suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Avustus kalatalouden alueellisiin edistämishankkeisiin

 • Palvelu
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Lapin, Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten kalatalousviranomaiset myöntävät avustuksia kehittämis-, kokeilu-, koulutus-, selvitys- ja valistushankkeisiin, jotka edistävät kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelua, toimeenpanoa, ohjaamista ja kehittämistä sekä kalastuksenvalvontaa. Hankkeet voivat olla myös useamman kuin yhden ELY-keskuksen toimialueella. Hakemus osoitetaan sill ...

Toimi näin

Avustuksen hakeminen

 1. Hae avustusta ensisijaisesti kalatalouden sähköisen asiointipalvelun kautta (Aluehallinnon asiointipalvelu - Kalatalouspalvelut). Hakemuksen voi tallentaa luonnoksena ja palata myöhemmin jatkamaan sitä. Asiointipalvelussa avustusprosessi etenee eri vaiheissaan sujuvasti ja asiakas voi seurata asioidensa etenemistä asiointipalvelun työpöydällä. Asiointipalvelussa käytetään vahvaa tunnistautumista.
 2. Jos sähköisen asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista, käytä tulostettavaa hakemuslomaketta (Hakemus kalastonhoitomaksuvaroista kalatalouden edistämiseen). Lomakkeen voi tulostaa tai täyttää sähköisesti tallentamalla sen omalle tietokoneelle.
 3. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä siihen vaadittavat liitteet. Puutteellinen hakemus, lisäselvitystarpeet ja hakemuksen muuttaminen kesken käsittelyn saattavat pitkittää asian käsittelyä. Tarkempia ohjeita hakemuslomakkeen täyttämiseen löydät aluehallinnon asiointipalvelusta ja ELY-keskuksen verkkosivuilta.
 4. Toimita hakemus liitteineen joko aluehallinnon asiointipalvelussa tai ELY-keskuksen yleisen sähköisen asiointilomakkeen liitteenä sen ELY-keskuksen kirjaamoon, josta avustusta haetaan, tai postitse sen ELY-keskuksen kirjaamoon, josta avustusta haetaan.
 5. Jos ELY-keskus pyytää täydentämään hakemusta, toimita pyydetyt täydennykset asetettuun määräaikaan mennessä tai neuvottele lisäajasta viranomaisen kanssa.
 6. Kun ELY-keskus on saanut riittävät ja oikeat tiedot avustushakemusta koskevan asian ratkaisemiseksi, se tekee asiasta muutoksenhakukelpoisen päätöksen. Päätös toimitetaan avustuksen hakijalle.

Näin haet maksatusta

 1. Hae avustuksen maksatusta päätöksen mukaisesti yhdessä tai useammassa erässä.
 2. Jos avustusta on haettu sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelun kautta, jätä maksatushakemus liitteineen asiointipalvelussa Maksatukset-välilehden kautta.
 3. Jos olet hakenut avustusta tulostettavalla lomakkeella, toimita maksatushakemus KEHA-keskuksen maksatusyksikköön tai ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä ELY-keskuksen kirjaamoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusta voivat saada oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja yritykset.

Avustuksen saamisen ehtoja ovat:

 • käyttötarkoituksen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys ja yleishyödyllisyys
 • tarpeellisuus hankkeen tai toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden
 • tarpeellisuus hakijan saamiin muihin julkisiin tukiin nähden
 • avustuksella ei saa olla kilpailua ja markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia.

Hankkeiden on oltava ajallisesti rajattuja, yhteistä etua koskevia ja hankkeen tulosten tulee olla julkisia. Hankkeet voivat olla yksi- tai useampivuotisia. ELY-keskus ei kuitenkaan sitoudu jatkorahoitukseen, vaan edistämisavustuksesta päätetään vuosittain ELY-keskukselle osoitettavan hakemuksen ja käytettävissä olevan määrärahan puitteissa.

Hankkeet on pyrittävä toteuttamaan yhteiskunnan kannalta edullisimmalla tavalla. Ne on tarvittaessa kilpailutettava noudattaen lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista.

Tukikelpoisia kustannuksia ovat hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat kohtuulliset palkka-, palkkio-, ostopalvelu-, investointi-, matka- ja materiaalikustannukset. Hankkeisiin liittyvästä työstä ei saa maksaa korkeampaa palkkaa kuin asianomaisessa yhteisössä tai yrityksessä vastaavasta työstä muuten maksettaisiin. Yhteisön normaalit toimintakustannukset, poistot ja muut laskennalliset erät eivät ole tukikelpoisia. Edistämismäärärahaa ei saa käyttää lainojen lyhennyksiin. Matkakustannuksia ja päivärahoja maksettaessa tulee noudattaa valtion virkamiesten matkustussääntöä.

Pääsääntöisesti ELY-keskus ei myönnä avustuksena täyttä määrää hankkeen kokonaiskustannuksista. Muu tarvittava rahoitus voi sisältää omarahoitusosuuden lisäksi myös esim. kuntien, yritysten, osakaskuntien tai kalatalousalueiden varoja. Kalatalousalueiden avustuspäätöksissä otetaan huomioon myös kalatalousalueen toimintamäärärahan käyttö. Tästä syystä avustushakemukseen tulee liittää myös kalatalousalueen hankevuotta koskeva tai sen vielä puuttuessa viimeisin tulo- ja menoarvio.

Omarahoitus voi sisältää myös vastikkeetonta työtä eli talkootyötä. Talkootyön arvona käytetään 20 euroa työtuntia kohden ja koneellisesti (traktori) suoritettuna työnä lisäksi 40 euroa tehtyä työtuntia kohden. Pienen moottorikäyttöisen työkoneen osalta arvona käytetään 10 euroa työtunnilta.

Avustus maksetaan pääsääntöisesti yhtenä tai useampana eränä toteutuneiden ja hyväksyttyjen kustannusten perusteella. Poikkeustapauksissa, perustellusta syystä, osa avustuksesta voidaan maksaa ennakkona.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Pohjois-Savon ELY-keskus, Lapin ELY-keskus, KEHA-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

Hämeen ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Satakunnan ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Pohjanmaan ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, KEHA-keskus, Lapin ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Palvelusta vastaa

ELY-keskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 15.3.2024