suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruokavirasto

Eläinlääkärin laillistaminen (EU-/ETA alueen ulkopuolella tutkinnon suorittanut)

  • Ammattipätevyys
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Eläinlääkärin ammattia saa Suomessa harjoittaa vain laillistettu ammattihenkilö. Ruokavirasto myöntää hakemuksen perusteella oikeuden harjoittaa eläinlääkärin ammattia sekä Suomessa että ulkomailla koulutetuille henkilöille.

Eläinlääkäriksi laillistaminen Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa eli ns. kolmannessa maassa suoritetun tutkinnon perusteella edellyttää Suomessa suoritettavia lisäopintoja ja riittävää suomen kielen taitoa. Ruokavirasto tekee tällöin ensin ehdollisen laillistamispäätöksen, missä hakijalta vaadittavat lisäopinnot on määrätty. Vasta kun hakija on onnistuneesti suorittanut ehdollisessa laillistuspäätöksessä edellytetyt lisäopinnot ja harjoittelut sekä kuulustelut, hänet voidaan laillistaa eläinlääkäriksi Suomessa.

Toimi näin

Voit hakea laillistusta vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksesta tulee käydä ilmi vähintäänkin hakijan nimi, yhteystiedot, kotikunta ja se, mitä hakemus koskee. Hakemukseen tulee liittää

• virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös passista tai muusta kansalaisuuden osoittavasta asiakirjasta

• virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös eläinlääkärin tutkintotodistuksesta ja sen liitteistä, josta ilmenee suoritetun tutkinnon sisältö ja laajuus (opintorekisteriote, diploma supplement, transcript of records)

• jos hakijan nykyinen nimi eroaa liitteenä olevissa dokumenteissa käytetystä nimestä, hakijan on toimitettava myös alkuperäinen tai oikeaksi todistettu jäljennös asiakirjasta, josta nimenmuutos voidaan todeta

• tutkinnon suoritusmaan toimivaltaisen viranomaisen antama todistus ammatinharjoittamisoikeudesta, jossa on todettu, että hakijalle on myönnetty oikeus harjoittaa eläinlääkärin ammattia eikä tätä oikeutta ole rajoitettu. Todistus ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi. Todistuksen voi toimittaa joko alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

• alkuperäinen tai oikeaksi todistettu jäljennös kielitaitotodistuksesta. Riittävän kielitaidon osoittamiseksi hakijan tulee toimittaa todistus siitä, että hakija on suorittanut yleisen kielitutkinnon suomen kielen kokeen kolmessa osakokeessa vähintään taitotason 4 tai ennen vuotta 2002 järjestetyssä kokeessa vähintään yleistaitotason 5 tai suorittanut suomen- tai ruotsinkielisen tutkinnon.

• mikäli kyse on EU/ETA-kansalaisen kolmannessa maassa suoritetusta tutkinnosta, joka on jo aiemmin tunnustettu jossakin toisessa EU/ETA-maassa ja hakijalla on kolmen vuoden ammattikokemus tässä EU/ETA-maassa, hakija voi päästä ns. yleisen tunnustamisjärjestelmän piiriin. Hakijan tulee tällöin toimittaa todistus ammattikokemuksestaan, toisen jäsenvaltion myöntämä tutkinnon tunnustamis-/laillistamispäätös sekä kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antama todistus siitä, että hakijalla on kolmen vuoden ammattikokemus tästä maasta. Lisätietoja saatavissa Ruokavirastosta.

Virallisesti oikeaksi todistettu tarkoittaa julkisen notaarin oikeaksi todistamaa jäljennöstä. Myös ns. apostille-todistus hyväksytään.

Kaikista muista kuin ruotsin tai englannin kielellä kirjoitetuista liiteasiakirjoista tulee toimittaa suomen-, ruotsin- tai englanninkieliset viralliset käännökset. Virallisella käännöksellä tarkoitetaan auktorisoidun kielenkääntäjän laatimaa käännöstä.

Kenelle ja millä ehdoin

Luvan saamiseksi hakijan tulee olla valmistunut eläinlääkäriksi EU/ETA -alueen ulkopuolella ja hänellä tulee olla voimassaoleva ammatinharjoittamisoikeus kyseisessä maassa. Hakijalla täytyy olla riittävä suomen kielen taito voidakseen aloittaa laillistamisen edellytyksenä olevat lisäopinnot. Vasta riittävän kielitaidon hankkimisen sekä lisäopintojen suorittamisen jälkeen hakija voidaan laillistaa ja hakija saa täyden ammatinharjoittamisoikeuden Suomessa.

Lähetä hakemus sekä jäljempänä tarkemmin eritellyt liitteet Ruokavirastoon lisäopintojen aloittamiseksi ja luvan saamiseksi.

Ilman kielitaitoa ja lisäopintojen suorittamista EU:n tai ETA:n ulkopuolisista maista valmistuneilla eläinlääkäreillä on mahdollista saada väliaikainen oikeus opetus- ja tutkimustehtäviin Helsingin ylipiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Väliaikainen oikeus voidaan myöntää viideksi vuodeksi kerrallaan. Lisätietoja Ruokavirastosta.

Palvelu on maksullinen.

Eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta annetun lain 5 §:n mukainen päätös: ehdollinen päätös (lisäopintojen määrääminen) 294,00 euroa ja lopullinen laillistuspäätös 85,00 euroa.


Käsittelyaika

Käsittelyaika vaihtelee suuresti eikä laissa säädettyä käsittelyaikaa ole. Keskimääräinen käsittelyaika on noin 6 kuukautta hakemuksen saapumisesta. Voit itse vaikuttaa hakemuksesi käsittelyn kestoon toimittamalla jo asian vireille tulon yhteydessä kaikki pyydetyt asiakirjat. Puutteellinen hakemus ja hakemuksen täydennys viivästyttää eniten hakemuksen käsittelyä.

Voimassaoloaika

Lupa on voimassa toistaiseksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta (29/2000)

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRuokavirasto
Palvelusta vastaaRuokavirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Ruokavirasto
Päivitetty: 27.1.2020