suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Understöd för grundskolor inom ramen för programmet Skolan i rörelse

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

Aktiva och trivsamma skoldagar är målet i projekten inom Skolan i rörelse. Målet är att varje elev inom den grundläggande undervisningen ska röra på sig minst en timme om dagen. Varje skola får på sitt eget sätt forma en aktiv skoldag. Centralt är att göra eleverna delaktiga, främja deras inlärning och få dem att röra på sig mer och sitta mindre.

I Skolan i rörelse-skolor tänker man på nya sätt ...

Gör så här

Lämna in ansökan i regionförvaltningens e-tjänst:

Bifoga följande handlingar till ansökan

 • Verksamhetsplan för projektet, där omgivning, mål, innehåll, de planerade åtgärderna och kostnader för dessa framgår med kalkyleringsgrunder (kostnadskalkyl), uppföljning och utvärdering med tidtabell samt styrgruppens sammansättning.
 • Utdrag ur kommunens budget, där projektets självfinansieringsandel framgår.
 • Skolans planer kring utvecklingen av lär- och motionsmiljön.
 • Skriftliga förbindelser av eventuella samarbetspartner, deras kontaktuppgifter och arbetsfördelningen.
 • Sammanslutningens resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse från föregående räkenskapsperiod samt handels-, förenings- eller annat registerutdrag (privata utbildningsanordnare).
 • Plan för hur projektet ska bli permanent (ledningens underskrift).
 • Redovisning av eventuella andra understöd som man har ansökt om och som man har fått för samma ändamål.
 • Projekt för vilka man ansöker om fortsatt finansiering: En mellanrapport i fri form och en kostnadsspecifikation för genomförd verksamhet.
 • Intyg över namnteckningsrätt.
 • Övriga handlingar som sökanden vill åberopa.

På undervisnings- och kulturministeriets webbplats finns närmare anvisningar för ansökan. Avsändaren ansvarar för att ansökan kommer fram. Ansökan avslås om den inkommer till regionförvaltningsverket efter att ansökningstiden har gått ut.

Ansökningstiden går normalt ut i början av mars. Ansökningstiderna hittar du i undervisnings- och kulturministeriets specifika ansökningsanvisningar. Regionförvaltningsverken fattar beslut om understöd varje år före utgången av maj.

För vem och på vilka villkor

Utvecklingsunderstöd kan sökas av kommuner, samkommuner och privata utbildningsanordnare för verksamhet i grundskolor. Enskilda skolor beviljas inte understöd direkt.

En förutsättning för att få understöd är att projektet redan i utgångsläget har betydande självfinansiering, som täcker minst 50 procent av projektets godkända utgifter. Projektets självfinansiering kan inte vara kalkylmässiga kostnader. En förutsättning är att det i sökandens budget har reserverats anslag för kostnader till följd av verksamheten. Självfinansieringen visas för varje projekt i en rapport över kostnadsställen.

Servicen tillhandahålls av

Regionförvaltningsverket

Ansvarig för tjänsten

Regionförvaltningsverket
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 9.9.2020