suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Understöd för beviljande av tillfälligt stöd för fiskerihushållning

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Fiskerimyndigheterna vid närings-, trafik- och miljöcentralerna i Lappland, Norra Savolax och Egentliga Finland beviljar på ansökan ett tillfälligt understöd för att lindra ekonomiska svårigheter som orsakas av coronavirusepidemin för fiskeriföretag. 

Stödet är tillgängligt för företag inom fiskerisektorn vars ekonomiska situation har försämrats avsevärt på grund av coronavirusepidemin efter den 31.12.2019. Stödet kan beviljas för en period som inte överstiger sex månader och börjar tidigast den 19.3.2020.

Gör så här

Ansök i första hand elektronisk blankett. E-tjänster kräver ett starkt autentiseringsverktyg som bankkoder, ett certifikatkort eller ett mobil ID. I e-tjästen välja språket till svenska i högra hörnet och sedan logga in för autentisering i suomi.fi portalen, var blanketten öppnas direkt för att fyllas i efter autentiseringen.

Ifall det inte är möjligt att använda sig av e-tjänsten använd dig av utskriftbara ansökningsblanketten. Blanketten kan skrivas ut eller fyllas i elektroniskt genom att spara den på egen dator.  Fyll i ansökan noggrant och bifoga de behövliga bilagorna. En ofullständigt ifylld ansökan, kompletteringsbehov och att ändra ansökan mitt i behandlingen kan förlänga behandlingstiden. Lämna in ansökan med bilagor antingen med det elektroniska formuläret till det NTM-centrals registratorskontor var understödet ansöks eller elektroniskt som bilaga via NTM-centralens allmänna ärendeblankett eller som post till den NTM-central varifrån understödet ansöks. 

Ifall NTM-centralen begär att komplettera ansökan, lämna ombedda kompletteringar senast på den utsatta tidsfrist dagen eller ansök om tilläggstid med myndigheten.  När NTM-centralen har fått tillräcklig och korrekt information om understödsansökan för att ärendet skall kunna avgöras, gör NTM-centralen ett beslut. Beslutet lämnas till sökande av understödet. 

Användningen av understödet redovisas på blanketten. Du kan hitta mer information och nödvändiga blanketter på  NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenterns webbsidan.

För vem och på vilka villkor

Stödet är tillgängligt för företag inom fiskerisektorn vars ekonomiska situation har försämrats avsevärt på grund av coronavirusepidemin efter den 31.12.2019. Stödet kan beviljas för en period som inte överstiger sex månader och börjar tidigast den 19.3.2020. Understödet får inte överstiga 80 procent av de nödvändiga finansiella anpassningsbehoven bedömda av NTM-centralen. Bidraget kan variera från 3 000 till 10 000 euro. Stödbeloppet kommer att beaktas med hänsyn till de andra understöd som företaget har fått för att hantera effekterna av coronavirusepidemin.

Understödet betalas i förskott. Syftet med understödet är att säkerställa kontinuiteten i verksamheten vid betydande störningar på marknaden och produktionen på grund av epidemin. UF-centret ansvarar för betalningen av understödet.

Stödet kan beviljas kommersiella fiskare från grupp I i Finland och till heltids kommersiella fiskare på Åland. Dessutom kan stöd beviljas företag som bedriver fiskodling, fiskförädling och parti- och detaljhandel med fisk i hela landet. Stöd kan endast beviljas företag som har haft förutsättningar för lönsam verksamhet innan coronakrisen började. Detta är ett tillfälligt stödsystem som kan beviljas till slutet av 2020. Stödberättigande kostnader inkluderar löne-, köptjänst-, hyres- och fastighetskostnader för nödvändiga utgifter samt andra liknande kostnader som bedöms nödvändiga för att säkerställa kontinuiteten i verksamheten. Vid behov måste det läggas ut anbud i enlighet med lagen om offentlig upphandling och koncessioner (1397/2016). Understödet kan inte beviljas för investeringar. Investeringsåtgärder kan finansieras från Finlands operativa program för Europeiska havs- och fiskerifonden.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNTM-centralen i Lappland, NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Norra Savolax, Närings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 20.5.2020