suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Uttag av deposition som gjorts till regionförvaltningsverket

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Tjänsten är avsedd för personer, företag eller myndigheter som har rätt att lyfta medel som har deponerats till regionförvaltningsverket.

Deponeringen kan vara pengar, värdepapper eller värdeandelar.

Den som har varit betalningsskyldig är deponent. Om deponenten har haft laglig skyldighet eller annan i lagstadgad orsak att deponera något, har regionförvaltningsverket fattat ett beslut i ärendet.

Deponenten har fullgjort sin betalningsskyldighet genom att deponera pengar eller handlingar hos regionförvaltningsverket. Skyldigheten att betala ränta har då också upphört.

Det regionförvaltningsverk som mottagit deponeringen är antingen

• regionförvaltningsverket för hemorten för den mottagare som är berättigad att få medlen

• regionförvaltningsverket för den kommun där fastigheten är belägen

• regionförvaltningsverket för bolagets hemort

Den som är berättigad till deponeringen kan lyfta den, då förutsättningarna för betalning uppfylls och det finna tillräcklig utredning. Nödvändig utredning kan vara bouppteckning, avtal, köpebrev, annan utredning eller domstolens beslut.

En deponering förvaras för tio års tid till förmån för mottagaren.

Gör så här

Gör en ansökan om att få lyfta deponerade pengar. Du kan göra ansökan i E-tjänsten, genom att fylla i en blankett eller som en fritt formulerad ansökan. En fritt formulerad ansökan kan du göra i epost eller som ett dokument.

Följande uppgifter ska framgå av en ansökan om uttag:

•den sökande (namn, adress, e-postadress, telefonnummer, eventuella ombudsuppgifter)

•finns det ett ombud eller en kontaktperson (ja/nej)

•deponent, ärendets diarienummer eller uppgift om när deponeringen har gjorts

•behövlig utredning om rätten att lyfta medel

•kontouppgifter för utbetalning (kontoinnehavare och kontonummer)

•samtycke till elektronisk handläggning av ärendet (ja/nej)

Uppge alltid fastighetsbeteckning ifall din ansökan gäller en fastighet som du ägare.

Ifall någon har deponerat en inlösningsersättning för samfällt jord- eller vattenområde, t.ex. tillandningsmark, kan du vara berättigad att lyfta din fastighets andel av den deponerade ersättningen. I ansökan anger du fastighetsbeteckning och beloppet av din andel (ifall du vet). Som tilläggsuppgift är det bra att meddela förrättningens nummer och vem det är som deponerat (inlösaren).

Sänd din ansökan om uttag till det regionförvaltningsverk, där deponeringen finns. För att säkerställa att din ansökan blir anhängiggjort rekommenderar vi att du använder registratorskontorens epost istället för personliga epost.

E-postmeddelanden som skickas med vanlig e-post är inte krypterade, vilket innebär att informationssäkerheten för sekretessbelagda uppgifter kan äventyras. Använd alltid krypterad e-post när du skickar material som innehåller sekretessbelagda eller på annat sätt känsliga uppgifter.

Med krypterad e-post kan man också skicka stora bilagor. Observera att den krypterade förbindelsen endast fungerar på följande adress: krypterad e-post

Kontaktuppgifter till våra registratorskontor finns här

På basen av de uppgifter som fås från ansökan, besluter vi ifall sökanden har rätt att få lyfta deponerade medel. Vi sänder beslutet till sökanden eller ombudet.

Återtagande av deposition då tidsfristen löpt ut:

Med stöd av deponeringslagen har deponenten rätt att ansöka om att återta deponeringen då tio år har förflutit. Begäran att få deponeringen tillbaka skall göras inom ett år från det att fristen om tio år gått ut. Om deponenten inte gör anspråk på uttag av deponeringen inom utsatt tid, överförs medlen eller annan deponerad egendomen till staten.

För vem och på vilka villkor

E-tjänsten kräver identifiering.

Ifall du är ombud för någon annan behövs befullmäktigande (fullmakt).

Ifall du är ombud för någon annan och fullmaktsgivaren har sänt en elektronisk fullmakt till regionförvaltningsverket, ska du ange fullmaktens identifikationsnummer.

Identifikationsnumret får du av fullmaktsgivaren om fullmakten har gjorts med regionförvaltningsverkets elektroniska fullmaktsblankett.

Deponenten har inte fullgjort sin betalningsskyldighet om deponeringen återtas innan 10 år har förflutit sedan pengar eller annan prestation deponerades.

En deponering förvaras med stöd av deponeringslagen i tio års tid till förmån för mottagaren.

Deponenten har rätt att ta tillbaka de deponerade medel som finns kvar efter att 10 år förflutit. Deponenten har rätt att återfå det deponerade fastän man inte har förbehållit sig denna rätt.

Deponenten skall själv göra anspråk på att få återta deponerade medel inom ett års tid efter att deponeringstiden på tio år löpt ut. I praktiken skall alltså ansökan göras under det 11. året. Om inte deponerade medel har lyft av de som har rätt till dem eller deponenten återtar deponeringen, överförs de deponerade medlen till staten.

Då elva år har förflutit sedan deponeringen, tillfaller deponerade medel som inte uttagits, staten.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRegionförvaltningsverket
Ansvarig för tjänstenRegionförvaltningsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 10.5.2021