suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Avustus kalatalouden alueellisiin edistämishankkeisiin

 • Palvelu
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu
Alue valtakunnallinen (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kielet suomi, ruotsi

ELY-keskusten kalatalousviranomaiset myöntävät hakemuksesta erityisavustuksia alueellisiin kalatalouden hankkeisiin, jotka edistävät kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelua, toimeenpanoa, ohjaamista ja kehittämistä sekä kalastuksenvalvontaa.

Kalatalouden edistämiseen myönnettävät määrärahat ovat kertyneet kalastajien maksamista kalastonhoitomaksuista.

Avustuksia voi hakea pääsääntöisesti vain hakuaikoina. Haku on avoinna yleensä vuodenvaihteessa, joulu-tammikuussa. Haun alkamisesta ilmoitetaan maa- ja metsätalousministeriön ja ELY-keskusten internet-sivustoilla. ELY-keskus voi varata osan määrärahasta myöhemmin jaettavaksi.

Avustuksia myönnetään kehittämis-, kokeilu-, koulutus-, selvitys- ja valistushankkeisiin. Etusijalla ovat hankkeet, joiden tulokset palvelevat laajasti kalastonhoitomaksun suorittaneita sekä hankkeet, jotka edistävät kansallisen kalatiestrategian, lajikohtaisten hoito-ohjelmien ja strategioiden (ml. kansallinen rapustrategia), asianomaisen ELY-keskuksen vapaa-ajankalastusstrategian tai kalataloushallinnon strategian tavoitteita. Valinnassa voi olla lisäksi erityisiä painopistealueita, jotka voivat vaihdella eri vuosina.

Hankkeet voivat olla myös useamman kuin yhden ELY-keskuksen toimialueella.

Tukea harkittaessa otetaan huomioon hankkeen vaikuttavuus, laajuus, innovatiivisuus ja taloudellisuus sekä toiminnan kohderyhmä.

Avustus maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella yhtenä tai useampana eränä jälkikäteen. Poikkeustapauksissa, perustellusta syystä, voidaan osa avustuksesta myöntää ennakkona.


Toimi näin

Täytä tulostettava lomake (Erityisavustukset kalatalouden edistämishankkeisiin) ja lähetä se ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä sille ELY-keskukselle, jonka toimialue kattaa pääosan toiminnasta. Voit lähettää lomakkeen myös postitse. ELY-keskusten yhteystiedot löytyvät Palvelupaikat -kohdasta.

Hakemuksessa on ilmoitettava mm. seuraavat tiedot:

 • hakijan yhteystiedot
 • hankesuunnitelma, josta ilmenee hankkeen tavoite, tehtävät toimenpiteet ja tulokset sekä mahdolliset yhteistyökumppanit
 • kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä erittely hankkeesta saatavista tuloista
 • tiedot muista samaan hankkeeseen haetuista ja saaduista avustuksista
 • kalastusalueiden hankevuoden tulo- ja menoarvio tai viimeisin tulo- ja menoarvio
 • arvio hankkeen vaikuttavuudesta.

Avustusten maksatukset käsittelee ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus). Avustukset haetaan maksuun päätöksen mukaisesti yhdessä tai useammassa erässä maksatushakemuslomakkeella (Maksatushakemus kalatalouden edistämishankkeet). Täytä lomake ja lähetä se ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä tai postitse KEHA-keskuksen maksatusyksikköön. Toimipaikkojen yhteystiedot löytyvät KEHA-keskuksen verkkosivuilta.


Kenelle ja millä ehdoin

Avustusta voivat saada oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja yritykset.

Avustuksen saamisen ehtoja ovat:

 • käyttötarkoituksen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys ja yleishyödyllisyys
 • tarpeellisuus hankkeen tai toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden
 • tarpeellisuus hakijan saamiin muihin julkisiin tukiin nähden
 • avustuksella ei saa olla kilpailua ja markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia.

Hankkeiden on oltava ajallisesti rajattuja, yhteistä etua koskevia ja hankkeen tulosten tulee olla julkisia. Hankkeet voivat olla yksi- tai useampivuotisia. ELY-keskus ei kuitenkaan sitoudu jatkorahoitukseen, vaan edistämisavustuksesta päätetään vuosittain ELY-keskukselle osoitettavan hakemuksen ja käytettävissä olevan määrärahan puitteissa.

Hankkeet on pyrittävä toteuttamaan yhteiskunnan kannalta edullisimmalla tavalla. Ne on tarvittaessa kilpailutettava noudattaen lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista. Hankkeisiin liittyvästä työstä ei saa maksaa korkeampaa palkkaa kuin asianomaisessa yhteisössä tai yrityksessä vastaavasta työstä muuten maksettaisiin.

Pääsääntöisesti ELY-keskus ei myönnä avustuksena täyttä määrää hankkeen kokonaiskustannuksista. Muu tarvittava rahoitus voi sisältää myös kuntien, yritysten, osakaskuntien tai kalastusalueiden varoja. Kalastusalueiden avustuspäätöksissä otetaan huomioon myös kalastusalueen toimintamäärärahan käyttö. Tästä syystä avustushakemukseen tulee liittää myös kalastusalueen hankevuotta koskeva tai sen vielä puuttuessa viimeisin tulo- ja menoarvio.

Omarahoitus voi sisältää myös talkootyötä tai luontaissuorituksia. Oman työn ja talkootyön hintana käytetään 10 euroa työtuntia kohden lukuun ottamatta koneellisesti suoritettua maansiirtotyötä, jonka hyväksyttävät kustannukset ovat 30 euroa tehtyä työtuntia kohden. Tarvikkeiden, kuten soran tai puutavaran hintana käytetään paikkakunnan vastaavaa hankintahintaa, jolla tarvikkeet ovat tavanomaisesti saatavilla. Työn ja tarvikkeiden osuudet otetaan huomioon vain, jos niistä esitetään hyväksyttävä selvitys.

Mikäli haettava avustus kattaa kaikki kustannukset tai suurimman osan niistä, hakemuksessa on erikseen perusteltava miksi korkea avustusosuus on hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi välttämätöntä.

Palvelu on maksuton.


Palvelun toteuttaa: 
Lapin ELY-keskusKEHA-keskusPohjois-Savon ELY-keskusVarsinais-Suomen ELY-keskus