suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruokavirasto

Eläinlääkärin laillistaminen (EU-/ETA -maissa valmistunut)

  • Ammattipätevyys
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Eläinlääkärin ammattia saa Suomessa harjoittaa vain laillistettu ammattihenkilö. Ruokavirasto myöntää hakemuksen perusteella oikeuden harjoittaa eläinlääkärin ammattia sekä Suomessa että ulkomailla koulutetuille henkilöille.

Toimi näin

Lähetä Ruokavirastoon vapaamuotoinen hakemus saadaksesi oikeuden toimia eläinlääkärinä Suomessa.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan nimi, yhteystiedot, kotikunta ja se, mitä hakemus koskee. Mikäli hakijalla on suomalainen henkilötunnus, niin ilmoita tämän hakemuksessa.

Liitä hakemukseen:

• jäljennös passista tai muusta kansalaisuuden osoittavasta asiakirjasta

• jäljennös tutkintotodistuksesta tai diplomista sekä niihin kuuluvat liitteet (opintorekisteriote)

• toimivaltaisen viranomaisen antama todistus voimassaolevasta ammatinharjoittamisoikeudesta EU/ETA-valtiossa ja siitä, ettei ammatinharjoittamisoikeutta ole rajoitettu vakavan ammatillisen virheen tai laiminlyönnin tai muun vastaavan syyn suoksi. Todistus ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi.

• eläinlääkärinvakuutus

• mikäli hakijan nykyinen etu- tai sukunimi eroaa liitteenä olevissa dokumenteissa käytetystä nimestä, hakijan on toimitettava myös jäljennös asiakirjasta, josta nimenmuutos voidaan todeta

• yksittäistapauksissa hakijalta saatetaan joutua vaatimaan myös muita asiakirjoja tai selvityksiä, kuten:

- tutkintomaan toimivaltaisen viranomaisen antama todistus siitä, että hakijan suorittama koulutus vastaa ammattipätevyysdirektiivin mukaisia eläinlääkärin koulutuksen vähimmäisvaatimuksia tai

- toimivaltaisen viranomaisen antama todistus siitä, että hakija on tosiasiallisesti ja laillisesti harjoittanut eläinlääkärinammattia tutkinnon myöntäneessä maassa yhtäjaksoisesti vähintään kolme vuotta todistuksen myöntämistä edeltäneiden viiden vuoden aikana (todistus ns. saavutetuista oikeuksista). Kyseisen todistuksen osoittaman vaadittavan työkokemuksen kesto voi kuitenkin vaihdella. Esim. Virossa ennen 1.5.2004 suoritettujen tutkintojen osalta hakijan tulee todistaa vähintään viiden vuoden ammattikokemus todistuksen myöntämistä edeltäneiden seitsemän vuoden aikana.

Voit saattaa hakemuksen vireille toimittamalla pelkät jäljennökset hakemuksen liitteenä olevista asiakirjoista. Ruokavirasto voi kuitenkin hakemuksen vireilletulon jälkeen vaatia hakijaa toimittamaan alkuperäiset tai oikeaksi todistetut jäljennökset edellä mainituista hakemuksen liiteasiakirjoista. Virallisesti oikeaksi todistettu tarkoittaa julkisen notaarin oikeaksi todistamaa jäljennöstä tai ns. apostille-todistusta.

Ruokavirasto pyytää erikseen toimittamaan suomen- tai ruotsinkieliset viralliset käännökset liiteasiakirjoista, mikäli se on tarpeen. Virallisella käännöksellä tarkoitetaan auktorisoidun kielenkääntäjän laatimaa käännöstä.

Kenelle ja millä ehdoin

Luvan saamiseksi hakijan tulee olla valmistunut eläinlääkäriksi toisessa EU/ETA -maassa ja hänellä tulee olla voimassaoleva ammatinharjoittamisoikeus. Hakijan tulee lähettää hakemus sekä jäljempänä tarkemmin eritellyt liitteet luvan saamiseksi.

Palvelu on maksullinen.

Eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta annetun lain (29/2000) 4 §:n 1 momentin mukainen laillistuspäätös 200,00 euroa. Eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta annetun lain (29/2000) 4 §:n 4 momentin mukainen päätös: päätös korvaavista toimenpiteistä 210,00 euroa ja lopullinen päätös 85,00 euroa.


Määräaika

Hae lupaa hyvissä ajoin ennen eläinlääkärin ammatinharjoittamisen aloittamista Suomessa.

Käsittelyaika

Lupahakemus käsitellään neljän kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.

Voimassaoloaika

Lupa on voimassa toistaiseksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta (29/2000)

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRuokavirasto
Palvelusta vastaaRuokavirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Ruokavirasto
Päivitetty: 2.3.2020