Etusivu / Palveluoppaat / Ikääntyvän palveluopas / Kuoleman kohdatessa / Saattohoito ja valmistautuminen

Saattohoito ja valmistautuminen

Saattohoito on potilaan elämän loppuvaiheen hoitoa, jolla pyritään helpottamaan kuolevan oloa ja hoitamaan sairauden oireita. Tehokas kivunhoito on tärkeä osa saattohoitoa. Kivunlievitykseen on nykyään olemassa monia tehokkaita keinoja, jotka auttavat useimmiten erityyppisiin kipuihin. Tavoitteena on, että kuolevalle taataan miellyttävä ympäristö ja ihmisarvoinen ja inhimillinen hoito, jossa läheiset ovat mukana.

Potilaslain mukaan potilaalla on oikeus saada hyvää hoitoa ja kohtelua. Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos potilas ei itse kykene päättämään hoidostaan, lääkärin on ennen tärkeää hoitopäätöstä kuultava potilaan laillista edustajaa tai muuta läheistä, jotta saataisiin selville, millainen hoito parhaiten vastaisi potilaan tahtoa. Jos omaiset ovat eri mieltä potilaan hoidosta, lääkäri päättää hoidosta potilaan parhaaksi.

Uuden ns. vanhuspalvelulain eli ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluita koskevan lain mukaan kunnan on vastaisuudessa nimettävä iäkkäälle henkilölle vastuutyöntekijä, jos iäkäs henkilö tarvitsee apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Valviran (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) sivuilta löydät lisätietoa saattohoidosta, hoitotahdosta, liikkumista rajoittavista turvavälineistä sekä päätöksestä jättää elvyttämättä potilasta. Päätös elvyttämättä jättämisestä (do not resuscitate, DNR-päätös) tarkoittaa, että potilasta ei elvytetä mahdollisen sydän- tai hengityspysähdyksen sattuessa. Tällaiseen ratkaisuun voidaan päätyä, kun vaikeasti sairasta potilasta hoitava lääkäri toteaa, että potilaan ennuste on huono ja mahdollisuus selvitä elvytyksen jälkeenkin on heikko.

Elvyttämättä jättämispäätöksen tekee aina lääkäri, mieluiten potilaan tilan hyvin tunteva lääkäri. DNR-päätöksen voi kirjata hoitotahtoonsa. On tärkeää varmistaa, että päätöksen perustelut, sen tekijä ja potilaan ja omaisten kuulemiset on hoidettu tarkasti ja kirjattu ylös.

Jos sairaan tai vanhuudenheikon ihmisen hoitaminen käy läheisille liian raskaaksi tai se ei ole mahdollista, on harkittava hoitoa terveyskeskuksen tai sairaalan vuodeosastolla tai saattohoitokodissa. Päätöksen saattohoitoon siirtymisestä tekee erikoissairaanhoidon lääkäri, kun parantavat hoidot eivät enää tuota tulosta. Saattohoitoon tarvitaan lääkärin lähete.

Osassa saattohoitokodeista järjestetään päiväsairaalatoimintaa kotihoidon tueksi. Potilas viettää päiväsairaalassa yleensä päivän viikossa, hän tapaa muita potilaita ja saa tarvittaessa hoitoa ja apua oireisiinsa. Läheiset puolestaan saavat vapaapäivän, tai he voivat halutessaan tulla päiväsairaalaan keskustelemaan lääkärin ja hoitajien kanssa.

Suomessa on viisi saattohoitokotia: Terhokoti Helsingissä, Karinakoti Turussa, Pirkanmaan hoitokoti Tampereella ja Koivikko-koti Hämeenlinnassa sekä Karjalakoti Lappeenrannassa. Saattohoitokoteihin hakeudutaan lääkärin lähetteellä ja kunnan maksusitoumuksella tai yksityispotilaana. Suomessa on myös yksityisiä hoivakoteja, joiden yhteydessä toimii saattohoitoyksikkö.

Yleensä sairaaloissa annetaan saattohoitoa eri osastoilla. Kuopio on ensimmäisenä kaupunkina järjestänyt Harjulan sairaalaan erillisen saattohoito-osaston. Erillisiä saattohoito-osastoja on sen jälkeen avattu muihinkin sairaaloihin eri puolilla Suomea.

Sairauden myötä potilaan käytös tai jopa persoonallisuus saattavat muuttua. Uudet piirteet johtuvat sairaudesta, eivätkä ne kuvasta potilaan todellisia tunteita. Läheisten tehtävänä on tuoda turvallisuuden ja läheisyyden tunnetta kuolevalle potilaalle. Läsnäolo kuoleman hetkellä on rauhoittavaa sekä kuolevalle että läheisille.

Joskus kuolema tulee yllättäen, eivätkä läheiset ehdi paikalle – tärkeintä on kuitenkin, että on yrittänyt olla läsnä potilaan viimeisinä elinaikoina. Saattohoidon ammattilaiset suosittelevat yleensä, että läheiset katsoisivat vainajaa joko kuolinpaikassa tai kappelissa. Hoitohenkilökunta voi tukea, jos ajatus tuntuu pelottavalta.

Siirry Kansalaisneuvonta.fi-sivustolle.
Siirry Suomi.fin Työhuone-sivustolle - tietoja ja palveluja viranomaisille.
Siirry Yrityssuomi.fi-verkkopalveluun.