suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Avustus yksityistien parantamiseen

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Tiekunta voi hakea avustusta yksityistien parantamiseen. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja myöntämisen ehtona on, että tie on todettu valtionavustuskelpoiseksi. Avustuskelpoisuus selvitetään avustushakemuksen käsittelyn yhteydessä. Avustusta ei voi myöntää jälkikäteen.

Avustusta myönnetään pääasiassa tien ja siltojen vaurioiden ja rakenteiden korjaamiseen. ELY-keskus arvioi hankkeen kiireellisyyden ja vaikuttavuuden. Avustuksesta päättää ELY-keskus, jonka alueella tie tai suurin osa siitä sijaitsee.

Ensisijaisesti avustettavia hankkeita ovat muun muassa:

  • huonokuntoiset sillat ja tierummut
  • liikenneturvallisuuden kannalta tärkeät kohteet, kuten vaarallisen kaarteen oikaisu, liittymäkohdan parantaminen tai tielinjan siirtäminen
  • merkittävät ja yllättävät luonnonolosuhteiden aiheuttamat korjauskohteet

Avustus on yleensä 50 % hankkeen hyväksytyistä ja tukikelpoisista arvonlisäverollisista kustannuksista. Joissakin hankkeissa avustus voi olla 75 %. Tällaisia ovat muun muassa siltojen ja isojen rumpujen uusimiset ja peruskorjaukset sekä poikkeuksellisten olosuhteiden, kuten tulvien, tielle aiheuttamien vaurioiden korjaaminen.

Avustuspäätösten maksatukset käsittelee ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus). Avustuksen maksatusta haetaan avustuspäätöksen mukaisesti yhdessä tai useammassa erässä erillisellä maksatushakemuslomakkeella.

Toimi näin

1. Hae avustusta ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta (Yksityistien parantamisavustus).

2. Mikäli sähköisen asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista, käytä tulostettavaa hakemuslomaketta. Lomakkeen voi tulostaa tai täyttää sähköisesti tallentamalla sen omalle tietokoneelle.

3. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä siihen vaadittavat liitteet. Puutteellinen hakemus, lisäselvitystarpeet ja hakemuksen muuttaminen kesken käsittelyn saattavat pitkittää asian käsittelyä. Tarkempia ohjeita hakemuslomakkeen täyttämiseen löydät aluehallinnon asiointipalvelusta ja ELY-keskuksen verkkosivuilta. Toimita hakemus liitteineen Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen mukana sähköisesti, postittamalla tai tuomalla kirjaamoon.

4. Toimita hakemuksen liitteenä

- rekisteriote ja karttaliite, johon tien vaikutusalueen pysyvä asutus on merkitty (Maanmittauslaitos, Ote kiinteistötietojärjestelmästä/yksityistie)

- pöytäkirjanote tiekunnan kokouksesta, jossa avustuksen hakemisesta on päätetty

- suunnitelma-asiakirja (työselitys, suoritepohjainen kustannusarvio, suunnitelmakartta)

- todistus tai muu tuloste ajantasaisista tiedoista tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä (Digiroad)

5. Tarvittaessa toimitettavat liitteet

- aukkolausunto (silta- tai rumpuaukon mitoitukseen liittyvä asiantuntijalausunto)

- muut luvat, suostumukset ja lausunnot tarvittaessa

Siltasuunnitelmat ja A3-kokoa suuremmat liitteet toimitetaan ensisijaisesti 1 kpl paperisena ja 1 kpl sähköisesti tai vaihtoehtoisesti 2 kpl paperisena, ellei liitteitä ole toimitettu sähköisen hakemuksen mukana.

6. Mikäli ELY-keskus pyytää täydentämään hakemusta, toimita pyydetyt täydennykset asetettuun määräaikaan mennessä tai neuvottele lisäajasta viranomaisen kanssa.

7. Kun ELY-keskus on saanut riittävät ja oikeat tiedot avustushakemusta koskevan asian ratkaisemiseksi, se tekee asiasta muutoksenhakukelpoisen päätöksen. Päätös toimitetaan avustuksen hakijalle.

Kenelle ja millä ehdoin

Edellytys valtionavustuksen saamiselle on, että tie on todettu valtionavustuskelpoiseksi. Avustuskelpoisuus selvitetään avustushakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Valtionavustuskelpoisuuden ehdot:

  • tielle on perustettu tiekunta ja
  • tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset yksityistierekisterissä ja tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad)

Tiekunnan on 60 päivän kuluessa avustuspäätöksen saamisesta ilmoitettava vastaanottoilmoituksella, ottaako se avustuksen vastaan. Vastaanottoilmoituksessa ilmoitetaan tiekunnan tilinumero, tiekunnan nimeämän valvojan nimi ja puhelinnumero sekä se, tehdäänkö työ omana työnä vai osa- tai kokonaisurakkana. Lisäksi on liitteeksi toimitettava pöytäkirjanote tiekunnan kokouksesta, jossa valtionavustuksen vastaanottamisesta on päätetty.

Valvojalta edellytetään alaan liittyvää riittävää teknistä osaamista. Valvojan tulee olla urakoitsijasta riippumaton. Valvojan tiedot ilmoitetaan erillisellä lomakkeella.

Jos tiekunta ei annettuun määräaikaan mennessä ilmoita avustuksen vastaanottamisesta, avustuspäätös raukeaa.

Urakan kilpailuttamisessa on noudatettava hankintasäännöksiä.

Liikenne- ja viestintäviraston ohjeesta "Yksityisteiden valtionavustukset" löytyy lisätietoa ja ohjeita yksityisteiden valtionavustusasioista ja hakemusmenettelystä. Ohje löytyy ELY-keskuksen verkkosivuilta.

Lisätietoa saat myös kunnossapidon ja parantamisen ohjekorteista, joissa perehdytään yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen.

Avustuksen hakeminen

Hakemuksessa tulee olla oikeat ja riittävät tiedot avustuksen käyttötarkoituksesta ja muista päätökseen vaikuttavista seikoista. Hakulomakkeessa tulee olla lyhyt kuvaus avustuksen käyttötarkoituksesta sekä hankkeen arvioiduista hyödyistä ja vaikutuksista. Hakemuksen liitteenä kuvataan tarkemmin hankkeen tavoitteet ja sisältö, toteutusaikataulu sekä koko hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma erillisen ohjeen mukaan eriteltynä. Hankesuunnitelmasta tulee ilmetä myös hankkeen tulokset sekä tulosten hyödyntämisen ja levittämisen tavat. Hakemukseen liitetään myös mahdolliset luvat ja sopimukset.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotVarsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 24.3.2021