiskuljetus. Kaikki erikoiskuljetukset eivät kuitenkaan tarvitse erikoiskuljetuslupaa, sillä EU- ja ETA-maissa rekisteröidyillä kalustoilla suoritettaville kuljetuksille on olemassa ns. vapaat mittarajat. Niiden rajoissa suoritettavat normaalimassaiset erikoiskuljetukset eivät tarvitse erikoiskuljetuslupaa.

Jos vapaat mittarajat tai suurin sallittu massa ylittyvät, tulee kuljetukselle hakea erikoiskuljetuslupa. Pirkanmaan ELY-keskus myöntää luvat jakamattomien esineiden erikoiskuljetuksille Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kappaletavaran kuljettamista koskevat luvat käsittelee Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Tyypillisiä erikoiskuljetuksia ovat jakamattomien esineiden, kuten koneiden, elementtien, rakennusten, nostureiden ja isojen tuotteiden, kuljetukset. Erikoiskuljetus tulee kyseeseen silloin, kun jakamatonta esinettä ei voida kohtuullisin kustannuksin tai vahingonvaaraa aiheuttamatta jakaa useampiin kuljetuksiin.

ELY-keskus myöntää kahdentyyppisiä erikoiskuljetuslupia: 1) reittikohtaisia lupia ja 2) reitistölupia.

  • Reittikohtainen lupa myönnetään hakemuksessa ilmoitetun lähtö- ja määräpaikan välille. Reitti kuvataan käyttäen tienumeroita sekä paikkakuntien ja liittymien nimiä. Reitti on voimassa vain menosuuntaan. Reittikohtainen lupa voidaan hakemuksesta tehdä myös ennakkopäätöksenä. Ennakkopäätöksestä selviävät kuljetuksen rajoitteet, mutta ennakkopäätös ei oikeuta varsinaiseen kuljetukseen. 

  • Reitistöluvassa on valmiiksi määritelty rajoituksineen tiet ja/tai alueet, joilla kyseisellä luvalla saa liikkua. Reitistöissä on annettu myös korkeusrajoituksia sekä lueteltu siltoja, joita ei saa ylittää.

Mikäli kuljetus ei massansa puolesta ole erikoiskuljetus, voi useampi samantyyppinen ajoneuvo liikkua samalla luvalla. Ylimassaisissa kuljetuksissa ajoneuvo tai ajoneuvot yksilöidään lupaan rekisteri- tai valmistenumerolla. 

Toimi näin

Käytä asiointiin ensisijaisesti sähköistä asiointipalvelua.

Kirjautuminen palveluun vaatii vahvan tunnistautumisen. Tarvitset joko pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin.

Uusittaessa vanhaa reitti- tai reitistölupaa, lisää hakemukseen vanhan luvan numero tai kopio vanhasta luvasta.

Täytä hakemuslomake huolellisesti. Sähköisessä asiointipalvelussa on mahdollista muokata hakemusta tai perua hakemus siihen saakka, kunnes se otetaan käsittelyyn.

Jos et voi asioida sähköisessä asiointipalvelussa, voit käyttää tulostettavia lomakkeita. Toimita hakemuslomake liitteineen Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon (PL 297, 33101 Tampere). 

Mikäli kuljetus edellyttää muutoksia tien rakenteeseen ja tienvarsilaitteisiin, muutoksiin pitää hakea erikseen tienpitäjältä työlupaa tiealueella työskentelyyn.

Lupakäsittelyn nopeuttamiseksi luvansaaja voi myös itse hakea ennakkoon tienpitäjän suostumusta katuverkon käyttöön.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupa voidaan kirjoittaa suomeksi tai ruotsiksi.

Erikoiskuljetusten lupaehdot ovat kaikille samat. Lupaehdot sisältävät keskeisimmät osat erikoiskuljetuksia koskevista säädöksistä ja kuljetukselle asetetuista muista ehdoista. Luvassa voi olla myös erikoisehtoja, kuten ilmoitusehto, poliisiehto tai sillanvalvontaehto.  Tarkemmin erikoiskuljetusehtoja on kuvattu Traficomin Erikoiskuljetusmääräyksessä. 

Erikoiskuljetuslupa on voimassa vain erikoiskuljetusluvassa määriteltyyn kuljetukseen ja vain luvassa mainitulla reitillä/reiteillä. Erikoiskuljetuslupa tai lupajäljennös liitteineen on pidettävä kuljetuksen mukana.

Erikoiskuljetuslupa voidaan peruuttaa määräajaksi tai kokonaan, jos erikoiskuljetusta koskevia säädöksiä tai asetettuja ehtoja ei noudateta tai luvan myöntämisen edellytykset eivät enää täyty. 

Tien rakenteeseen ja tienvarsilaitteisiin kuljetusta varten tehtäviin muutoksiin pitää saada tienpitäjän lupa ennen kuljetuksen suorittamista. Tällaisia muutoksia ovat muun muassa portaalien nostaminen, sähköistettyjen liikenteenohjauslaitteiden ja valaisinpylväiden irrottaminen, kaiteiden poistaminen, liittymämuutokset, korokkeiden ylittämisluiskien rakentaminen ja tierungon vahvistaminen. Valtion maanteitä koskevat työluvat haetaan keskitetysti Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Sähköistämättömän liikennemerkin ja liikenteenohjauslaitteen saa tilapäisesti irrottaa ilman tienpitäjän suostumusta, jos se asetetaan välittömästi entiselleen, eikä työn suorittaminen edellytä koneiden käyttöä.

Palvelu on maksullinen.

Palvelu on maksullinen.

Tarkista ajantasaiset hinnat ELY-keskuksen verkkosivuilta (Erikoiskuljetukset). Myös kielteinen päätös on maksullinen.


Käsittelyaika

Tarkista keskimääräinen käsittelyaika ELY-keskuksen verkkosivuilta (Erikoiskuljetukset / ajankohtaista). Käsittelyaika vaihtelee tyypillisimmin neljästä työpäivästä 10 työpäivään. Huomiothan tämän kuljetusta suunnitellessasi. Tarkista ajantasainen jonotilanne ELY-keskuksen verkkosivulta. Puutteellisesti täytetty hakemus hidastaa hakemuksen käsittelyä. Mikäli lupaan kuuluu useita reittejä, luvan käsittely voi kestää kauemmin. Erittäin raskaiden kuljetusten lupien käsittelyaika on pidempi.

Voimassaoloaika

Lupa on voimassa yhdestä viikosta yhteen vuoteen kuljetuksen massasta ja mitoista sekä kuljetuskaluston rekisteröintivaltiosta riippuen. Voimassaoloaika on lupakohtainen ja se ilmoitetaan lupapäätöksessä.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2017

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotPirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 21.1.2022