suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Vård i livets slutskede

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Vård i livets slutskede är en del av den palliativa vården och ges under patientens sista levnadsmånader eller levnadsveckor. Övergången till vård i livets slutskede förutsätter diskussion om vårdens innehåll och mål samt att man gör upp en plan för vården. Planen för vården i livets slutskede görs upp av den vårdande läkaren tillsammans med patienten, hens anhöriga och den personal som deltar i vården. Vårdens mål är inte längre att bota patientens sjukdom, utan symptomfrihet och en så god livskvalitet som möjligt.

Vården kan ges hemma med hjälp av anhöriga, hemvården och hemsjukhuset eller på vårdavdelning vid sjukhuset.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Syftet med vården av en döende, dvs. terminalvården är att hjälpa en allvarligt och obotligt sjuk patient att leva ett så bra liv som möjligt ända till slutet. Övergången till terminalvård sker när en sjukdom som leder till döden inte kan botas och man måste räkna med att patienten avlider inom de närmaste dagarna, veckorna eller månaderna. Terminalvården inkluderar smärtlindring och annan nödvändig vård även om man inte längre försöker bota själva sjukdomen. Att stöda den döende och hans eller hennes närstående på alla sätt är en väsentlig del av terminalvården.

Personalen inom hälso- och sjukvården ska alltid diskutera med patienten om övergången till terminalvården, vid behov vid flera tillfällen. Om patienten själv inte kan uttrycka sin syn på vården ska diskussionen föras med patientens närstående. I beslutet om terminalvård antecknas patientens egna önskemål om vården i den mån den är möjligt. Önskemålet kan till exempel handla om att patienten motsätter sig återupplivning. Aktiv dödshjälp hör emellertid inte till terminalvården.

Terminalvård ges på sjukhus och andra vårdinrättningar samt i särskilda terminalvårdshem. Terminalvård kan även ges i patientens eget hem. Då ges vården i allmänhet som ett samarbete mellan vårdpersonalen och patientens närstående.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halsua, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 12.5.2020