suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Avustus vesienhoidon ja merenhoidon sekä vesistötoimenpiteiden toteutukseen

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Avustusta voidaan myöntää yleishyödyllisiin hankkeisiin, joilla mm. edistetään vesistöjen hyvää tilaa, turvataan vesiluonnon monimuotoisuutta tai vähennetään tulvariskejä.

Avustuksen saaja vastaa hankkeen toteutuksesta, avustuksen käytöstä, toteutuksen jälkeisistä velvoitteista sekä huolehtii hankkeella saatavan hyödyn säilymisestä. Avustusperusteet on kuvattu tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta (714/2015).

Avustus vesien- ja merenhoidon toimenpiteisiin

Avustukset vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toteuttamiseen on tarkoitettu vesienhoidon toteutusta, vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä palveleviin hankkeisiin. Ensisijaisia ovat vesienhoitosuunnitelmien mukaiset vesien tilaa parantavat hankkeet vesistöissä ja valuma-alueilla. Avustusta voidaan myöntää hankkeeseen, jonka kohdevesistö on hyvää huonommassa tilassa tai tilan säilymiseen kohdistuu riski.

Hyvän tilan tavoite voi edellyttää järvi-, joki-, rannikko- tai pienvesikohteissa ulkoisen kuormituksen vähentämistä sekä vesistöjen kunnostustoimia. Hankkeeseen voi kuulua sekä vesistössä että valuma-alueella tehtäviä vesiensuojeluratkaisuja. Tavoitteiden toteuttamiseksi tuetaan myös kuntien, yritysten, yhdistysten ja muiden paikallisten yhteisöjen muodostamien verkostojen toimintaa ja kehittymistä.

Avustus vesitalouden ja vesiluonnonvarojen kestävän käytön hankkeille

Avustukset vesistötoimenpiteiden toteuttamiseen on tarkoitettu vesitalouden ja vesiluonnonvarojen kestävän käytön hankkeille. Hankkeesta on hyvä neuvotella ELY-keskuksen kanssa etukäteen ennen hakemista. Avustusta voidaan myöntää vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa sekä vesitalouden varautumista ja riskienhallintaa parantavien tulvasuojelu- ja muiden hankkeiden sekä vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä edistävien kehittämis- ja investointihankkeiden tukemiseen.

Vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavina toimenpiteinä tukea voidaan myöntää vesistötoimenpiteille tulvariskienhallintasuunnitelmien mukaiseen tulvariskien hallintaan ja muiden vesitaloudellisten riskien ja haittojen vähentämiseen sekä vesistöjen monipuolisen käytön ja hoidon edistämiseen.

Vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä edistävinä hankkeina tukea myönnetään vesitaloussektorin kokeilu-, investointi- ja vientitoimintaa sekä innovatiivisia julkisia hankintoja ja niihin liittyviä toimintamalleja edistäville hankkeille.

Toimi näin

Avustusten hakuaika on vuosittain pääsääntöisesti loka-marraskuussa. Hae avustusta ensisijaisesti sähköisessä verkkoasioinnissa (Avustushakemus vesien- ja merenhoidon sekä vesistö- ja kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen).

Ellei sähköisen asioinnin käyttö ole mahdollista, käytä hakemuslomaketta. Lomakkeen voi tulostaa ja täyttää käsin tai sen voi tallentaa omalle tietokoneelle ja täyttää sähköisesti. Lähetä lomake alueesi ELY-keskukseen yleisen asiointilomakkeen liitteenä, sähköpostilla tai postitse ELY-keskuksen kirjaamoon.

Hakemukseen tulee liittää tarkempi hankesuunnitelma, joka sisältää kustannusarvion, rahoitussuunnitelman ja toteuttamisaikataulun sekä kartan kohdealueelta. Hakemukseen on liitettävä kopiot hankkeen toimenpiteiden tarvitsemista luvista ja suostumuksista sekä selvitys siitä, mitä lupia ja suostumuksia aiotaan hankkia. Yhteisön allekirjoitusoikeudet on todennettava, mikäli hakija ei käytä sähköistä asiointitiliä. Katso tarkempia ohjeita erillisestä hakuohjeesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustamisen yleisenä edellytyksenä on, että hankkeen kustannukset ovat kohtuulliset sillä saavutettaviin hyötyihin verrattuna. Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin, hankkeen luvista perittäviin maksuihin sekä säädös- ja lupavelvoitteiden täyttämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Avustuksen suuruus on pääsääntöisesti enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Kustannuksiin voidaan sisällyttää talkootyötä, jonka arvona pidetään 15 euroa tunnilta työntekijää kohden ja 30 euroa tunnilta traktoria tai moottorityökonetta kohden. Avustus maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen.

Avustuksen saamiseksi hakijan tulee yleensä olla rekisteröitynyt yhdistys, vesialueen osakaskunta, kalatalousalue, vesilain mukainen yhteisö, kunta tai yritys. Rahoitusta voidaan myöntää hankkeelle enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hankkeilla tavoitellaan pitkäkestoisia vaikutuksia vesien tilaan, minkä vuoksi ensisijaisia ovat laajat hankekokonaisuudet ja eri toimijoiden yhteistyöhankkeet.

Avustuksen maksamisen edellytyksenä on, että avustuksen saajalla on tarvittavat vesilain sekä muun lainsäädännön mukaiset luvat ja oikeudet hankkeen toteuttamiseen. Lisäksi avustuksen saaja on sitoutunut huolehtimaan asianmukaisesti rakenteiden käytöstä ja kunnossapidosta sekä muista hankkeen valmistumisen jälkeisistä velvoitteista.

Hankkeet on tarvittaessa kilpailutettava noudattaen lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista. Mikäli myönnettävällä avustuksella tuetaan taloudellista toimintaa, noudatetaan EU:n valtiontukisääntöjä.

Avustus on harkinnanvarainen ja rahoituksen määrä ja kohteet määritellään vuosittain. ELY-keskukset tiedottavat avustushaun tarkemmasta sisällöstä ja aikataulusta pääsääntöisesti syksyisin.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotPohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 15.10.2021