suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Avustus yksityistien parantamiseen

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Tiekunta voi hakea avustusta yksityistien parantamiseen. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja valtion avustuskelpoisuuden ehtona on, että tielle on perustettu tiekunta ja tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset yksityistierekisterissä ja tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad). Avustusta ei voi myöntää jälkikäteen.

Ensisijaisesti avustettavia hankkeita ovat muun mua ...

Toimi näin

  1. Yksityisteiden valtionavustushakemus tehdään sähköisessä verkkoasioinnissa: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut

2. Mikäli sähköisen verkkoasiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista, käytä tulostettavaa hakemuslomaketta. Lomakkeen voi tulostaa tai täyttää sähköisesti tallentamalla sen omalle tietokoneelle. Paperisen hakemuksen voi toimittaa liitteineen tien sijaintikunnan mukaisen ELY-keskuksen kirjaamoon, jossa on Liikenne-vastuualue, ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen mukana.

3. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä siihen vaadittavat liitteet. Puutteellinen hakemus, lisäselvitystarpeet ja hakemuksen muuttaminen kesken käsittelyn saattavat pitkittää asian käsittelyä. Tarkempia ohjeita hakemuslomakkeen täyttämiseen löydät suomi.fi palvelusta ja ELY-keskuksen verkkosivuilta.

4. Hakemuksen mukana aina toimitettavat liitteet:

4.1 Rekisteriote ja karttaliite, johon tien vaikutusalueen pysyvä ja vapaa-ajan asutus on merkitty (Maanmittauslaitos, Ote kiinteistötietojärjestelmästä /yksityistie)

4.2 Todistus tai muu tuloste ajantasaisista tiedoista tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad)

4.3 Allekirjoitettu pöytäkirjan ote tiekunnan kokouksesta, jossa on päätökset hankkeeseen ryhtymisestä, avustuksen hakemisesta ELY-keskukselta, avustuksen vastaanottamisesta ja valtuutuksesta henkilön sähköiseen asiointiin hankkeeseen liittyvissä asioissa.

4.4 Suunnitelma-asiakirjat:

  • Työselite (selostus, miksi perusparantaminen on tarpeen ja mitä toimenpiteitä hanke sisältää)
  • Suoritepohjainen kustannusarvio (jaottelu kustannuserittäin, sis. arvonlisäverolliset yksikköhinnat)
  • Suunnitelmakartta (kartalle merkitty paaluvälit rumpujen paikoista ja tieosat, joissa kantavuutta ja kuivatusta parannetaan tai tehdään muita perusparannustöitä)
  • Poikkileikkaus tien parannettavasta runkorakenteesta rakennekerroksittain.

5. Mikäli ELY-keskus pyytää täydentämään hakemusta, toimita pyydetyt täydennykset asetettuun määräaikaan mennessä tai neuvottele lisäajasta viranomaisen kanssa.

6. Kun ELY-keskus on saanut riittävät ja oikeat tiedot avustushakemusta koskevan asian ratkaisemiseksi, se tekee asiasta päätöksen. Päätös toimitetaan avustuksen hakijalle ja tiedoksi kuntaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Tiekunnan on 60 päivän kuluessa avustuspäätöksen saamisesta ilmoitettava vastaanottoilmoituksella, ottaako se avustuksen vastaan. Vastaanottoilmoituksessa ilmoitetaan tiekunnan tilinumero, tiekunnan nimeämän valvojan nimi ja puhelinnumero sekä se, tehdäänkö työ omana työnä vai osa- tai kokonaisurakkana. Lisäksi on liitteeksi toimitettava pöytäkirjanote tiekunnan kokouksesta, jossa valtionavustuksen vastaanottamisesta on päätetty.

Valvojalta edellytetään alaan liittyvää riittävää teknistä osaamista. Valvojan tulee olla urakoitsijasta riippumaton. Valvojan tiedot ilmoitetaan erillisellä lomakkeella.

Jos tiekunta ei annettuun määräaikaan mennessä ilmoita avustuksen vastaanottamisesta, avustuspäätös raukeaa.

Urakan kilpailuttamisessa on noudatettava hankintasäännöksiä.

Traficomin ohjeesta "Yksityisteiden valtionavustukset" löytyy lisätietoa ja ohjeita yksityisteiden valtionavustusasioista ja hakemusmenettelystä.

Avustuksen hakeminen

Hakemuksessa tulee olla oikeat ja riittävät tiedot avustuksen käyttötarkoituksesta ja muista päätökseen vaikuttavista seikoista. Hakulomakkeessa tulee olla lyhyt kuvaus avustuksen käyttötarkoituksesta sekä hankkeen arvioiduista hyödyistä ja vaikutuksista. Hakemuksen liitteenä kuvataan tarkemmin hankkeen tavoitteet ja sisältö, toteutusaikataulu sekä koko hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma erillisen ohjeen mukaan eriteltynä. Hankesuunnitelmasta tulee ilmetä myös hankkeen tulokset sekä tulosten hyödyntämisen ja levittämisen tavat. Hakemukseen liitetään myös mahdolliset luvat ja sopimukset.

Avustuspäätösten maksatukset käsittelee ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus). Avustuksen maksatusta haetaan avustuspäätöksen mukaisesti yhdessä tai useammassa erässä erillisellä maksatushakemuslomakkeella.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Muut vastuuorganisaatiot

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Palvelusta vastaa

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 13.1.2023