suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Utvecklings- och investeringsprojekt för landsbygdsområde

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

En förening, organisation, ett andelslag, läroanstalt eller något annat offentligt- eller privaträttsligt samfund kan med projektfinansiering genomföra utvecklingsåtgärder och investeringar som förbättrar landsbygdens tjänster och trivsel.

Projektet kan:

 • Förnya näringsverksamhet
 • Utveckla lönsamheten
 • Öka på kunnande
 • Förbättra landsbygdens tjänster och förutsättningar för boende.

Utbildning och informationsförmedling

 • I utbildningsprojekten får odlare, skogsägare samt företagare och anställda inom livsmedelsbranschen eller övriga branscher information om forskning och innovationer inom branschen.
 • I informationsförmedlingsprojekt informeras företagare och övriga aktörer i landsbygden till exempel om de nyaste produktions- eller marknadsföringsförfaranden eller övriga förfaranden som utvecklar affärsverksamheten och konkurrenskraften.

Utveckling av tjänster och byar

 • Med utvecklings- och investeringsprojekten kan man genomföra många slags idéer som förbättrar landsbygdens tjänster och trivsel. Det är företagarna och invånarna i området som får nytta av projektens resultat.
 • Samarbetet och nätverkande mellan företagare
 • Projektet kan få flera sätt främja bland annat utvecklingen av sektorn för närproducerad mat, tjänster för välbefinnande eller små turistföretag. Ett särskilt mål är att föra samman aktörer inom bioekonomi och utveckla högklassig förädling i branschen.
 • I samarbetsprojekten kan man utveckla olika företags nätverkande till exempel:

- Genom att bilda kedjor eller kluster

- Med pilotprojekt

- Genom att utveckla gemensam marknadsföring för mikroföretag

- Genom att genomföra innovativa miljöåtgärder

- Genom att föra samman produktionsgrupper.

Du kan få 75 procent stöd för investeringarna och upp till 100 procent för ett utvecklingsprojekt för projektets godtagbara, rimliga kostnader. Du behöver även egna pengar för stödet. Stödet betalas ut i efterhand så det behövs en mellanfinansiering.

Gör så här

 1. Kontakta NTM-centralen eller en Leader-grupp i ditt område och framför din idé före du gör ansökan.
 2. De sakkunniga vid NTM-centralen eller Leader-gruppen ger dig råd med att göra ansökan.
 3. Kontrollera att du har de krävda rättigheterna för att logga in i tjänsten Hyrrä på din organisations vägnar, eller att du har gett någon annan person tillräcklig fullmakt att uträtta ärenden på din organisations vägnar i Hyrrä
 4. Fyll i den elektroniska ansökan och bifoga de nödvändiga bilagorna
 5. Underteckna och skicka in ansökan för handläggning.

För vem och på vilka villkor

Stödet kan sökas av offentliga eller ett privaträttsliga samfund, såsom läroinrättningar, organisationer, byföreningar eller andelslag.

Stöd beviljas inte för sådan verksamhet som tillhör skötseln av en obligatorisk lagstadgad grunduppgift som innehas av ett offentligrättsligt organ.

Får inte bli statsstöd.

Stöd kan även beviljas för bland annat:

 • Anställdas lönekostnader
 • Resekostnader
 • Sakkunnigas arvoden
 • Uttagstjänster
 • Kontorskostnader
 • Hyror
 • Kostnader för projektets styrgrupp
 • Investeringar, såsom upphandling av maskiner, anordningar eller utrustning
 • Bygg- och renoveringskostnader

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Andra ansvariga organisationerNärings-, trafik- och miljöcentralen
Ansvarig för tjänstenLivsmedelsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 30.9.2020