suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Yttrandeanmodan gällande privat socialtjänsteproduktion för hälsoövervakningsmyndighet

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • Borgå
 • Offentlig tjänst

Socialservice som inte tillhandahålls dygnet runt stöder funktionsförmågan och självständigt boende hos den som behöver tjänsterna. Behovet av servicen grundar sig inte på vård och omsorg dygnet runt, utan på något annat.

Socialservice som inte tillhandahålls dygnet runt är till exempel socialarbete, social handledning, social rehabilitering, barnfamiljens hemservice, stödtjänster, stödboende eller gemenskapsboende, service som stöder rörligheten, mentalvårdsarbete och missbrukararbete. Till dessa räknas också familjearbete, rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor, medlingstjänst i familjefrågor, övervakning av umgänge mellan barn och förälder samt adoptionsrådgivning. Till socialservice som inte tillhandahålls dygnet runt räknas dessutom öppenvårdstjänster inom barn- och ungdomsvården, öppenvårdstjänster för personer med funktionsnedsättning och kuratorstjänster inom elevvården.

Socialservice som inte tillhandahålls dygnet runt får produceras privat om verksamheten uppfyller vissa villkor. Serviceproducenten ska göra en skriftlig anmälan om inledandet av tjänsten till det välfärdsområde där den ämnar tillhandahålla sina tjänster. Välfärdsområdet skickar anmälan och sitt yttrande i ärendet till regionförvaltningsverket, som fattar beslut om att registrera serviceproducenten.

Om serviceproducenten endast producerar en stödtjänst eller en därmed jämförbar tjänst fattar regionförvaltningsverket inget registreringsbeslut. Däremot fattar välfärdsområdet beslut om produktionen av tjänsten i fråga ska godkännas. Med stödtjänster avses måltids-, klädvårds-, städ- och ärendetjänster samt tjänster som främjar eller stöder delaktighet och socialt umgänge. En tjänst som kan jämställas med en stödtjänst är bland annat personlig assistans.

Gör så här

Innan du börjar arbeta ska du göra en anmälan till det välfärdsområde där du tänker tillhandahålla tjänster. Om du tänker vara verksam i flera välfärdsområden ska du göra en separat anmälan till varje välfärdsområde.

Gör anmälan med en separat blankett och bifoga följande handlingar:

 • uppdaterat handelsregisterutdrag eller kopia av näringsanmälan
 • kopia av bolagsordningen, bolagsavtalet eller stadgarna, om sökanden är ett bolag, en annan sammanslutning eller en stiftelse
 • verksamhetsplanen
 • en kopia av examensbetygen för den person som ansvarar för tjänsterna och en redogörelse för personens arbetserfarenhet
 • registerbeskrivning för kundregistret.

Om du producerar tjänster i separata lokaler ska du till anmälan dessutom bifoga

 • utrymmenas planritning och användningsplan
 • räddningsmyndighetens utlåtande
 • utlåtande av miljö- och hälsoskyddsmyndigheten, om mat serveras i lokalerna.

Välfärdsområdet granskar din anmälan, gör vid behov ett besök i dina eventuella lokaler och skickar din anmälan kompletterad med ett eget yttrande till regionförvaltningsverket för registrering.

Regionförvaltningsverket kontrollerar anmälningsblanketten med bilagor, fattar ett registreringsbeslut, skickar beslutet till dig och sparar uppgifterna i din anmälan i registret över privata tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster. Du har rätt att söka ändring i beslutet om du är missnöjd med det.

Om du endast erbjuder stödtjänster enligt socialvårdslagen, behandlas anmälningsblanketten av välfärdsområdet i stället för av regionförvaltningsverket.

För vem och på vilka villkor

Regionförvaltningsverket kan godkänna en privat serviceproducent som socialserviceproducent som inte tillhandahåller tjänster dygnet runt, om följande villkor uppfylls:

 • verksamheten uppfyller alla krav som ställs på den
 • för tillhandahållandet av tjänsterna har utsetts en ansvarig person som avlagt lämplig högskoleexamen, har kännedom om branschen och tillräcklig ledarkunskap
 • personalen som tillhandahåller tjänsterna har lämplig utbildning.

Om det behövs lokaler för att tillhandahålla tjänsterna, ska de vara tillräckliga och lämpliga för sitt ändamål. Den utrustning som behövs ska vara ändamålsenlig och det ska finnas tillräckligt med personal. Serviceproducenten ansvarar för att servicehelheten uppfyller de krav som ställs på den.

Om den ansvariga personen för serviceverksamheten byts ut eller om det sker en väsentlig ändring, ska serviceproducenten på förhand göra en skriftlig anmälan om detta till socialmyndigheten i älfärdsområdet som anmäler ändringarna till regionförvaltningsverket.

Om en näringsidkare är etablerad i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller sina tjänster i Finland, krävs samma tillstånd för verksamheten som för näringsidkare etablerade i Finland.


Tidsfrist

Anmälan om produktion eller ändring av privat socialservice som inte tillhandahålls dygnet runt ska göras i god tid innan verksamheten inleds eller ändras.

Handläggningstid

Behandlingstiden omfattar både välfärdsområdets och regionförvaltningsverkets behandlingstider. Regionförvaltningsverkets handläggningstid är cirka två månader.

Giltighetstid

Registreringsbeslutet gäller tills vidare. Uppgifterna utplånas ur registret över tillhandahållare av privata social- och hälsovårdstjänster fem år efter det att verksamheten upphört.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Borgå stad

Ansvarig för tjänsten

Borgå stad
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 30.1.2023