suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation UF-centret

Utbetalning av statligt specialunderstöd för väglednings- och rådgivningstjänster för invandrare

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Arbets- och näringsministeriet stöder kommunerna med specialunderstöd för etablering och utveckling av väglednings- och rådgivningstjänster för invandrare. Syftet med understödet är att effektivisera invandrarnas integration och sysselsättning genom att utveckla väglednings- och rådgivningstjänsterna samt det sektorsövergripande samarbetet kring dem.

Med understödet kan man stödja inledande av väglednings- och rådgivningstjänster för invandrare eller utveckling och etablering av redan befintliga väglednings- och rådgivningstjänster.

De kostnader som ersätts består av direkta kostnader för genomförande och utveckling av väglednings- och rådgivningstjänster för invandrare, såsom kostnader för personal, hyreslokaler och köpta tjänster. Utgifter för köpta tjänster som ersätts kan till exempel vara kostnader för anskaffning av digitala tjänster eller applikationer för flerspråkig handledning, för kommunikationsmaterial eller för väglednings- och rådgivningsarbete.

Besluten om understöd fattas av arbets- och näringsministeriet. Understöd som beviljats ansöks i efterhand för de kostnader som nämns i understödsbeslutet med beaktande av specialvillkoren och de betalningsperioder som fastställts i understödsbeslutet.

Utbetalningarna av understödsbeslut handläggs av UF-centret.

Gör så här

UF-centrets utbetalningsenhet betalar ut statsunderstöden på basis av ansökan. Du fyller i ansökan i regionförvaltningens e-tjänst.

Så här ansöker du om utbetalning

När du har fått ett positivt understödsbeslut ska du ansöka om utbetalning elektroniskt i regionförvaltningens e-tjänst, enligt villkoren i understödsbeslutet. Fyll i ansökan noggrant och bifoga de nödvändiga bilagorna.

Mer information om befullmäktigande

I regionförvaltningens e-tjänst kan utbetalningsansökan lämnas in av en person som kommunen befullmäktigat. Fullmakten för ärendehantering ges i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Genom att använda fullmaktsroller säkerställer man att de personer som bereder och skickar ersättningsansökan har rätt att företräda organisationen.

Personer som fått fullmakt uträttar ärenden i e-tjänsten på sin organisations vägnar med Suomi.fi-identifikation. Inloggningen i e-tjänsten sker med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort efter att fullmakten har beviljats. Utöver Suomi.fi-fullmakter krävs det FO-nummer av samfundskunder för att använda e-tjänsten.

Den ärendefullmakt som behövs för regionförvaltningens elektroniska ärendehantering kallas Ansöka om statsunderstöd för sysselsättning, miljö, företag och transport. Fullmaktsärendet specificeras med identifieraren OHJAUS.

Vid befullmäktigande följs Suomi.fi-tjänstens gällande anvisningar.

Endast personer som har en fullmakt eller en rätt som grundar sig på registeruppgifter kan uträtta ärenden för en organisations räkning utan en separat fullmakt.

För vem och på vilka villkor

Understöd kan sökas av landskapens centralorter samt av de samkommuner som enligt avtal sköter uppgifter i anslutning till främjande av integration i regionens kommuner.

Understödet beviljas som specialunderstöd enligt statsunderstödslagen (688/2001). Utbetalning kan sökas av projekt som fått understödsbeslut för Kompetenscentrumverksamhet. Vid behandlingen av utbetalningsansökningar iakttas även arbets- och näringsministeriets anvisning om villkor och begränsningar för specialunderstöd (VN/765/2021).

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avArbets- och näringsministeriet, NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter
Andra ansvariga organisationerArbets- och näringsministeriet
Ansvarig för tjänstenNTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: UF-centret
Uppdaterad: 7.12.2021