suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Vattenhushållningstillstånd

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Tillstånd för ett vattenhushållningsprojekt eller ändring av det söks hos det regionförvaltningsverk (RFV) som är den behöriga myndigheten i projektområdet. Tillståndsansökningar enligt vattenlagen behandlas vid regionförvaltningsverkena i Södra Finland, Östra Finland, Västra och Inre Finland samt Norra Finland. RFV i Södra Finland handhar även vattenhushållningsärenden från sydvästra Finland och ...

Gör så här

  1. Kontrollera eller utred om projektet som du planerar kräver ett tillstånd enligt vattenlagen.
  2. Upprätta och lämna in en tillståndsansökan som uppfyller kriterierna i statsrådets förordning och anvisningarna i god tid före projektets planerade startdatum. Lämna in ansökan i elektronisk form till registratorskontoret vid det regionförvaltningsverk, i vars område projektet genomförs. Handläggningstiden för ansökan kan förlängas med flera månader om ansökan är bristfällig, behöver kompletteras eller om den ändras mitt under behandlingen. Närmare anvisningar för att upprätta en ansökan finns bland annat i regionförvaltningsverkets e-tjänst, där du även kan upprätta och skicka ansökan för behandling i elektronisk form. I e-tjänsten kan du även följa upp handläggningen av ansökan.
  3. Om regionförvaltningsverket ber dig komplettera ansökan ska du skicka de begärda kompletteringarna inom utsatt tid eller förhandla om mera tid med tillståndshandläggaren.
  4. När man samlat in tillräcklig information om projektet och dess konsekvenser, kungör regionförvaltningsverket ansökan. Regionförvaltningsverket kungör ansökningar som innehåller tillräcklig information. Kungörelsen hålls till påseende på regionförvaltningsverkets anslagstavla och på anslagstavlorna i de kommuner som ligger i projektets influensområde minst 30 dagar, varvid även ansökan finns till påseende i kommunerna och i Tillstånds- och informationstjänsten. Parterna får ett kungörelsebrev. Under kungörelsetiden begär regionförvaltningsverket om utlåtanden om ansökningsärendet av de myndigheter som avses i 11 kap. 6 § i vattenlagen och av andra instanser.
  5. Efter kungörelsetiden skickar regionförvaltningsverket de utlåtanden och anmärkningar som inkommit om ansökningsärendet till den sökande. Den sökande kan svara på dessa inom den tid som anges i begäran om förklaring.
  6. Regionförvaltningsverket skickar beslutet till den som ansökt om tillståndet, myndigheterna som erhållit begäran om utlåtande och dem som separat begärt beslutet. Parterna i projektets influensområde delges beslutskungörelsen per brev. Om projektet beviljas tillstånd, ska tillståndsinnehavaren iaktta de tillståndsvillkor som anges i beslutet.
  7. Tillståndsmyndighetens beslut vinner laga kraft först efter besvärstiden, såtillvida det inte anförts besvär över beslutet hos Vasa förvaltningsdomstol.

För vem och på vilka villkor

Förutsättningarna för beviljande av vattenhushållningstillstånd finns i 3 kap. 4 § i vattenlagen.

Den som upprättar en tillståndsansökan ska ha tillräcklig sakkunskap om projektets kvalitet, omfattning och konsekvenser för att upprätta ansökan. Anlita vid behov en konsult för att upprätta ansökan.

Om en ansökan som lämnas in till regionförvaltningsverket inte kan avgöras på grund av brister i ansökan, ska den som söker tillståndet på begäran komplettera ansökan inom utsatt tid. En ansökan som inte har kompletterats i tid kan lämnas utan prövning.


Handläggningstid

Regionförvaltningsverket tar ut en avgift för handläggning av ansökan av den sökande. Avgiftens storlek bestäms enligt den förordning om avgifterna till regionförvaltningsverken som gällde när ansökan anhängiggjordes. Avgiften är lika stor för såväl positiva som negativa beslut.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Regionförvaltningsverket

Ansvarig för tjänsten

Regionförvaltningsverket
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 13.9.2021