suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Avustus kalatalouden alueellisiin edistämishankkeisiin

 • Palvelu
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Lapin, Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kalatalousviranomaiset myöntävät avustuksia kehittämis-, kokeilu-, koulutus-, selvitys- ja valistushankkeisiin, jotka edistävät kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelua, toimeenpanoa, ohjaamista ja kehittämistä sekä kalastuksenvalvontaa. Hankkeet voivat olla myös useamman kuin yhden ELY-keskuksen toimialueella. Hakemus osoitetaan sille ELY-keskukselle, jonka toimialue kattaa pääosan toiminnasta.

Valinnassa voi olla erityisiä painopistealueita, jotka voivat vaihdella eri vuosina. Tukea harkittaessa otetaan huomioon hankkeen vaikuttavuus, laajuus, innovatiivisuus ja taloudellisuus sekä toiminnan kohderyhmä.

Avustuksia voi hakea pääsääntöisesti vain hakuaikoina. Haku on avoinna yleensä vuodenvaihteessa tai sen jälkeen, joulu-helmikuussa. Haun alkamisesta ilmoitetaan ELY-keskusten ja maa- ja metsätalousministeriön internet-sivustoilla.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja ne myönnetään maa- ja metsätalousministeriön ELY-keskuksille osoittaman määrärahan puitteissa. Määrärahat ovat kertyneet kalastajien maksamista kalastonhoitomaksuista. Avustusten myöntämisessä noudatetaan kalastuslakia (379/2015) ja valtionavustuslakia (688/2001).

ELY-keskus voi varata osan määrärahasta myöhemmin jaettavaksi. Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia voidaan harkita rahoitettavaksi määrärahatilanteen niin salliessa.

Toimi näin

Avustuksen hakeminen

 1. Hae avustusta ensisijaisesti kalatalouden sähköisen asiointipalvelun kautta (Kalatalouden sähköinen asiointi). Hakemuksen voi tallentaa luonnoksena ja palata myöhemmin jatkamaan sitä. Asiointipalvelussa avustusprosessi etenee eri vaiheissaan sujuvasti ja asiakas voi seurata asioidensa etenemistä asiointipalvelun työpöydällä. Asiointipalvelussa käytetään vahvaa tunnistautumista.
 2. Mikäli sähköisen asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista, käytä tulostettavaa hakemuslomaketta (Hakemus kalastonhoitomaksuvaroista kalatalouden edistämiseen). Lomakkeen voi tulostaa tai täyttää sähköisesti tallentamalla sen omalle tietokoneelle.
 3. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä siihen vaadittavat liitteet. Puutteellinen hakemus, lisäselvitystarpeet ja hakemuksen muuttaminen kesken käsittelyn saattavat pitkittää asian käsittelyä. Tarkempia ohjeita hakemuslomakkeen täyttämiseen löydät aluehallinnon asiointipalvelusta ja ELY-keskuksen verkkosivuilta.
 4. Toimita hakemus liitteineen joko 1) aluehallinnon asiointipalvelussa tai 2) ELY-keskuksen yleisen sähköisen asiointilomakkeen liitteenä sen ELY-keskuksen kirjaamoon, josta avustusta haetaan tai 3) postitse sen ELY-keskuksen kirjaamoon, josta avustusta haetaan.
 5. Mikäli ELY-keskus pyytää täydentämään hakemusta, toimita pyydetyt täydennykset asetettuun määräaikaan mennessä tai neuvottele lisäajasta viranomaisen kanssa.
 6. Kun ELY-keskus on saanut riittävät ja oikeat tiedot avustushakemusta koskevan asian ratkaisemiseksi, se tekee asiasta muutoksenhakukelpoisen päätöksen. Päätös toimitetaan avustuksen hakijalle.

Näin haet maksatusta

 1. Hae avustuksen maksatusta päätöksen mukaisesti yhdessä tai useammassa erässä.
 2. Mikäli avustusta on haettu sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelun kautta, jätä maksatushakemus liitteineen asiointipalvelussa maksatukset -välilehden kautta.
 3. Jos olet hakenut avustusta tulostettavalla lomakkeella, toimita maksatushakemus ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä ELY-keskuksen kirjaamoon tai KEHA-keskuksen maksatusyksikköön.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusta voivat saada oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja yritykset.

Avustuksen saamisen ehtoja ovat:

 • käyttötarkoituksen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys ja yleishyödyllisyys
 • tarpeellisuus hankkeen tai toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden
 • tarpeellisuus hakijan saamiin muihin julkisiin tukiin nähden
 • avustuksella ei saa olla kilpailua ja markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia.

Hankkeiden on oltava ajallisesti rajattuja, yhteistä etua koskevia ja hankkeen tulosten tulee olla julkisia. Hankkeet voivat olla yksi- tai useampivuotisia. ELY-keskus ei kuitenkaan sitoudu jatkorahoitukseen, vaan edistämisavustuksesta päätetään vuosittain ELY-keskukselle osoitettavan hakemuksen ja käytettävissä olevan määrärahan puitteissa.

Hankkeet on pyrittävä toteuttamaan yhteiskunnan kannalta edullisimmalla tavalla. Ne on tarvittaessa kilpailutettava noudattaen lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016).

Tukikelpoisia kustannuksia ovat hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat kohtuulliset palkka-, palkkio-, ostopalvelu-, investointi-, matka- ja materiaalikustannukset. Hankkeisiin liittyvästä työstä ei saa maksaa korkeampaa palkkaa kuin asianomaisessa yhteisössä tai yrityksessä vastaavasta työstä muuten maksettaisiin. Yhteisön normaalit toimintakustannukset, poistot ja muut laskennalliset erät eivät ole tukikelpoisia. Edistämismäärärahaa ei saa käyttää lainojen lyhennyksiin. Matkakustannuksia ja päivärahoja maksettaessa tulee noudattaa valtion virkamiesten matkustussääntöä.

Pääsääntöisesti ELY-keskus ei myönnä avustuksena täyttä määrää hankkeen kokonaiskustannuksista. Muu tarvittava rahoitus voi sisältää omarahoitusosuuden lisäksi myös esim. kuntien, yritysten, osakaskuntien tai kalatalousalueiden varoja. Kalatalousalueiden avustuspäätöksissä otetaan huomioon myös kalatalousalueen toimintamäärärahan käyttö. Tästä syystä avustushakemukseen tulee liittää myös kalatalousalueen hankevuotta koskeva tai sen vielä puuttuessa viimeisin tulo- ja menoarvio.

Omarahoitus voi sisältää myös vastikkeetonta työtä eli talkootyötä. Talkootyön hintana käytetään 15 euroa työtuntia kohden lukuun ottamatta koneellisesti suoritettua työtä, jonka hyväksyttävät kustannukset ovat 30 euroa tehtyä työtuntia kohden.

Avustus maksetaan pääsääntöisesti yhtenä tai useampana eränä toteutuneiden ja hyväksyttyjen kustannusten perusteella. Poikkeustapauksissa, perustellusta syystä, osa avustuksesta voidaan maksaa ennakkona.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotSatakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 25.1.2022