suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kouvolan kaupunki

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Kouvola
  • Julkinen palvelu

Asemakaavoja suunnitellaan siten, että osallisilla, eli niillä, joita kaavoitus koskee, on mahdollisuus saada tietoa suunnittelusta ja osallistua siihen. Voit vaikuttaa kaavasuunnitelmiin eri tavoin kaavoituksen eri vaiheissa.

Kouvolassa osallistumismahdollisuuksia tarjotaan lakisääteisten kuulemisien lisäksi myös erilaisten yleisötilaisuuksien ja karttakyselyiden kautta, riippuen kaavan sisällöstä, tarkoituksesta ja laajuudesta.

Lisätietoa osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista saat kyseessä olevan kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS).

Toimi näin

Tutustu ensiksi vireillä olevan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (OAS). Se julkaistaan aina samassa yhteydessä kun kaava kuulutetaan vireille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kuvataan kaavoituksen tavoitteiden, lähtökohtien ja valmisteluprosessin lisäksi, miten kaavavalmisteluun voi osallistua ja miten kaavan vaikutuksia arvioidaan. Lisäksi suunnitelmassa kerrotaan, miten kaavatyön edistymisestä tiedotetaan.

Voit vaikuttaa kaavoitukseen eri tavoin eri vaiheissa.

Kun kaavasuunnittelu alkaa ja kaava kuulutetaan vireille, voit kommentoida nähtäville asetettavaa kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sen nähtävillä oloaikana. Voit esittää mielipiteesi ottamalla yhteyttä kaavasuunnittelijaan joko soittamalla, sähköpostitse, kirjeitse tai sopimalla tapaamisesta.

Kun kaavaluonnos on valmis ja laitetaan nähtäville, voit kommentoida sitä ilmoitettuna nähtävillä oloaikana. Myös tässä vaiheessa voit esittää mielipiteesi ottamalla yhteyttä kaavasuunnittelijaan joko soittamalla, sähköpostitse, kirjeitse tai sopimalla tapaamisesta.

Kun kaavaehdotus on valmis, tekninen lautakunta asettaa sen nähtäville. Voit kertoa mielipiteesi kaavasta lähettämällä nähtävillä oloaikana tekniselle lautakunnalle osoitetun kirjallisen muistutuksen. Saat siihen halutessasi myös vastineen kaavoittajalta.

Kun kaava on hyväksytty, ei kaavan sisältöön voi vaikuttaa kuin valittamalla hallinto-oikeuteen mahdollisesta virheestä kaavoitusprosessin aikana.

Kaavoitukseen liittyen järjestetään tarvittaessa myös keskustelutilaisuuksia ja työpajoja, joihin osallistumalla voit vaikuttaa suunnitelmaan ja saada ajankohtaista tietoa suoraan asiantuntijoilta.

Seuraa kyseessä olevan kaavasuunnitelman etenemistä, jotta tiedät miten ja milloin kulloinkin nähtäville tulevaan vaiheeseen voi osallistua. Uusimmat tiedot löytyvät aina ko. kaavan omalta verkkosivulta (osoitteet ovat muotoa: www.kouvola.fi/kaavannimi). Viralliset kuulutukset löytyvät Kouvolan kaupungin verkkosivuilta sekä paikallislehtien kuulutuspalstalta.

Käytössäsi on lisäksi Kouvolan kaupungin sähköinen Palautepalvelu, jossa voit kohdistaa kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyvän palautteen kartalle ja sen käsittelyä voi seurata.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua asemakaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Asemakaavoitukseen voivat osallistua ja vaikuttaa kaava-alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kyseessä oleva kaava tai kaavamuutos saattaa huomattavasti vaikuttaa. Myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, voivat olla osallisia.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti. Kunta vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto, mutta valtuuston päätösvaltaa voidaan johtosäännössä siirtää myös kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Kunnan on seurattava asemakaavoituksensa tilaa ja tarvittaessa uudistettava vanhentuneet asemakaavat. Asemakaavassa vahvistetaan nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille.

Kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jonka asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan, jos kaavoitus on yhä kesken.

Asemakaavoitukseen voi osallistua tekemällä aloitteen kaavoituksesta tai jättämällä mielipiteen valmisteilla olevasta kaavasta. Jos kaavaehdotus vaikuttaa asukkaan asumiseen tai työntekoon, hänellä on oikeus antaa kirjallinen muistutus nähtävillä olevasta kaavaehdotuksesta. Kaavan hyväksymispäätöksestä on oikeus tehdä kunnallisvalitus.

Maankäyttö- ja rakennuslaki, luku 8: Kaavoitusmenettely ja vuorovaikutus

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKouvolan kaupunki
Palvelusta vastaaKouvolan kaupunki
Alue Kouvola
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kouvolan kaupunki
Päivitetty: 3.12.2019