suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vesilahden kunta

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Vesilahti
  • Julkinen palvelu

Asemakaavoilla ja asemakaavan muutoksilla luodaan edellytykset rakentamiselle. Alueen tulevasta käytöstä määritellään, mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin saa rakentaa ja millä tavalla rakennetaan. Määräykset koskevat myös rakennusten korkeuksia, katujen leveyksiä sekä muita alueen rakenteeseen ja kuntakuvaan vaikuttavia seikkoja. Asemakaava voi koskea kokonaista asuntoaluetta asuin-, työ- ja virkistysalueineen tai joskus jopa vain yhtä tonttia. Rakentaminen voi alkaa, kun kaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa ja se on saanut lainvoiman. Kaavoitus kestää yleensä vähintään vuoden, mutta saattaa viedä useitakin vuosia.

https://www.vesilahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/vireilla-olevat-kaavat/

Toimi näin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin asemakaavoitus vaikuttaa on oikeus siihen osallistua.

Kaavoituksen kulusta ja kaavojen nähtävänä oloista tiedotetaan Lempäälän-Vesilahden Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla sekä kirjeitse kaavan vaikutusalueen maanomistajille sekä muille osallisille. Aineistot ovat nähtävänä kunnan verkkosivuilla ja teknisessä toimistossa. Mahdollinen palaute/mielipide kaavan valmisteluvaiheessa tulee toimittaa kunnanhallitukselle ja osoittaa kunnan kirjaamoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua asemakaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Palvelu on maksuton.

Yksityisen henkilön tarpeista tehdyn asemakaavan laatimisen kustannuksista vastaa maanomistaja kunnanvaltuuston hyväksymän taksan mukaisesti.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti. Kunta vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto, mutta valtuuston päätösvaltaa voidaan johtosäännössä siirtää myös kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Kunnan on seurattava asemakaavoituksensa tilaa ja tarvittaessa uudistettava vanhentuneet asemakaavat. Asemakaavassa vahvistetaan nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille.

Kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jonka asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan, jos kaavoitus on yhä kesken.

Asemakaavoitukseen voi osallistua tekemällä aloitteen kaavoituksesta tai jättämällä mielipiteen valmisteilla olevasta kaavasta. Jos kaavaehdotus vaikuttaa asukkaan asumiseen tai työntekoon, hänellä on oikeus antaa kirjallinen muistutus nähtävillä olevasta kaavaehdotuksesta. Kaavan hyväksymispäätöksestä on oikeus tehdä kunnallisvalitus.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVesilahden kunta
Palvelusta vastaaVesilahden kunta
Alue Vesilahti
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Vesilahden kunta
Päivitetty: 18.5.2020