suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Understöd inom fiskeri- och vattenbrukssektorn på grund av den försämrade ekonomiska situationen

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Fiskerimyndigheterna vid närings-, trafik- och miljöcentralerna i Lappland, Norra Savolax och Egentliga Finland beviljar på ansökan understöd för företag inom fiskeri- och vattenbrukssektorn på grund av den försämrade ekonomiska situationen till följd av Rysslands angrepp mot Ukraina. Understödet beviljas på basen av statsrådets förordning 836/2022.

Stöd kan beviljas företag och näringsidkare so ...

Gör så här

Ansökan görs via e-tjänst.

Ansök understöd med elektronisk blankett. E-tjänsten använder stark autentisering. Fyll i ansökan noggrant och bifoga de möjligen behövliga bilagorna. En ofullständigt ifylld ansökan, kompletteringsbehov och att ändra ansökan mitt i behandlingen kan förlänga behandlingstiden.

För vem och på vilka villkor

För fiskare med trålfiske som huvudnäring beviljas stöd till ett belopp som är 15 procent och för övriga fiskare till ett belopp som är 7 procent av totalkostnaderna i bokslutet för den senaste räkenskapsperioden eller av totalkostnaderna i den senaste skattedeklaration för näringsverksamhet.

Om stöd söks för trålfiske som huvudnäring, ska till ansökan fogas en separat utredning över trålfisket.

Stöd under 500 euro beviljas inte. Det maximala stödbeloppet är 35 000 euro. Sökanden kan välja om stödet söks på basis av bokslutets eller skattedeklarationens uppgifter.

Sökanden ska lägga fram en utredning om annat offentligt stöd som företaget ansökt om eller fått för att lindra verkningarna av Rysslands angrepp mot Ukraina. Annat eventuellt stöd beaktas i beslutsfattandet i enlighet med den tillfälliga krisramen för statligt stöd.

Till ansökan ska bifogas bokslutsuppgifterna för den senaste räkenskapsperioden eller den senaste skattedeklarationen för näringsverksamhet.

Trålfiskare ska bifoga en separat redogörelse för trålfisket.

Om sökanden bedriver annan företagsverksamhet utöver företagsverksamheten inom fiskerisektorn, ska till ansökan bifogas en redogörelse över företagets övriga affärsverksamhet och dess omfattning, så att den går att särskilja från kostnaderna för företagsverksamheten inom fiskerisektorn.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

836/2022 Statsrådets förordning om understöd som beviljas företag inom fiskeri- och vattenbrukssektorn på grund av en försämring av den ekonomiska situationen till följd av Rysslands angrepp mot Ukraina

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen i Lappland, Närings-, trafik- och miljöcentralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Lappland

Ansvarig för tjänsten

Närings-, trafik- och miljöcentralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 9.10.2022