suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Avustus maa- ja metsätalouden vesienhallintaan

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Avustuksen tavoitteena on parantaa vesien tilaa edistämällä maa- ja metsätalouden monitavoitteista vesienhallintaa. Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, jotka edistävät valuma-aluetasoista vesitalouden suunnittelua, yhteistyötä ja toteutusta, pidättävät vesiä valuma-alueella, edistävät sopeutumista muuttuviin vesioloihin, vähentävät vesistöön kohdistuvaa kuormitusta ja lisäävät luonnon monimuoto ...

Toimi näin

Avustusten hakuaika on vuosittain pääsääntöisesti loka-marraskuussa. Avustus ei ole haettavissa syksyllä 2023.

Avustusta haetaan ensisijaisesti aluehallinnon sähköisen asiointipalvelun kautta (Avustushakemus maa- ja metsätalouden vesienhallintaan). Ellei sähköisen asioinnin käyttö ole mahdollista, voidaan käyttää tulostettavaa hakemuslomaketta. Lomakkeen voi täyttää sähköisesti tai tulostaa ja täyttää käsin. Lähetä lomake yleisen asiointilomakkeen liitteenä, sähköpostilla tai postitse Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon.

Hakemukseen tulee liittää tarkempi hankesuunnitelma, joka sisältää kustannusarvion, rahoitussuunnitelman ja toteuttamisaikataulun sekä suunnitelman hankkeen aikaisista viestintätoimista. Hakemukseen on liitettävä hankealueen kartta, kopiot hankkeen toimenpiteiden tarvitsemista luvista ja suostumuksista sekä selvitys siitä, mitä lupia ja suostumuksia aiotaan hankkia. Yhteisön allekirjoitusoikeudet on todennettava, mikäli hakija ei käytä sähköistä asiointipalvelua ja suomi.fi valtuutusta.

Katso tarkempia ohjeita erillisestä hakuilmoituksesta verkkosivultamme, jolle on linkki tämän sivun oikeassa laidassa.

Asiointioikeuden todentaminen

Varaudu todentamaan, että sinulla on oikeus toimia avustusta hakevan organisaation nimissä. Jos asioit sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelussa, suosittelemme käyttämään suomi.fi-valtuuksia. Tätä avustusta koskeva valtuusasia on nimeltään Työllisyyden, ympäristön, elinkeinotoiminnan ja liikenteen valtionavustusten hakeminen. Lisätietoja suomi.fi-valtuuksista on suomi.fi-verkkopalvelussa.

Jos sinulle on organisaation säännöissä annettu nimenkirjoitusoikeus yksin, voit tehdä sähköisen hakemuksen organisaation puolesta ilman erillistä valtuutta.

Jos sinulla ei ole nimenkirjoitusoikeutta yksin eikä organisaatiosi käytä suomi.fi-valtuuksia tai jos haet avustusta tulostettavalla lomakkeella, liitä hakemukseen valtakirja. Valtakirjasta tulee käydä ilmi, että sinulle on annettu oikeus toimia organisaation puolesta tässä asiassa.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustuksen myöntämisen perusteet on kuvattu valtioneuvoston asetuksessa vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta. Erillisessä hakuilmoituksessa on kuvattu tarkemmin hakemusten arvioinnin kriteerit.

Hakemuksen lähettäjänä sinulla täytyy olla oikeus toimia avustusta hakevan organisaation nimissä. Jos sinulla ei ole organisaation nimenkirjoitusoikeutta yksin, tarvitset oikeuden todentamiseen joko suomi.fi-valtuudet tai valtakirjan.

Jos haet avustusta sähköisen asiointipalvelun kautta, tarvitset kirjautumista varten pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin.

Avustuksen saaja

Avustusta voidaan myöntää oikeushenkilöille, kuten rekisteröidyille yhdistyksille, vesioikeudellisille yhteisöille, osakaskunnille, kunnille tai kuntayhtymille, oppilaitoksille tai yrityksille. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille.

Avustuksen päähakijana eivät voi olla valtion virastot tai laitokset. Valtion tutkimuslaitokset voivat kuitenkin olla avustettavissa hankkeissa osatoteuttajana, mikäli niiden erityisosaamista tarvitaan hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Avustus voidaan myöntää usean toteuttajan yhteishankkeelle. Tässä tapauksessa avustus myönnetään vain päähakijalle, joka vastaa hankkeesta kaikkien toteuttajaosapuolten puolesta.

Avustuksen osuus ja käyttö

Avustuksen osuus on pääsääntöisesti 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Hankkeissa, jotka edistävät merkittävästi vesien- ja merenhoidon tavoitteita kohdevesistössä tai yleisemmällä tasoilla esimerkiksi tuottamalla laaja-alaiseen käyttöön sovellettavia menetelmiä, voi avustuksen osuus olla korkeampi. Haettaessa suurempaa kuin 50 prosentin avustusta hakijan tulee selkeästi perustella suurempi avustuksen osuus.

Avustettavien hankkeiden tulee pääsääntöisesti kohdentua yleishyödylliseen, eli muuhun kuin taloudelliseen toimintaan. Mikäli avustus kohdistuu taloudelliseen toimintaan, avustuksen myöntämisessä sovelletaan EU:n valtiontukisääntelyä.

Avustus maksetaan toteutuneita kuluja vastaan. Maksatusta haettaessa tulee esittää tositteet muodostuneista kuluista avustuspäätöksen mukaisesti.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016

Valtioneuvoston asetus vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta 714/2015

Palvelun toteuttaa

KEHA-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

Hämeen ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Satakunnan ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Pohjanmaan ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, KEHA-keskus, Lapin ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Palvelusta vastaa

ELY-keskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 20.3.2024