suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laukaan kunta

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Laukaa
  • Julkinen palvelu

Asemakaavoitusprosessiin on oikeus osallistua ja vaikuttaa kaikilla, joiden oloihin tai etuihin asemakaavoitus vaikuttaa.

Kaavaprosessi muodostuu vireilletulo-, valmistelu- ja ehdotusvaiheista. Vireilletulovaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kuvataan suunnittelualue, kaavoituksen lähtökohdat, osalliset sekä vuorovaikutuksen järjestäminen ja kaavaprosessin alustava aikataulu. Valmisteluvaiheessa laaditaan kaavaluonnos ja ehdotusvaiheessa kaavaehdotus.

Asemakaavoitukseen on mahdollista vaikuttaa jättämällä mielipide osallistumis-ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta tai jättämällä muistutus kaavaehdotuksesta niiden nähtävilläoloaikana. Kaava-aineistot ovat nähtävillä kunnanvirastossa sekä kaavoituksen verkkosivulla.

Asemakaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävilläolosta ilmoitetaan kuulutuksella, joka julkaistaan kunnan virallisella ilmoitustaululla ja paikallislehdessä (Laukaa-Konnevesi -lehti).

Kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavat. Kaavan hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Toimi näin

Toimita kirjallinen mielipide tai muistutus ensisijaisesti sähköpostilla (kirjaus@laukaa.fi) tai kirjeitse (Laukaan kunta, PL 6, 41341 Laukaa).

Lisätietoja asemakaavoituksesta ja siihen vaikuttamisesta saat kunnan verkkosivuilta, puhelimitse kaavoitusjohtajalta ja kaavasuunnittelijalta sekä sähköpostilla (kaavoitus@laukaa.fi).

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua asemakaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Kaikilla asemakaavahankkeen osallisilla on mahdollisuus vaikuttaa kaavoitukseen. Osallisia ovat kaavoitettavan alueen maanomistajat, naapurit ja asukkaat, yritykset ja työntekijät sekä usein myös muutkin kuntalaiset eli ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin elinoloihin kaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaava koskee.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti. Kunta vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto, mutta valtuuston päätösvaltaa voidaan johtosäännössä siirtää myös kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Kunnan on seurattava asemakaavoituksensa tilaa ja tarvittaessa uudistettava vanhentuneet asemakaavat. Asemakaavassa vahvistetaan nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille.

Kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jonka asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan, jos kaavoitus on yhä kesken.

Asemakaavoitukseen voi osallistua tekemällä aloitteen kaavoituksesta tai jättämällä mielipiteen valmisteilla olevasta kaavasta. Jos kaavaehdotus vaikuttaa asukkaan asumiseen tai työntekoon, hänellä on oikeus antaa kirjallinen muistutus nähtävillä olevasta kaavaehdotuksesta. Kaavan hyväksymispäätöksestä on oikeus tehdä kunnallisvalitus.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLaukaan kunta
Palvelusta vastaaLaukaan kunta
Alue Laukaa
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Laukaan kunta
Päivitetty: 3.12.2021