suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kiteen kaupunki

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Kitee
  • Julkinen palvelu

Kiteellä asemakaavoituksesta vastaa hallintokeskuksen alainen maankäyttöyksikkö. Asemakaavoilla ja asemakaavan muutoksilla luodaan edellytykset rakentamiselle. Alueen tulevasta käytöstä määritellään, mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin saa rakentaa ja millä tavalla rakennetaan. Määräykset voivat koskea myös rakennusten korkeuksia, katujen leveyksiä sekä muita alueen rakenteeseen ja kaupunkikuvaan vaikuttavia seikkoja.

Asemakaava voi koskea kokonaista asuntoaluetta asuin-, työ- ja virkistysalueineen tai joskus jopa vain yhtä tonttia. Rakentaminen voi alkaa, kun kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja kaava on tullut voimaan. Kaavoitus kestää yleensä vähintään vuoden, mutta saattaa viedä useitakin vuosia.

Asemakaavaan kuuluvat asemakaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset. Kaavakartta ja kaavamääräykset muodostavat varsinaisen juridisen kaavan. Lisäksi kaava-asiakirjoihin kuuluvat kaavaselostus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, seurantalomake ja erilliset selvitykset, joita voidaan laatia tarpeen mukaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma osallistumis- ja arviointimenettelyistä kaavan eri vaiheissa sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Se laaditaan riittävän aikaisessa vaiheessa kaavan valmistelua ja sitä täydennetään tarpeen mukaan kaavaprosessin kuluessa. Kaavan tarkoitus ja merkitys määrittelee osallistumis- ja arviointisuunnitelman laajuuden.

Kaavaluonnos laaditaan kaavaprosessin alkuvaiheessa. Se ei ole vielä kaikilta yksityiskohdiltaan täysin valmis kaava. Kaavaluonnos asetetaan nähtäville, jotta osalliset voivat lausua siitä mielipiteensä. Samaan kaavoitustyöhön liittyen voidaan esittää myös useampia vaihtoehtoisia kaavaluonnoksia.

Kaavaselostus on kaavan valmistelun aikana laadittava asiakirja, jossa kerrotaan mm. alueen historiasta, nykyoloista, suunnittelun tavoitteista, vaihtoehdoista, kaavan vaikutuksista, osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämisestä sekä kerrotaan valitun kaavaratkaisun keskeinen sisältö.

Kaavaehdotus on lähes valmis kaava, joka asetetaan virallisesti nähtäville kaavaprosessin loppuvaiheessa. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta. Osalliset sekä kunnan jäsenet voivat jättää kaavaehdotuksesta muistutuksia. Kaavaehdotus asetetaan uudelleen nähtäville, mikäli muistutusten ja lausuntojen takia siihen tehdään merkittäviä muutoksia.

Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Toimi näin

Asemakaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa osallisten kanssa. Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös erilaiset yhteisöt kuten mm. asukas-, kiinteistö- ja ympäristöyhdistykset sekä viranomaistahot. Käytännössä osallinen on jokainen, joka itsensä osalliseksi katsoo.

Kaavoituksesta tiedottamisesta, kaavoitukseen osallistumisesta ja viranomaisten yhteistyöstä säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Lisätietoja saat Ympäristöhallinnon yhteiset verkkopalvelut -sivustolta, osallistuminen kaavoitukseen -osiosta. Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Yleensä kaavan vireilletulosta ilmoitetaan kuulutuksella kaupungin virallisella ilmoitustaululla , internetissä www.kitee.fi ja paikallislehdissä. Vaikutuksiltaan vähäisten kaavojen vireilletulosta ilmoitetaan osallisille kirjeellä.

Voimassa olevista kaavoista saat parhaiten tietoa ottamalla yhteyttä Kiteen maankäyttöön.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua asemakaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Palvelu on maksuton.

Asemakaavan laatimisesta perittävistä maksuista sovitaan maankäyttösopimuksessa, jos kaavahanke on pääasiassa yksityisen edun mukainen.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti. Kunta vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto, mutta valtuuston päätösvaltaa voidaan johtosäännössä siirtää myös kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Kunnan on seurattava asemakaavoituksensa tilaa ja tarvittaessa uudistettava vanhentuneet asemakaavat. Asemakaavassa vahvistetaan nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille.

Kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jonka asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan, jos kaavoitus on yhä kesken.

Asemakaavoitukseen voi osallistua tekemällä aloitteen kaavoituksesta tai jättämällä mielipiteen valmisteilla olevasta kaavasta. Jos kaavaehdotus vaikuttaa asukkaan asumiseen tai työntekoon, hänellä on oikeus antaa kirjallinen muistutus nähtävillä olevasta kaavaehdotuksesta. Kaavan hyväksymispäätöksestä on oikeus tehdä kunnallisvalitus.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKiteen kaupunki
Palvelusta vastaaKiteen kaupunki
Alue Kitee
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kiteen kaupunki
Päivitetty: 2.5.2022