suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Ansiopäiväraha

 • Palvelu
 • Koko Suomi
 • Julkinen palvelu

Ansiopäiväraha on työttömyyden aikainen etuus, jota maksetaan työttömyyskassan jäsenille. Päivärahan suuruus lasketaan työttömyyttä edeltävästä palkasta tai yritystulosta.

Voit laskea arvion päivärahasi määrästä osoitteessa www.tyj.fi.

Suomessa on useita palkansaajien työttömyyskassoja ja yksi yrittäjien työttömyyskassa. Ansiopäivärahaa haetaan siitä työttömyyskassasta, jonka jäsen olet. Jos et ...

Toimi näin

Saadaksesi ansiopäivärahaa sinun on heti työttömäksi jäädessäsi ilmoittauduttava työhakijaksi TE-toimistoon. Ilmoittautumista ei voi tehdä takautuvasti, vaan voit saada etuutta aikaisintaan siitä päivästä alkaen, jona olet ilmoittautunut TE-toimistoon.

Ansiopäivärahaa haetaan jälkikäteen omasta työttömyyskassasta neljän viikon tai kuukauden jaksoissa. Voit kuitenkin lähettää ensimmäisen hakemuksen jo kahden tai kolmen viikon työttömyyden jälkeen.

Täytä hakemus ensimmäisestä työttömyyspäivästä lähtien. Kassa ottaa huomioon viisi omavastuupäivää ja muut mahdolliset korvauksettomat päivät.

Ansiopäivärahahakemuksen mukana tulee useimmiten toimittaa seuraavat liitteet:

 • Kopio irtisanomisilmoituksesta tai lomautusilmoituksesta.
 • Kopio työsopimuksesta.

Hakemukseen on henkilökohtaisesta tilanteesta riippuen liitettävä myös:

 • Palkkatodistus, jos tulorekisteriin ei ole täytetty riittäviä tietoja päivärahasi laskemista varten.
 • Päätös sosiaalietuuden myöntämisestä, jos saat esim. eläkettä, sairaus-, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa tai kotihoidon tukea.
 • Työttömyyskassa saa ennakonpidätystiedot suoraan verottajalta. Mahdollinen portaikko- tai muutosverokortti tulee kuitenkin liittää alkuperäisenä hakemukseen.

Kun ensimmäinen hakemus on käsitelty, työttömyyskassa lähettää sinulle päätöksen etuuden maksuperusteista, maksuilmoituksen ja jatkohakemuslomakkeen ansiopäivärahaa varten.

Kenelle ja millä ehdoin

Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, jos

 • olet kokonaan tai osittain työtön
 • haet kokoaikatyötä ja olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto)
 • olet työttömyyskassan jäsen
 • olet täyttänyt työssäoloehdon kassan jäsenyysaikana
 • olet iältäsi 18-64-vuotias (lomautustilanteessa 18-67-vuotias).

Saadaksesi ansiopäivärahaa sinun on heti työttömäksi jäädessäsi ilmoittauduttava työhakijaksi TE-toimistoon. Ilmoittautumista ei voi tehdä takautuvasti. TE-toimisto antaa työttömyyskassalle sitovan lausunnon siitä, täyttyvätkö laissa ansiopäivärahan maksamiselle määritellyt työvoimapoliittiset edellytykset kohdallasi. Tällainen edellytys on esimerkiksi se, oletko työmarkkinoiden käytettävissä. Työttömyyskassa voi maksaa ansiopäivärahaa vain, jos TE-toimiston lausunto on esteetön. Jos esimerkiksi opiskelet päätoimisesti tai harjoitat päätoimista yritystoimintaa yli kahden viikon ajan, oikeutta ansiopäivärahaan ei ole. Tarkempaa tietoa työvoimapoliittisista edellytyksistä ja työnhakijaksi ilmoittautumisesta saat TE-toimistosta. Ilmoittautumisen jälkeen on tärkeää noudattaa TE-toimiston antamia ohjeita ja päivämääriä työnhaun voimassa pitämiseksi.

Palkansaajan työssäoloehdon pituus on 26 kalenteriviikkoa. Työssäoloehto voi siis lyhimmillään täyttyä noin kuudessa kuukaudessa. Työssäoloehtoa kerryttää jokainen työviikko, jolloin työtä on ollut vähintään 18 tuntia ja työstä on maksettu työehtosopimuksen mukainen palkka. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on vuonna 2023 oltava vähintään 1 331 euroa kuukaudessa. Työn ei tarvitse olla yhdenjaksoista, mutta työssäoloehdon tulee täyttyä tarkastelujakson aikana. Tarkastelujakso on 28 kuukauden mittainen ja se lasketaan taaksepäin työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisesta lukien. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain jos työssäoloehto täyttyy kassan jäsenyysaikana. Jäsenyysaikaa on siis oltava vähintään 26 viikkoa.

Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun olet yrittäjäkassan jäsenenä toiminut vähintään 15 kuukautta yrittäjänä siten, että yritystoiminta on ollut laajuudeltaan olennaista. Vuonna 2023 laajuudeltaan olennaisena yritystoimintana pidetään aikaa, jona olet eläkevakuuttanut itsesi vähintään 14 088 euron vuositulosta. Työssäoloehtoon luetaan vähintään neljä kuukautta kestäneet työskentelyjaksot ja sen tulee täyttyä työttömyyttä edeltäneen 48 kuukauden aikana.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Palvelualojen Työttömyyskassa, Työttömyyskassa Aaria, Yrittäjän Työttömyyskassa, YTK Työttömyyskassa, Opetus ja tiede -työttömyyskassa, Lakimiesten ja Lääkärien työttömyyskassa, Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKO, Avoin työttömyyskassa A-kassa, Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa, Työttömyyskassa Pro

Muut vastuuorganisaatiot

Palvelualojen Työttömyyskassa, Työttömyyskassa Aaria, Yrittäjän Työttömyyskassa, YTK Työttömyyskassa, Opetus ja tiede -työttömyyskassa, Lakimiesten ja Lääkärien työttömyyskassa, Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko, Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKO, Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa, Avoin työttömyyskassa A-kassa, Super työttömyyskassa, Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa, Työttömyyskassa Pro

Palvelusta vastaa

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ
Tekstistä vastaa: Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ
Päivitetty: 12.10.2023