suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Maalahden kunta

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Maalahti
  • Julkinen palvelu

Yleistä: Kunta vastaa asemakaavojen laadinnasta. Asemakaavassa osoitetaan kunnan osa-alueen käytön ja rakentamisen järjestäminen. Asemakaava voi koskea kokonaista asuntoaluetta tai yksittäistä tonttia. Asemakaavoituksessa määritellään yksityiskohtaista maankäyttöä kunnassa, painopiste on lähiympäristön kaavoituksessa ja rakentamisen ohjauksessa. Asemakaavan laadinnassa tulee ottaa huomioon yleiskaava.

Vuorovaikutus: Kaavoituskatsauksessa tiedotetaan vuosittain ajankohtaisista ja tulevista kaavoista. Kaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa osallisten, viranomaisten ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin, etuihin tai toimialaan kaava vaikuttaa. Yksittäisistä kaavoista ja kunnan kaavoituksesta yleensä saa tietoa kunnan kaavoituksesta vastaavalta henkilöltä.

Sisältö: Asemakaavalla luodaan edellytykset rakentamiselle, ja kaavasta ilmenee yksityiskohtaista tietoa muun muassa kaava-alueen toiminnoista (asuminen, palvelut, kauppa, teollisuus) ja rakennusoikeudesta sekä tieverkostosta, kunnallistekniikasta ja viherrakenteesta. Asemakaavassa määritellään muun muassa mitä säilytetään sekä mitä, mihin ja millä tavalla saa rakentaa. Määräykset koskevat myös rakennusten korkeutta, katujen leveyttä ja muita alueen rakenteeseen, toimintaan ja viihtyvyyteen vaikuttavia asioita.

Toimi näin

Asiakirjat: Asemakaava-asiakirjoihin kuuluu asemakaavakartta kaavamerkintöineen ja määräyksineen. Asemakaavaan kuuluu myös kaavaselostus, josta käy ilmi taustatietoa sekä kaavan keskeiset ominaisuudet ja tavoitteet. Selostus sisältää myös vaikutusten arvioinnin.

Aika: Asemakaavan laadinta kestää yleensä vähintään vuoden, mutta laajuudesta riippuen prosessi voi kestää useitakin vuosia.

Hyväksyminen: Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto.

Laki: Kaavoitusta ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua asemakaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti. Kunta vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto, mutta valtuuston päätösvaltaa voidaan johtosäännössä siirtää myös kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Kunnan on seurattava asemakaavoituksensa tilaa ja tarvittaessa uudistettava vanhentuneet asemakaavat. Asemakaavassa vahvistetaan nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille.

Kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jonka asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan, jos kaavoitus on yhä kesken.

Asemakaavoitukseen voi osallistua tekemällä aloitteen kaavoituksesta tai jättämällä mielipiteen valmisteilla olevasta kaavasta. Jos kaavaehdotus vaikuttaa asukkaan asumiseen tai työntekoon, hänellä on oikeus antaa kirjallinen muistutus nähtävillä olevasta kaavaehdotuksesta. Kaavan hyväksymispäätöksestä on oikeus tehdä kunnallisvalitus.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMaalahden kunta
Palvelusta vastaaMaalahden kunta
Alue Maalahti
Palvelun kieletruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: Maalahden kunta
Päivitetty: 2.12.2019