suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Understöd för hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Syftet med understöden är att förbättra vattenstatus genom att främja multimålinriktad, hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket. Understöd kan beviljas för projekt som främjar planering, samarbete och verkställande av vattenhushållning i avrinningsområdet, håller kvar vattnen i avrinningsområdet, främjar anpassningen till föränderliga vattenförhållanden, minskar belastningen på vattendragen och ökar den naturliga mångfalden.

Åtgärder som beviljas understöd kan vara såväl regionala samarbetsprojekt som regionala eller lokala genomföringsprojekt.

Projekt som beviljas understöd kan exempelvis vara:

  • Översiktsplanering av hållbar vattenhushållning i jord- och skogsbruksdominerade avrinningsområden eller delavrinningsområden och genomföring av åtgärderna. I planeringen bör beredskap för klimatförändringen beaktas.
  • Ibruktagning och/eller främjande av ibruktagning av naturenliga och multimålinriktade lösningar för vattenhushållning såsom fåror i två nivåer och andra metoder som kvarhåller vatten i dräneringsfårorna och i avrinningsområdena.
  • Utveckling av samverkan mellan jord- och skogsbruksaktörer så att möjligheterna till samanvändning av vattenskyddskonstruktioner förbättras. Pilotförsök om och utveckling av verksamhetsmodeller för hållbar vattenhushållning exempelvis i dikningssammanslutningarnas verksamhet.
  • Projektet kan omfatta utbildning, informationsförmedling eller framställning av läromedel för planerare, rådgivare eller entreprenörer (exempelvis dräneringsbehov, torrläggningsteknik, val och dimensionering av multimålinriktade och naturenliga vattenhushållningskonstruktioner).

Projekten syftar till långvariga effekter för vattenstatus, som säkerställs med mera omfattande projekthelheter och samarbete mellan olika aktörer.

Understöden är prövningsbaserade och beviljas inom ramen för de anslag som miljöministeriet har anvisat. NTM-centralen i Norra Österbotten är statsbidragsmyndighet i fråga om beviljande och användning av understödet.

Gör så här

Ansökningstiden för understöden är årligen i regel i oktober-november. Understöden ansöks i första hand via regionförvaltningens e-tjänst (Ansökan om understöd för hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket).

Om ansökan inte kan göras elektroniskt, kan man använda en blankett som skrivs ut. Blanketten kan fyllas i elektroniskt eller skrivas ut och fyllas i för hand. Skicka blanketten till NTM-centralen i Norra Österbotten som bilaga till den allmänna e-blanketten, med e-post eller post till NTM-centralen i Norra Österbottens registratur.

Till ansökan bifogas en noggrannare projektplan, som innehåller en kostnadsberäkning, finansieringsplan och en tidtabell för verkställande samt en plan om kommunikationsåtgärder under projektets förlopp. Till ansökan ska bifogas en karta över projektområdet, kopior av de tillstånd och samtycken som projektåtgärderna kräver samt en utredning om vilka tillstånd och samtycken som man kommer att ansöka om. Sammanslutningens namnteckningsrätter ska bestyrkas om sökanden inte använder e-tjänsten och suomi.fi-fullmakt. Noggrannare anvisningar i det separata meddelandet om ansökan.

För vem och på vilka villkor

Grunderna för beviljande av understöd beskrivs i statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön (714/2015). Kriterierna för utvärdering av ansökningar beskrivs mer detaljerat i det separata meddelandet om ansökan.

Understödstagare

Understöd kan beviljas för juridiska personer såsom registrerade föreningar, vattenrättsliga sammanslutningar, delägarlag, kommuner eller samkommuner, läroinrättningar eller företag. Understöd kan inte beviljas till privatpersoner.

Understödets huvudsökande kan vara statens ämbetsverk eller inrättningar. Statens forskningsinrättningar kan dock vara delverkställare i projekten som understöds om deras specialkunnande behövs för att uppnå projektets mål.

Understöd kan beviljas för ett gemensamt projekt mellan flera verkställare. I detta fall beviljas understödet endast till huvudgenomföraren, som ansvarar för projektet för alla verkställande parters del.

Understödsandel och understödets användning

Understödets andel är i regel 50 % av de godtagbara kostnaderna. I projekt, som på ett betydande sätt främjar målen för vattenvården och havsvården i objektvattendraget eller på mera allmän nivå, exempelvis genom att framställa metoder som kan tillämpas mera övergripande, kan understödets andel vara större. Vid ansökan om större bidrag än 50 % bör sökanden tydligt motivera varför man ansöker om större bidrag.

Projekt som beviljas understöd bör i regel riktas till allmännyttig verksamhet, dvs. till annan än ekonomisk verksamhet. Om understödet riktas till ekonomisk verksamhet, tillämpas EU:s stadsbidragsreglering vid beviljande av understöd.

Understödet betalas ut mot verkliga kostnader. Vid ansökan om utbetalning bör kvitton på kostnader som uppstått företes.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön

Lag om offentlig upphandling och koncession

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter, Närings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Södra Österbotten
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 15.10.2021