suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Verksamhetsutövares underrättelse om farlig konsumenttjänst

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Om en tjänst orsakar fara är verksamhetsutövaren skyldig att göra en underrättelse om en farlig konsumenttjänst och tillhörande åtgärder till tillsynsmyndigheten. På blanketten anmäler verksamhetsutövaren fara orsakad av en konsumenttjänst till Tukes, som exempelvis en olycka som skett i tjänsten, en farlig situation, ett allvarligt tillbud eller en annan fara i anslutning till tjänsten.

Gör så här

Man ska anmäla om en tjänst eller en produkt som används för att tillhandahålla en tjänst:

– utgör en hälsorisk

– orsakar en olycka (exempelvis brand eller ett olycksfall som kräver sjukhusvård)

– ger upphov till en farlig situation eller

– till ett allvarligt tillbud. Ett tillbud är en oväntad händelse som hade kunnat leda till en olycka.

Även mindre riskfaktorer i tjänsten kan kräva att man gör en anmälan i följande situationer:

– Tjänsten har många användare.

– Faran är inte uppenbar, det vill säga konsumenten har svårt att upptäcka den.

– Det är en tjänst som riktar sig till barn, unga eller äldre.

Förutom ovan nämnda ska man göra en underrättelse om en tjänst som orsakar fara i följande fall:

– I en farlig situation har man förlorat människoliv eller så har de varit i fara.

– Det har behövts en ambulans eller hjälp från räddningsväsendet till olycksplatsen.

– I tjänsten har man upptäckt en ny typ av fara. Med hjälp av underrättelsen kan man sprida information om en ny typ av fara.

– Säkerhetsarrangemangen på objektet fungerar inte eller är inte tillräckliga för att undanröja faran. En sådan situation är det fråga om exempelvis om obehöriga tvingas rädda en person som drunknar i en simhall eller på ett spa.

– I oklara fall är det bättre att göra en underrättelse än att inte göra något.

För vem och på vilka villkor

Konsumentsäkerhetslagen (920/2011, 8 §): Om en verksamhetsutövare får kännedom om eller med stöd av sin yrkesskicklighet och utifrån de uppgifter som utövaren förfogar över borde kunna sluta sig till att en konsumtionsvara eller konsumenttjänst medför fara för någons hälsa eller egendom, ska verksamhetsutövaren omedelbart underrätta Säkerhets- och kemikalieverket om saken. Verksamhetsutövaren samtidigt uppge vilka åtgärder för avvärjande av faran som verksamhetsutövaren redan har vidtagit med anledning av den.

Servicen tillhandahålls av

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Ansvarig för tjänsten

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Ansvarig för texten: Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Uppdaterad: 4.4.2022