suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Rovaniemi
  • Julkinen palvelu

Mikäli kaupungin kehitys taikka maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää, voi kaupunki käynnistää asemakaavan laadinnan tai muuttamisen (MRL 51 §). Myös yksityinen maanomistaja tai -haltija voi antaa aloitteen asemakaavan laatimiseksi tai muuttamiseksi. Maanomistajalla tai -haltijalla ei kuitenkaan ole lakiin perustuvaa oikeutta saada aluettansa kaavoitettua tai saada hakemuksensa mukaista asemakaavaa vaan asia on kaupungin harkinnassa sillä kaavan sisällöstä vastaa kaupunki ja kaavan sisältö ratkaistaan kaavaprosessissa.

Asemakaava voidaan laatia myös vaiheittain (MLR 50 §), joissa käsitellään tiettyä osakokonaisuutta tai osakokonaisuuksia.

Rovaniemen kaavoituskäytännön mukaan 1.1.2020 alkaen kaavoituspäällikkö päättää asemakaavojen vireille tulosta tapauksissa, joissa asemakaavaa esitetään hyväksyttäväksi. Kielteisissä tapauksissa asian käsittelee elinvoimalautakunta. Elinvoimalautakunta päättää asemakaavojen valmistelusta ja hyväksymisestä, lukuun ottamatta merkittäviksi määriteltyjä asemakaavoja joiden ehdotusvaiheesta päättää kaupunginhallitus. Merkittävät asemakaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Toimi näin

Voit osallistua asemakaavoitukseen seuraavasti:

  • vireille tulo, jossa osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä

- vireille tulo voidaan järjestää myös yhdessä valmisteluvaiheen kuulemisen kanssa

- asemakaavan ollessa vähäinen, osallistumis- ja arviontisuunnitelmaa ei laadita (MRL 63 §)

  • valmisteluvaiheen kuuleminen, jossa kaavaluonnos/vaihtoehtoiset kaavaluonnokset nähtävillä
  • ehdotusvaiheen kuuleminen, jossa kaavaehdotus nähtävillä

Nähtävillä pidoista kuulutetaan aina lehdessä. Lisäksi lähetetään kaava-alueen ja lähiympäristön maanomistajille ja -haltijoille kirjeitse tieto kaava-aineiston nähtävillä pidosta. Poikkeustapauksissa, osallisten määrän ollessa erityisen suuri, kirjeitä ei lähetetä.

Kaava-aineisto pidetään nähtävillä palvelupiste Osviitassa ja sähköisesti Kaavatorilla.

Kuulemisten aikana on mahdollisuus esittää suullisia ja kirjallisia mielipiteitä vireille- ja valmisteluvaiheessa sekä kirjallisia muistutuksia ehdotusvaiheessa.

Allekirjoitetut mielipiteet ja muistutukset yhteystietoineen on jätettävä viimeistään viimeisenä nähtävillä olo päivänä kaupunginhallitukselle osoitteella: Rovaniemen kaupungin kirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi tai sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@rovaniemi.fi

Mikäli suunnittelet aloitetta asemakaavan muuttamiseksi tai laatimiseksi, kannattaa olla ensin yhteydessä kaavoitukseen (ensisijaisesti kaavoituspäällikkö). Voi käydä ilmi, että esim. asemakaavan muuttaminen ei olekaan tarpeen tai aloite ei sovi ympäristöön, kaupungin omiin suunnitelmiin, tavoitteisiin tai strategioihin. Asemakaavan muutoshakemus toimitetaan allekirjoitettuna kaupungin kirjaamoon.

Asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua asemakaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Palvelu on maksullinen.

Neuvonta on maksutonta.

Asemakaavan muuttaminen ja laatiminen on maksullista (kaavoitus- ja maankäyttö, lisätietoa kaavoituksesta).

Mikäli asemakaavan muuttamisesta tai laadinnasta koituu maanomistajalle merkittävää hyötyä, neuvotellaan maanomistajan ja kaupungin kesken maankäyttösopimus tai peritään kehittämiskorvaus (MRL 12 a luku).

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti. Kunta vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto, mutta valtuuston päätösvaltaa voidaan johtosäännössä siirtää myös kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Kunnan on seurattava asemakaavoituksensa tilaa ja tarvittaessa uudistettava vanhentuneet asemakaavat. Asemakaavassa vahvistetaan nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille.

Kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jonka asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan, jos kaavoitus on yhä kesken.

Asemakaavoitukseen voi osallistua tekemällä aloitteen kaavoituksesta tai jättämällä mielipiteen valmisteilla olevasta kaavasta. Jos kaavaehdotus vaikuttaa asukkaan asumiseen tai työntekoon, hänellä on oikeus antaa kirjallinen muistutus nähtävillä olevasta kaavaehdotuksesta. Kaavan hyväksymispäätöksestä on oikeus tehdä kunnallisvalitus.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 29.6.2020