suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Utmärkning av tomtens höjdläge och byggnadens plats samt lägessyn

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Begäran om utmärkningen av en tomts höjd kan begäras av Sibbo kommuns mätnings- och fastighetsenhet. Visning av en tomts höjd är en mätningsåtgärd med vilken byggnadsplatsens höjdläge visas. Genom att märka ut en byggnads läge visas platsen för byggnaden enligt godkänd situationsplan. Med en lägessyn konstateras en byggnads läge.

Vid behov kan ett utlåtande om byggnadens läge ges på basen av mätningarna som gjorts vid lägessynen.

Lagen förutsätter att den kommunala myndigheten märker ut byggnadens plats och höjdläge, om så fastställs i lovet. Därtill granskar myndigheten byggnadens placering och höjdläge efter grundläggningsarbetet.

• En byggnads läge och höjdläge märks ut i terrängen på detaljplaneområden och på sådana byggplatser utanför planområde där så bestäms i bygglovsbeslutet.

• Byggnadens plats och höjdläge märks ut i terrängen innan byggandet påbörjas.

Utmärkningen görs på beställning av kunden efter att bygglov beviljats. Byggnadens plats märks ut i enlighet med den godkända situationsplanen. Innan mätningen påbörjas ska trädbeståndet, material och andra hinder som försvårar mätningsarbetet avlägsnas från byggplatsen.

• Utöver bygglovsavgiften ska sökande också betala en avgift för utmärkning av byggnaden i terrängen. Ifall byggnadens plats måste märkas ut på nytt tas en separat avgift ut för detta.

• Byggnadens plats märks ut i terrängen med träpålar eller på färdigt byggda linjebockar.

• Mätningen görs i mån av möjlighet inom cirka en vecka från beställningen.

Gör så här

Beställ mätningen från Sibbo kommun åtminstone en vecka före den önskade mätningstidpunkten.

För vem och på vilka villkor

Mätningar kan beställas av Sibbo kommuns mätnings- och fastighetstjänster.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

I samband med ett bygglov debiteras också sedvanliga mätningsavgifter.

Om mätningar måste utföras på nytt på grund av orsaker som inte beror på kommunen, tas avgifter ut för dessa enligt en separat gällande taxa.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Visningen av tomtens höjdläge kan begäras av kommunens fastighetsväsende. Visning av tomtens höjdläge är en mätningsåtgärd som visar byggplatsens höjdläge.

Med utmärkning av byggnadsplatsen visas byggnadens planenliga plats. Vid lägessynen konstateras byggnadens plats. Vid behov ges ett utlåtande om det. Slutsynen kan inte utföras innan lägessynen har gjorts.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 19.8.2020