suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Utlåtande om hörande av granne

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Man ska alltid höra samtliga grannar med anledning av ett anhängigt byggprojekt. De grannar som avses i lagen är intilliggande fastigheter och väghållaren, när fastigheten gränsar till en landsväg, samt ägarna av fastigheten mittemot.

Om fastigheten angränsar till en landsväg, begärs ett utlåtande om hörande av granne av NTM-centralen som fungerar som väghållare.

Väghållaren ska höras om bland ...

Gör så här

Fyll i blanketten för hörande av grannar, som de flesta kommuner har på sin webbplats. Hörande av grannar förutsätter kopior av tillståndsansökan samt följande handlingar:

  • en allmän karta varav tomtens läge i förhållande till landsvägen framgår (1:1000, 1:2000),
  • det noggrannaste gällande planutdraget (detaljplan, stranddetaljplan, delgeneralplan, generalplan)
  • en mätbar planritning med:
  • information om byggnadernas läge i förhållande till vägen
  • ett förslag till anslutningens placering/trafikförbindelse
  • ledning av dagvatten från fastigheten

Sänd blanketten om hörande och handlingar till registratorskontoret vid NTM-centralen där objektet finns.

För vem och på vilka villkor

För nybyggen ska man hos kommunen ta reda på om man ska lägga fram en planeringsbehovslösning för byggandet eller om ärendet framskrider med ett direkt byggnadslov. Om ärendet framskrider med direkt byggnadslov, begärs av NTM-centralen ett utlåtande om hörande av granne, varefter man från NTM-centralen ska ansöka om anslutningstillstånd eller undantagslov för byggande i skyddsområde. Om det görs en planeringsbehovslösning för byggandet, begärs av NTM-centralen för en positiv planeringsbehovslösning ett utlåtande om hörande av granne. Efter en positiv planeringsbehovslösning går det att från NTM-centralen ansöka om anslutningstillstånd eller beslut om undantag från byggande på skydds- och utsiktsområde.

På landsvägens skyddsområde får man i regel inte ha byggnader. Stängsel eller konstruktioner får inte heller finnas på en landsvägs skydds- eller frisiktsområden om de eller användningen av dem äventyrar trafiksäkerheten eller medför olägenhet för väghållningen. NTM-centralen kan på ansökan av särskilda skäl tillåta byggande såvida varken själva byggandet eller användningen av byggnaden, anläggningen eller anordningen äventyrar trafiksäkerheten eller stör väghållningen.


Tidsfrist

Rågrannar ska höras om ett anhängigt byggprojekt innan ansökan om anslutningstillstånd eller undantagsbeslut för byggande på skyddsområde.

Servicen tillhandahålls av

Närings-, trafik- och miljöcentralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Birkaland

Ansvarig för tjänsten

Närings-, trafik- och miljöcentralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 2.1.2023