suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Organisaatio

Hallinto-oikeudet

Vaihtoehtoinen nimi Hallintotuomioistuimet

Hallinto-oikeudet käsittelevät muun muassa viranomaisten päätöksistä tehtyjä valituksia ja hallintoriita-asioita.

Pe­rus­tus­la­ki edel­lyt­tää, että kai­kes­sa jul­ki­ses­sa toi­min­nas­sa nou­da­te­taan tar­koin la­kia. Hal­lin­nos­sa pe­ri­aat­tee­na on ylei­nen va­li­tusoi­keus eli vi­ran­omai­sen pää­tök­ses­tä, jol­la asia rat­kais­taan lo­pul­li­ses­ti tai jä­te­tään tut­ki­mat­ta, saa yleen­sä va­lit­taa. Vi­ran­omai­sel­la tar­koi­te­taan kaik­kia jul­kis­ta hal­lin­to­teh­tä­vää hoi­ta­via ta­ho­ja.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa yleensä hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Lisäksi joidenkin viranomaisten päätöksistä voi valittaa suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen.