suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Rovaniemen kaupunki
Alue: Rovaniemi
Palvelun kieli: suomi

Mikäli kaupungin kehitys taikka maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää, voi kaupunki käynnistää asemakaavan laadinnan tai muuttamisen. Myös yksityinen maanomistaja tai -haltija voi antaa aloitteen asemakaavan muuttamiseksi tai laatimiseksi.

Rovaniemen kaavoituskäytännön mukaan tekninen lautakunta päättää asemakaavojen vireille tulosta ja valmistelusta. Vaikutuksiltaan erityisen merkittäviksi määriteltyjen asemakaavojen (strategiset asemakaavat) vireille tulosta ja valmistelusta päättää kaupunginhallitus.

Vaikutukseltaan vähäiset asemakaavat hyväksyy tekninen lautakunta ja muut asemakaavat (teknisen lautakunnan käynnistämät vaikutuksiltaan merkittävät ja kaupunginhallituksen käynnistämät strategiset kaavat) hyväksyy kaupunginvaltuusto.


Toimi näin

Alueen asemakaavan muuttamisen tai laadinnan tarve (maanomistajat/-haltijat) on syytä arvioida ensin yhteistyössä kaupungin kaavoitusyksikön kanssa .

Uusi kaavahanke kuulutetaan aina vireille lehdessä. Lisäksi lähetetään lähialueen asukkaille ja maanomistajille kirjeitse tieto kaavan vireilletulosta. Kaavan tultua vireille on hankkeesta laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, johon voi tutustua palvelupiste Osviitassa tai kaupungin internet -sivuilla Kaavatorilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on mahdollisuus jättää mielipiteitä.

Tämän jälkeen kaavahankkeesta tehdään tarvittavat selvitykset, laaditaan vaihtoehtoja, selvitetään niiden vaikutuksia ja asetetaan vaihtoehtoiset luonnokset nähtäville (valmisteluvaiheen kuuleminen) palvelupiste Osviittaan ja Kaavatorille. Luonnoksista on mahdollisuus jättää mielipiteitä.

Valittu kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville (ehdotusvaiheen kuuleminen) palvelupiste Osviittaan ja Kaavatorille. Ehdotuksesta on mahdollisuus jättää muistutuksia.


Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua asemakaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Palvelu on maksullinen.

Neuvonta on maksutonta.

Asemakaavan laatiminen ja muuttaminen on maksullista. Kaavoituskustannusten hinnoittelu on esitetty Rovaniemen kaupungin internet- sivuilla, kaavat ja kiinteistöt. Mikäli asemakaavan muuttamisesta tai laadinnasta koituu maanomistajalle merkittävää hyötyä, neuvotellaan maanomistajan ja kaupungin kesken maankäyttösopimus. Lisätietoa maankäyttösopimuksesta kaupungin internet -sivuilla, strategiat- ja ohjelmat, maapoliittinen ohjelma.


Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti. Kunta vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto, mutta valtuuston päätösvaltaa voidaan johtosäännössä siirtää myös kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Kunnan on seurattava asemakaavoituksensa tilaa ja tarvittaessa uudistettava vanhentuneet asemakaavat. Asemakaavassa vahvistetaan nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille.

Kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jonka asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan, jos kaavoitus on yhä kesken.

Asemakaavoitukseen voi osallistua tekemällä aloitteen kaavoituksesta tai jättämällä mielipiteen valmisteilla olevasta kaavasta. Jos kaavaehdotus vaikuttaa asukkaan asumiseen tai työntekoon, hänellä on oikeus antaa kirjallinen muistutus nähtävillä olevasta kaavaehdotuksesta. Kaavan hyväksymispäätöksestä on oikeus tehdä kunnallisvalitus.


Palvelun toteuttaa: 
Rovaniemen kaupunki