suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Utredning av villkoren för en utländsk persons arbete angående uppehållstillstånd för arbetstagare

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

En utländsk person som arbetar i Finland behöver ett uppehållstillstånd för arbetstagare om arbetet inte är möjligt med ett annat uppehållstillstånd eller utan uppehållstillstånd. Om arbetstagaren har ett annat uppehållstillstånd beviljat av Finland kan detta innehålla rätt till arbete, i vilket fall ett uppehållstillstånd för arbetstagare inte behövs skilt för arbetet.

Medborgare i EU-länder, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz behöver inte uppehållstillstånd.

TE-byrån utfärdar ett delbeslut om arbetstagarens uppehållstillstånd, varefter Migrationsverket slutgiltigt beslutar om tillståndet. TE-byrån avgör i sitt delbeslutande om det finns grunder för att använda utländsk arbetskraft.

Ett beviljat uppehållstillstånd för en arbetstagare berättigar en utländsk arbetstagare att arbeta i Finland inom en eller flera branscher. Tillståndet beviljas endast i undantagsfall för arbete som sker för endast en arbetsgivare. Uppehållstillståndet är antingen tillfälligt eller fortsättande. Arbets- och näringsministeriet beslutar om arbetet är tillfälligt eller fortsättande utifrån uppgifterna som angetts i ansökan.

Efter TE-byråns delbeslut flyttas ansökningens handläggning till Migrationsverket. Efter Migrationsverkets beslut får den sökande vetskap om båda besluten. Arbetsgivaren tilldelas åtminstone TE-byråns delbeslut.

Ändring till besluten kan sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen, besvärsanvisningar skickas som bilaga till beslutet.

Arbetsgivare eller uppdragsgivare kan få förhandsinformation om förutsättningarna för beviljandet av en arbetstagares uppehållstillstånd avgiftsfritt från arbets- och näringsbyrån, då man överväger att rekrytera en utländsk arbetstagare.

Gör så här

Arbetstagaren ansöker själv om uppehållstillstånd hos Migrationsverket. Som arbetsgivare deltar du i ansökningsförfarandet genom att tillhandahålla information om anställningsförhållandet. Om din anställda ansöker om uppehållstillstånd i e-tjänsten, kan du själv komplettera de uppgifter om arbetet och ditt företag som behövs för ansökan om uppehållstillstånd i Enter Finland för arbetsgivare.

Fyll i blanketten och välj Bilaga till ansökan om uppehållstillstånd för arbetstagare. Var noggrann när du fyller i blanketten och se till att du fyller i alla punkter. Genom att underteckna blanketten försäkrar du att uppgifterna är riktiga. Lämna blanketten till personen som söker om uppehållstillstånd. Om arbetstagaren har flera arbetsgivare ska varje arbetsgivare meddela uppgifter om anställningsförhållandet som egen bilaga.

Du kan också be om förhandsinformation om förutsättningarna för att bevilja uppehållstillstånd för en arbetstagare avgiftsfritt från arbetsgivaren eller uppdragsgivaren då du överväger att anställa en utländsk arbetstagare. Fyll i blanketten och välj Ansökan om förhandsuppgift. Lämna in blanketten vid den TE-byrå som handlägger arbetstillståndsfrågor och i vars område arbetet sker.

För vem och på vilka villkor

I delbeslutet avgör TE-byrån följande faktorer:

  • Finns det lämpliga arbetstagare från EU/EES-området tillgängliga till den öppna arbetsplatsen inom rimlig tid. I avgörandet observeras också andra faktorer som påverkar den regionala arbetsmarknadssituationen, såsom NTM-centralernas regionala linjedragningar för förutsättningarna för att använda utländsk arbetskraft. TE-byrån kan kräva att arbetsplatsen utlyses i de egna arbetsförmedlingstjänsterna och EURES-tjänsterna som vidarebefordrar arbetsplatsannonser mellan länder i Europa. Grunder för att bevilja uppehållstillstånd för en arbetstagare finns inte om det är möjligt att rekrytera arbetstagare från det egna arbetsmarknadsområdet inom skälig tid.
  • Är villkoren i den erbjudna anställningen i enlighet med arbetslagstiftningen i Finland och det branschvisa allmänbindande kollektivavtalet som eventuellt tillämpas. Villkoren i en utländsk persons anställning ska motsvara den praxis som tillämpas för finländska arbetstagare inom samma bransch på alla sätt, även lönen. För arbete som utförs i Finland ska den finländska arbetslagstiftningen och branschens lönenivå också tillämpas för arbetstagare som en utländsk arbetsgivare skickat till Finland.
  • Kan arbetsgivaren realistiskt sköta sina arbetsgivarskyldigheter? För att avgöra detta kan TE-byrån be om ytterligare utredningar, såsom intyg på skattebetalning, försäkringsintyg på betalda lagstadgade försäkringsavgifter, löneintyg, uppgifter om arbetsgivarens arbetsplatser i Finland eller en revisors utlåtande över företagets lönebetalningsförmåga.

När arbetstagarens förutsättningar avgörs försäkrar TE-byrån att arbetstagaren har den utbildning och de tillstånd som arbetet möjligtvis kräver. TE-byrån måste också övertygas om att arbetstagarens utkomst i Finland är tryggad med förvärvsarbete under den tid som uppehållstillståndet är giltigt.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, Nylands arbets- och näringsbyrå, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Birkalands arbets- och näringsbyrå
Andra ansvariga organisationerLapplands arbets- och näringsbyrå, Kajanalands arbets- och näringsbyrå, Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Satakuntas arbets- och näringsbyrå, Nylands arbets- och näringsbyrå, Mellersta Finlands arbets- och näringsbyrå, Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, Norra Savolax arbets- och näringsbyrå, Österbottens arbets- och näringsbyrå, Tavastlands arbets- och näringsbyrå, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Norra Karelens arbets- och näringsbyrå, Södra Savolax arbets- och näringsbyrå, Birkalands arbets- och näringsbyrå
Ansvarig för tjänstenArbets- och näringsbyrån
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 17.9.2020