suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Avustus yksityistien parantamiseen

 • Palvelu
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Tiekunta voi hakea avustusta yksityistien parantamiseen. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja valtion avustuskelpoisuuden ehtona on, että tielle on perustettu tiekunta ja tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmä Digiroadissa. Avustusta ei voi myöntää jälkikäteen.

Avustukset kohdennetaan ensisijaisesti hankkeisiin ...

Toimi näin

Hae avustusta ensisijaisesti asiointipalvelussa. Kirjaudu palveluun pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Jos sähköisen asiointipalvelun käyttö ole mahdollista, käytä tulostettavaa hakemuslomaketta. Lähetä lomake liitteineen tien sijaintikunnan mukaiseen ELY-keskukseen, jossa on liikenteen vastuualue, yleisen asiointilomakkeen liitteenä, sähköpostilla tai postitse ELY-keskuksen kirjaamoon.

Täytä hakemus huolellisesti ja liitä siihen vaadittavat liitteet. Puutteellinen hakemus, lisäselvitystarpeet ja hakemuksen muuttaminen kesken käsittelyn saattavat pitkittää asian käsittelyä. Ohjeita hakemuslomakkeen täyttämiseen löydät aluehallinnon asiointipalvelusta ja ELY-keskuksen verkkosivuilta.

Hakemukseen on liitettävä:

 1. Rekisteriote ja karttaliite, johon on merkitty tien vaikutusalueen pysyvä ja vapaa-ajan asutus (Maanmittauslaitos, Ote kiinteistötietojärjestelmästä, Yksityistie).
 2. Todistus tai muu tuloste ajantasaisista tiedoista tie- ja katuverkon tietojärjestelmä Digiroadissa.
 3. Allekirjoitettu pöytäkirjanote tiekunnan kokouksesta, jossa on päätös hankkeeseen ryhtymisestä, päätös avustuksen hakemisesta ELY-keskuksesta, päätös henkilön valtuuttamisesta sähköiseen asiointiin ja tarvittaessa päätös avustuksen vastaanottamisesta.
 4. Suunnitelma-asiakirjat:
 • Työselite: selostus perusparantamisen tarpeesta ja hankkeen sisältämistä toimenpiteistä.
 • Suoritepohjainen kustannusarvio: kustannuseritelty jaottelu, joka sisältää arvonlisäverolliset yksikköhinnat.
 • Suunnitelmakartta: kartalle merkitty paaluvälit rumpujen paikoista ja tieosat, joissa kantavuutta ja kuivatusta parannetaan tai tehdään muita perusparannustöitä.
 • Poikkileikkaus tien parannettavasta runkorakenteesta rakennekerroksittain.

Toimita pyydetyt täydennykset asetettuun määräaikaan mennessä tai neuvottele lisäajasta ELY-keskuksen kanssa.

ELY-keskus tekee asiasta päätöksen, joka toimitetaan avustuksen hakijalle ja tiedoksi kuntaan.

Näin haet maksatusta

KEHA-keskus maksaa avustuksen päätöksen mukaisesti yhdessä tai useammassa erässä.

Hae maksatusta ensisijaisesti asiointipalvelussa päätökseen annettujen ehtojen ja määräaikojen mukaan. Täytä hakemus huolellisesti Maksatukset-välilehdellä ja liitä siihen vaaditut liitteet.

Käytä tulostettavaa lomaketta maksatuksen hakemiseen, jos olet hakenut avustuksen sähköisen asioinnin sijaan tulostettavalla lomakkeella. Toimita maksatushakemus ja sen liitteet postitse KEHA-keskuksen maksatusyksikköön tai ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä.

Kenelle ja millä ehdoin

Tiekunnan on ilmoitettava ELY-keskukselle kirjallisesti 60 päivän kuluessa avustuspäätöksen saamisesta, ottaako se avustuksen vastaan. Jos tiekunta ei ilmoita avustuksen vastaanottamisesta määräaikaan mennessä, avustuspäätös raukeaa. Tiekunnan tulee myös kirjallisesti ilmoittaa ELY-keskukselle, jos tiekunta päättää olla vastaanottamatta myönnettyä avustusta.

Tiekunnan toimielin allekirjoittaa avustuksen vastaanottoilmoituksen. Vastaanottoilmoituksessa ilmoitetaan tiekunnan tilinumero, tiekunnan nimeämän valvojan nimi ja puhelinnumero sekä se, tehdäänkö työ omana työnä vai osa- tai kokonaisurakkana. Tiekunnan tulee toimittaa ilmoituksen liitteenä pöytäkirjanote hoitokunnan tai tiekunnan kokouksesta, jossa valtionavustuksen vastaanottamisesta on päätetty.

Valvojalta edellytetään alaan liittyvää riittävää teknistä osaamista. Valvojan tulee olla urakoitsijasta riippumaton. Valvojan tiedot ilmoitetaan erillisellä lomakkeella.

Urakan kilpailuttamisessa on noudatettava hankintasäännöksiä.

Traficomin ohjeesta "Yksityisteiden valtionavustukset" löytyy lisätietoa ja ohjeita yksityisteiden valtionavustusasioista ja hakemusmenettelystä.

Avustuksen hakeminen

Hakemuksessa tulee olla oikeat ja riittävät tiedot avustuksen käyttötarkoituksesta ja muista päätökseen vaikuttavista seikoista. Hakulomakkeessa tulee olla lyhyt kuvaus avustuksen käyttötarkoituksesta sekä hankkeen arvioiduista hyödyistä ja vaikutuksista. Hakemuksen liitteenä kuvataan tarkemmin hankkeen tavoitteet ja sisältö, toteutusaikataulu sekä koko hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma erillisen ohjeen mukaan eriteltynä. Hankesuunnitelmasta tulee ilmetä myös hankkeen tulokset sekä tulosten hyödyntämisen ja levittämisen tavat. Hakemukseen liitetään myös mahdolliset luvat ja sopimukset.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista

Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003: 19 §

Palvelun toteuttaa

ELY-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

Etelä-Savon ELY-keskus, Satakunnan ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Pohjanmaan ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Lapin ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus

Palvelusta vastaa

ELY-keskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 7.12.2023