suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Understöd för bekämpningsåtgärder enligt planen för hantering av skadliga främmande arter

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

NTM-centralen i Kajanaland beviljar statsunderstöd för bekämpning, rådgivning och uppföljning av bekämpningsåtgärder enligt planen för hantering av skadliga främmande arter. Understöden är behovsprövade och beviljas inom ramen för det anslag som jord- och skogsbruksministeriet anvisar och under förutsättning att riksdagen anvisar anslag för detta.

Understöd kan beviljas för kostnader för genomförande, rådgivning och uppföljning av projekt. Ansökningstiden började 18.10.2021 och tar slut 30.11.2021.

Utbetalningarna av understödsbesluten behandlas av NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret). Utbetalning av understödet ansöks i enlighet med understödsbeslutet i en eller flera rater med en separat blankett för ansökan om utbetalning.

Gör så här

Så här ansöker du om understöd

 1. Ansök om understöd via e-tjänsten (Understöd för bekämpning, rådgivning och efterkontroll av skadliga främmande arter).
 2. Fyll i ansökan omsorgsfullt och bifoga de bilagor som krävs. En bristfällig ansökan, behov av tilläggsutredning och ändring av ansökan mitt under behandlingen kan förlänga handläggningen. Närmare anvisningar om hur du fyller i ansökningsblanketten finns i regionförvaltningens e-tjänst och på NTM-centralens webbplats.
 3. Om NTM-centralen i Kajanaland ber dig komplettera ansökan ska du lämna in de begärda kompletteringarna inom utsatt tid eller förhandla om tilläggstid med myndigheten.
 4. När NTM-centralen i Kajanaland har fått tillräckliga och korrekta uppgifter för att avgöra ett ärende som gäller understödsansökan, fattar NTM-centralen i Kajanaland med förordande av den lokala NTM-centralen ett överklagbart beslut i ärendet. Beslutet skickas till den som ansöker om understödet.

Så här ansöker du om utbetalning

 1. Ansök om utbetalning av understödet i enlighet med beslutet i en eller flera rater. Använd UF-centrets blankett för ansökan om utbetalning.
 2. Lämna in ansökan om utbetalning i e-tjänsten via fliken Utbetalningar. Mer information om ansökning om utbetalning och de blanketter som behövs hittar du på UF-centrets webbplats: https://keha-keskus.fi/yhteystiedot/hae-maksatusta

För vem och på vilka villkor

Understöd kan sökas och tas emot av kommuner, föreningar samt privata och offentliga samfund. Understöd för genomförande av bekämpning av invasiva främmande arter är avsedda för projekt där:

- projektet bekämpar en främmande art som definierats som invasiv, dvs. en växt- eller djurart som ingår i antingen den nationella eller EU:s förteckning över främmande arter;

- projektet genomför hanteringsplanen för bekämpning av främmande arter som definierats som invasiva så att

 • projektets mål är ett område där en invasiv främmande art enligt planen i första hand ska bekämpas;
 • projektet använder sådana bekämpningsåtgärder eller -metoder som rekommenderas i planen;
 • projektet är ett samarbetsprojekt där flera aktörer medverkar (kommuner, medborgarorganisationer, övriga offentliga och privata organisationer), samt

- projektet inkluderar åtgärder med vilka projektets resultat kan följas upp.

Projektet kan också vara ett uppföljningsprojekt eller ett försöksprojekt för nya bekämpningsmetoder. Vid beviljandet av understöd prioriteras projekt som är så regionalt heltäckande som möjligt.

Understödets belopp till kommuner är högst 50 % av projektets kostnader. Till föreningarnas och samfundens självfinansieringsandel kan räknas eget arbete. I understödsbeslutet kan även andra bestämmelser utfärdas och dessa ska iakttas av den som är föremål för beslutet.

Bakgrund och lagstiftning

Jord- och skogsbruksministeriet vill effektivisera bekämpningen av skadliga främmande arter. Målet är att stärka samarbetet mellan kommuner, medborgarorganisationer och företag i bekämpningen av skadliga främmande arter som definierats som invasiva och främja åtgärder för att utrota förekomster av arter och förhindra deras spridning.

Understöd kan beviljas både för egentliga bekämpningsåtgärder och för projekt genom vilka resultaten av bekämpningen följs upp och säkerställs. Understöd kan också beviljas för rådgivning om främmande arter samt för nya innovationer i bekämpningen av främmande arter.

Understöd kan sökas särskilt av kommuner, men också av föreningar, företag och andra sammanslutningar. Understöd kan i regel beviljas för högst hälften av projektets kostnader. Den andra hälften täcker den sökande med egen finansiering som även kan omfatta talkoarbete.

Bekämpningen av främmande arter grundar sig på lagen och förordningen om främmande arter samt på planer för bekämpning av invasiva främmande arter.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralernas samt TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 15.11.2021