suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Ajoneuvojen katsastus

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko Suomi
 • Julkinen palvelu

Moottoriajoneuvot tulee katsastaa ajoneuvolaissa säädetyllä tavalla. Ajoneuvojen määräaikais-, valvonta-, rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkatsastuksia suorittavat katsastustoimipaikat, joilla on katsastuslupa (toimilupa). Katsastustoimipaikat myös neuvovat kansalaisia ajoneuvojen katsastusta koskevissa asioissa.

Katsastustoiminta on luvanvaraista toimintaa. Katsastuslupa voidaan myöntää katsas ...

Toimi näin

Laadi luvan hakemiseksi vapaamuotoinen hakemus ja liitä hakemukseen:

 • kaupparekisteriote ja selvitys omistussuhteista (vain yhtiömuotoiset hakijat)
 • ilmoitus paikasta, jossa toimintaa ryhdytään harjoittamaan (katuosoite)
 • selvitys siitä, miten varmistat toimintasi riittävän korkean laadun ja asiakkaiden yhdenvertaisen kohtelun sekä akkreditoidun sertifiointielimen todistus laadunhallintajärjestelmän sertifiointiaikataulusta
 • ilmoitus katsastustoiminnasta vastaavasta henkilöstä (nimi ja henkilötunnus)
 • selvitys siitä, miten aiot toteuttaa yhteydet ajoneuvoliikennerekisteriin ja miten huolehdit asianmukaisesta tietosuojasta
 • selvitys siitä, miten toimitilat, laitteet sekä henkilöstö ja muut henkilöt täyttävät hakemuksen mukaisen toiminnan vaatimukset
 • vakuutusyhtiön todistus katsastustoimintaa varten otetusta vastuuvakuutuksesta
 • selvitys siitä, että hakija tai yhtiömuodossa toimivaan hakijaan määräävässä asemassa olevat henkilöt täyttävät ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain 9 §:ssä säädetyn luotettavuusvaatimuksen
 • haettaessa rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkatsastuksiin oikeuttavaa toimilupaa selvitys siitä, että hakija tai yhtiömuodossa toimivaan hakijaan määräävässä asemassa olevat henkilöt ovat riippumattomia muusta ajoneuvoalan liiketoiminnasta siten kuin ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain 11 §:ssä säädetään.

Toimita hakemus liitteineen Traficomin kirjaamoon kirjaamo@traficom.fi

Tarkemmat edellytykset luvan saamiseksi kuvataan laissa ajoneuvojen katsastustoiminnasta.

Kenelle ja millä ehdoin

 • Hakijalla on oltava oikeus harjoittaa elinkeinoa Suomessa.
 • Hakija ei saa olla konkurssissa ja jos hakija on luonnollinen henkilö, hänen on oltava täysi-ikäinen eikä hänen toimintakelpoisuuttaan saa olla rajoitettu.
 • Hakijan on oltava luotettava siten kuin ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain 9 §:ssä säädetään.
 • Hakijan on pystyttävä varmistamaan katsastustoiminnan riittävän korkea laatu ja hakijalla on oltava laadunhallintajärjestelmien vaatimuksia koskevan standardin SFS-EN ISO 9001:2008 tai tätä uudemman kyseisen standardin mukainen riittävän laaja laadunhallintajärjestelmä, jossa on otettu huomioon katsastustoiminnalle säädetyt ja määrätyt vaatimukset. Laadunhallintajärjestelmä pitää olla akkreditoidun sertifiointielimen sertifioima kuuden kuukauden kuluessa toimiluvan myöntämisestä.
 • Hakijalla pitää olla palveluksessaan täysi-ikäinen, luotettava ja ammattitaitoinen katsastustoiminnasta vastaava henkilö, joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu.
 • Hakijan palveluksessa olevien katsastajien on oltava luotettavia ja ammattitaitoisia ja heillä on oltava katsastusoikeuksiinsa kuuluvien ajoneuvojen ajo-oikeus.
 • Hakijalla on oltava Traficomin määräyksen mukaiset toimitilat sekä katsastuslaitteet ja varusteet.
 • Hakijalla on oltava asianmukaiset yhteydet ajoneuvoliikennerekisteriin ja hakijan on pystyttävä huolehtimaan asianmukaisesta tietosuojasta.
 • Hakijalla on oltava vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärän arvioidaan katsastustoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävän katsastustoiminnasta ajoneuvoille mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen korvaamiseen ja joka muilta ehdoiltaan vastaa alalla tavanomaista vakuutuskäytäntöä.

Haettaessa määräaikais- ja valvontakatsastuslupaa hakijan toiminta on oltava järjestetty siten, ettei hakijan harjoittama muu ajoneuvoihin liittyvä toiminta (esim. huolto- ja korjaustoiminta) vaikuta katsastuksen lopputulokseen. Rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkatsastuksiin oikeuttavan toimiluvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on riippumaton muusta ajoneuvoalan liiketoiminnasta siten kuin ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain 11 §:ssä säädetään.

Toimilupaa ei myönnetä, jos käy ilmi, että hakemukseen liittyvät järjestelyt on tehty toimiluvan edellytyksistä annettujen säännösten kiertämiseksi.

Jollei toimiluvan mukaista katsastustoimintaa ole aloitettu kuuden kuukauden kuluessa toimiluvan myöntämisestä, toimilupa raukeaa. Traficom voi erityisestä syystä pidentää määräaikaa.


Määräaika

Toimilupa on haettava ennen toiminnan aloittamista. Traficom myöntää toimiluvan sen jälkeen, kun se on todennut toimiluvan myöntämisen edellytysten täyttyvän ja Traficomin palveluntuottaja on todennut hakijan toimitilat, katsastuslaitteet, varusteet, yhteydet ajoneuvoliikennerekisteriin ja tietosuojan täyttävän vaatimukset. Voit aloittaa katsastustoiminnan heti, kun Traficom on myöntänyt toimiluvan.

Käsittelyaika

Noin 1 kuukausi. Hakemuksessa kannattaa ilmoittaa, milloin katsastustoiminta on tarkoitus aloittaa.

Voimassaoloaika

Lupa on voimassa toistaiseksi. Luvan voimassaolo kuitenkin raukeaa, jos laadunhallintajärjestelmää ei ole sertifioitu kuuden kuukauden kuluessa luvan myöntämisestä.

Tausta ja lainsäädäntö

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvojen katsastustoiminnan laadunhallintajärjestelmistä ja katsastustoimipaikalla säilytettävistä asiakirjoista (finlex.fi)

Traficomin määräys katsastustoimintaa koskevista tarkemmista määräyksistä (finlex.fi)

Palvelun toteuttaa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Palvelusta vastaa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Tekstistä vastaa: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Päivitetty: 4.11.2022