suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sievin kunta

Arkisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Sievi
  • Julkinen palvelu

Sievin kunnan arkistoon kuuluvat kaikki kunnan tehtävien johdosta saapuneet tai toiminnan tuloksena syntyneet asiakirjat. Asiakirjoilla on erilaisia säilytysaikoja ja osa asiakirjoista säilytetään pysyvästi (mm. pöytäkirjat). Arkiston vanhimmat asiakirjat ovat 1860-luvulta. Arkistotoimen tehtävänä on mm. huolehtia siitä, että asiakirjojen alkuperäisyys, eheys, käytettävyys ja todistusvoimaisuus s ...

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Tee tietopyyntö ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella (verkkoasiointi). Jos se ei ole mahdollista, voit tehdä pyynnön kirjallisesti joko kirjaamoon (kirjaamo@sievi.fi) tai ao. toimistoon. Yksilöi tietopyyntö riittävästi (avustamme siinä tarvittaessa), jotta löydämme haluamasi tiedon/asiakirjan mahdollisimman nopeasti.

Jos pyydät saada tietoa salassa pidettävästä asiakirjasta taikka viranomaisen henkilörekisteristä tai muusta asiakirjasta, josta tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, ilmoita tietojen käyttötarkoitus sekä muut tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi tarpeelliset seikat sekä tarvittaessa tiedot siitä, miten tietojen suojaus on tarkoitus järjestää.

Kenelle ja millä ehdoin

Julkisia asiakirjoja voi tutkia kunnantalolla sen aukioloaikana sopimalla asiasta arkistosihteerin tai ao. toimiston toimistosihteerin kanssa etukäteen. Asiakirjoja ei voida lainata yksityisille eikä niitä saa viedä kunnantalon ulkopuolelle. Asiakirjoista voidaan ottaa kopioita/tulosteita ja lähettää niitä myös sähköisesti.

Muista kuin julkisista asiakirjoista annamme tietoja vain asianosaisille. Harkitsemme, annammeko tietoa asiakirjasta, joka Julkisuuslain 6 ja 7 §:n mukaan ei ole vielä julkinen (17 §).

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Palvelun toteuttaa

Sievin kunta

Palvelusta vastaa

Sievin kunta
Tekstistä vastaa: Sievin kunta
Päivitetty: 2.6.2022