Förstasidan / De äldre / Mitt boende / Hemmaboende / Kommunernas service

Kommunernas service

Termen hemvård används numera allmänt om kommunal hjälp i hemmet. Kommunal hemvård betyder vård och hjälp med vardagliga sysslor samt hälso- eller sjukvård i hemmet. Hemvårdens service är:

  • Hemservice – hjälp med vardagliga sysslor och personliga funktioner. Hemvårdare, hemhjälpare och närvårdare producerar den här servicen i hemmet.
  • Hemsjukvård – sjukvård och rehabilitering i hemmet med läkarremiss. Servicen produceras huvudsakligen av sjukskötare.
  • Stödtjänster – t.ex. hjälp med måltider, städning, inköp, säkerhetstjänst och färdtjänst. Dessa tjänster produceras i allmänhet av kommunalt anställda eller privata serviceföretags anställda.

Ansökan om hemvård

Du kan ansöka om hemvård genom att ta kontakt med hemvårdsenheten för äldre i din hemkommun. Direkt kontaktinformation till den person som ansvarar för hemvårdsenheten är i allmänhet relativt lätt att hitta på kommunens webbplats. I större städer sköter hemvårdsenheterna vissa bosättningsområden. Information om hemvården finns på kommunernas webbplatser t.ex. under rubrikerna "social- och hälsovårdstjänster", "äldreomsorg", "seniorarbete", "service för äldre" eller "hemvård". En kommunalt anställd som gör hembesök och ansvarar för ordnandet och uppföljningen av hemvården kallas beroende på kommunen för ”klienthandledare”, ”ansvarig vårdare”, ”hemvårdsledare” eller ”servicehandledare”.

Behovet av hemvård kan också komma i dagen vid hembesök som ordnas av kommunen. Sådana besök ordnas i många kommuner för invånare i åldern 75–85 år. I det här fallet tar kommunen själv kontakt och kommer överens om en lämplig tidpunkt för hembesöket. Ibland tar sjukhuset eller hälsovårdscentralen kontakt med kommunens hemvårdsenhet på dina vägnar i samband med att du skrivs ut från sjukhuset.

Personen som ansvarar för kommunens hemvård gör ett besök i hemmet för att utreda hur du klarar dig i vardagslivet. Om du har fyllt 75 år eller får specialvårdbidrag från FPA, ska bedömningen av hjälpbehovet enligt lag göras inom sju vardagar från det att en anhållan lämnats in. I brådskande situationer ska bedömningen göras omedelbart. I allmänhet sköter kommunerna den första kartläggningen relativt snabbt – i nödsituationer ofta med bara en dags varsel. Utifrån det första besöket får den äldre kommunbon kanske genomgå undersökningar, man avtalar om eventuell rehabilitering och gör alltid upp en personlig service- och vårdplan. Dina närmaste anhöriga ombeds delta i planeringen av vården och hjälpen, om du så önskar.

Vem har rätt till hemvård?

Enligt lag har alla som fyllt 75 år (och alla som får specialvårdbidrag från FPA, oberoende av ålder) rätt till bedömning av sitt behov av hemvård. Hemservice och hemsjukvård är basservice som grundar sig på lagstiftning (socialvårdslagen och folkhälsolagen). De är ändå inte så kallade subjektiva rättigheter, som alla hemmaboende äldre människor har rätt till. Hemservice och sjukvård är alltså kommunal behovsprövad service och behovet av service bedöms av hälsovårdscentralen eller av hemvården i en utredning.

Grunderna för beviljandet av hemvård varierar kommunvis. Utgångspunkten är enligt lag att människor får hemvård på grund av ålderdom, sjukdom, handikapp eller annan nedsatt funktionsförmåga om de behöver hjälp med dagliga sysslor såsom att äta, tvätta sig, gå på toaletten och röra sig. Behovet av hemvård ska vara återkommande, i allmänhet dagligen eller några gånger i veckan. Om hembesök behövs mer sällan än en gång i veckan hänvisar kommunerna i allmänhet klienterna till privata serviceföretag eller till de anhörigas hjälp.

Kommunen ansvarar för sina invånares hälso- och sjukvård. Beslut om behov av hemsjukvård fattas av den läkare vid hälsovårdscentralen som ansvarar för hemsjukvården.

Hur mäts behovet?

Behovet av hemvård mäts oftast enligt det så kallade RAVA-indexet, eller alternativt med RAI-mätare eller t.ex. MMSE-mätare som beskriver minnesstörningar. Ju högre indexet är, desto sämre är funktionsfömågan. Man behöver inte nödvändigtvis själv förstå poängsättningen vid mätningarna. De är hjälpmedel för personalen inom seniorarbetet och är avsedda att säkerställa att kommunen fördelar servicen jämnt. Då man bedömer behovet av hemvård beaktas också privat service, frivilligarbete och de anhörigas möjligheter att hjälpa.

Särskilda rättigheter med anknytning till sociala förmåner samt social- och hälsovårdstjänster har garanterats för krigsveteraner. Mängden service och klientens betalningsskyldighet beror på hur allvarlig krigsskadan är. Krigsinvalidernas rätt till sluten heltidsvård breddades från och med början av året 2013. Även veterantillägg och kostersättning har höjts. På Krigsinvalidernas Brödraförbunds webbplats finns information om vilka typer av ersättning krigsinvalider kan få.

Kommunen ska ge klienten ett skriftligt beslut om beviljande av hemservice och annan socialservice. Om du är missnöjd med beslutet om hemvård som gäller dig själv har du rätt att söka ändring i beslutet. I problemsituationer kan du få hjälp av kommunens socialombudsman. Man kan inte anföra besvär i ett beslut om hemsjukvård som fattats av läkare.

Den allmänna utvecklingen går mot att villkoren för den kommunala servicen har blivit strängare och mängden privat service och frivillig hjälp har ökat. Det finns regionala skillnader i tillgången till service. I större städer finns ofta ett större utbud av privat service och kanske också organisationsverksamhet än i små kommuner. En del äldre människor finansierar helt själv t.ex. städningen i hemmet. Å andra sidan har användningen av servicesedlar och hushållsavdragen ökat valmöjligheterna och intresset för privat service. Närmare information finns under rubriken Min ekonomi i tjänsten De äldre.

Många kommuner har lagt ut städning och måltidstjänster på entreprenad för att effektivera sin service och spara in på sina kostnader. Det har ökat efterfrågan på privata serviceföretag. Den här typen av service som kommunen låter utomstående producera kallas köpta tjänster – men de är alltså inte privata utan kommunala tjänster.

Hemvården i praktiken

1. I hemservicen ingår hjälp med många vardagliga sysslor, skötsel av och hjälp med den personliga hygienen, hjälp med klä på sig och klä av sig, klädvård och hjälp med att hålla hemmet prydligt. Hur mycket tid som reserveras för ett hembesök beror på klientens funktionsförmåga. Det kan förekomma skillnader mellan kommunerna i fråga om innehållet i servicen: hur mycket tid man i allmänhet reserverar för en viss åtgärd, hur ofta man tvättar håret på eller rakar klienten eller om bastubad ingår i servicen. Hemservicens anställda kan göra hembesök några gånger i veckan eller flera gånger om dagen. Hemservicen ska också stöda egen aktivitet i hushållssysslorna och uppmuntra klienten att röra på sig och hitta något meningsfullt att syssla med.

2. Till hemsjukvården hör t.ex. vård- och rehabiliteringsplaner uppgjorda av en läkare, och i dessa kan ingå exempelvis laboratorieundersökningar, uppföljning av konditionen, minnet och sinnesstämningen eller blodtrycks- och blodsockermätningar samt läkemedelsbehandling. En klient som skrivs ut från sjukhuset kan i många kommuner få effektiverad hemvård. I vissa kommuner kan hemsjukvården också inkludera natthemvård och vård i livets slutskede.

En stor del av de seniorer som bor hemma använder både hemservice och hemsjukvård. I största delen av alla kommuner har hemservicen och hemsjukvården också administrativt sammanförts i en hemvårdsenhet. För kommuninvånaren syns detta i att en ansvarig handledare sköter all verksamhet med anknytning till hemvården.

3. Stödtjänsterna består av hjälp med måltider, städning, tvätt, bad/bastubad, inköp och säkerhetstjänster. Säkerhetstjänster kan betyda t.ex. en trygghetstelefon som installeras i hemmet eller numera också ett så kallat trygghetsarmband, som mäter kroppens rörelser och temperatur. Med hjälp av trygghetsutrustningen kan du få hjälp dygnet runt i en nödsituation.

4. Det finns också annan kommunal service som underlättar hemmaboendet. En människa som har dålig kondition har rätt till färdtjänst enligt socialvårdslagen, om det är för svårt att åka med kollektiva trafikmedel. Minnesstörning kan också räknas som dålig kondition.

Regeringen har utfärdat ett principbeslut i november 2012 enligt vilket alla utvecklingsstörda har rätt att bo på samma sätt som övriga kommuninvånare och att få de tjänster som de behöver. Principbeslutet styr och stöder kommunerna och samkommunerna i en gradvis avveckling av institutionsvården för personer med funktionsnedsättning och i utvecklingen av tjänster och boendemiljöer som stöd för boendet.

Om du har nedsatt rörelseförmåga kan du få låna enkla hjälpmedel från din egen hälsovårdscentral, t.ex. promenadkäpp, toalettstolsförhöjning eller duschpall. Speciella hjälpmedel lånas ofta ut av hjälpmedelsenheterna vid kretssjukhusen eller centralsjukhusen.

Många kommun- och stadsbibliotek erbjuder utlåning i form av hemservice för äldre människor.

Hemvårdens avgifter och förmåner

Kommunens hemvård (hemservice, hemsjukvård och stödtjänster) är avgiftsbelagd service. Några särskilda bestämmelser om avgifterna för stödtjänster, dvs. måltidstjänster, hyra för trygghetstelefonen eller städning, finns inte i lagstiftningen, utan kommunerna fattar själva beslut om priserna. Många kommuner har på hemvårdens webbplats en förteckning över gällande serviceavgifter. I vissa kommuner finns handböcker för hemvården med närmare information om avgifterna.

En månadsavgift uppbärs för regelbunden hemvårdsservice av klienter som får service minst en gång i veckan. Antalet timmar avtalas i service- och vårdplanen. För regelbunden hemservice och hemsjukvård uppbärs en månadsavgift som grundar sig på invånarens och makens eller makans skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster (bruttoinkomster) samt på skattefri inkomst. Ett undantag är tillfälliga hembesök, som kommunen debiterar klienten för enligt gällande prislista. Bostadsbidrag och andra bidrag som betalas i ett särskilt syfte räknas inte till inkomsterna.

Klientavgift

Den månatliga klientavgiften kan beräknas utifrån använd arbetstid eller antalet besök. Kommunerna har sina egna tabeller med avgiftsklasser, i vilka det finns flera klasser för vårdbesök: t.ex. ingår i den lägsta klassen 1–5 besök/timmar i månaden ↔ i den högsta klassen 40–60 besök/timmar i månaden. Varje klass har sina egna avgiftsprocent, som varierar kommunvis. Tabellerna med avgiftsklasser finns på den kommunala hemvårdens webbplatser eller i kommunernas handböcker för hemvården. Den egna kommunens hemvårdsenhet ger också närmare information om avgiftsklasserna.

Månadsavgiften för hemservicen får alltså vara högst en viss procentandel av månadsinkomsterna som överskrider inkomstgränsen. Avgifterna grundar sig på lagen och förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården. I förordningen finns bestämmelser om hur hög månadsavgiften maximalt kan vara.

Förmåner

Ta reda på vilka sociala förmåner du har rätt att få då du bor hemma. Många hemmaboende åldringar vet inte hur de ska ansöka om alla förmåner och avdrag som de har rätt till. Hemvårdsledaren ska hjälpa och se till att alla klienten har ansökt om alla förmåner på lämpligt sätt.

Pensionstagare kan ansöka om vårdbidrag för hemvården från FPA. Bidraget är graderat enligt behovet av hjälp.

Vårdbidraget kan kompletteras med ett veterantillägg. FPA beviljar också låginkomsttagare bostadsbidrag för pensionstagare.

I vissa fall kan det vara möjligt att få också allmänt bostadsbidrag.

Personer med rörelsehinder kan ansöka om bidrag för färdtjänst för besök hos läkare och hälsovårdscentral från kommunen i enlighet med lagen om service och stöd på grund av handikapp.

En närståendevårdare kan få stöd för närståendevård av kommunen. Se avsnittet Närståendevård på sidorna De äldre.

Kom även ihåg att använda hushållsavdrag för privat hushållsarbete som du betalar för. Avsnittet Min ekonomi i tjänsten De äldre innehåller närmare information om den praktiska skötseln av ekonomin och förmåner som gäller socialskydd.

Staten (dvs. Statskontoret) och kommunerna erbjuder speciella ersättningar och tjänster för krigsinvalider och frontveteraner. Den måltidsservice, klädvård, städhjälp och övriga stödservice som kommunen ordnar för personer med en invaliditet på minst 20 procent är avgiftsfri. Granska av din kommun hur den tillhandahåller servicen. En del av hemvårdsservicen är avgiftsfri för krigsveteraner.

Skriv ut
Dela Suomi.fi länken
X
 
 

Med funktionen Dela Suomi.fi länken kan du lägga det viktigaste innehållet i Suomi.fi till dina bokmärken eller skicka det per e-post till utvalda mottagare. Du kan också dela ut önskat innehåll i Suomi.fi till dina nätverk på de vanligaste webbsamfundstjänsterna.

XML Sidan senast uppdaterad 06.02.2012
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret