suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sjundeå kommun

Undantagstillstånd

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Sjundeå
  • Offentlig tjänst

Av särskilda skäl kan man bevilja undantag från markanvändnings- och bygglagens bestämmelser eller andra regler, bestämmelser, förbud och begränsningar gällande byggande eller annan åtgärd som givits på basen av den.

Behandling av ansökan om undantagstillstånd och planeringsbehov

Miljö- och byggnadsnämnden fattar beslut om undantagstillstånd. I vissa fall fattas beslutet av Nylands NTM-central och då avger miljö- och byggnadsnämnden ett utlåtande över ansökan.

En avgift uppbärs för behandlingen ansökan om undantagstillstånd och planeringsbehov.

I följande fall behövs ett undantagstillstånd och beslut om planeringsbehov

•byggande av ny byggnad på strandområde, där det inte finns en plan med rättsverkan

•större avvikelser från den byggnadsrätt som anvisats i detaljplanen

•avvikelse från en planebestämmelse som gäller skydd av en byggnad

•avvikelse från byggnadsförbud som hänger ihop med godkännande av detaljplan i enlighet med MRL 53 § mom. 3

Det är oftast byggnadsinspektören som i enskilda fall bestämmer om behovet av planeringsbehov eller undantagstillstånd såvida behovet inte på annat sätt har bestämts. Ett område med 4-5 hus på 200-300 meters avstånd från varandra, som bildar en husgrupp eller lika många hus som invid en väg bildar en bandliknande bosättning, utgör ett område med planeringsbehov. Dessutom kan man i generalplanerna eller i byggnadsordningen anvisa områden med planeringsbehov.

Gör så här

Instruktioner och anvisningar för dem som ansöker om undantagstillstånd och beslut om planeringsbehov finns på webbplatsen.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ansökande av byggnadstillstånd kan i vissa fall förutsätta avgörande om planeringsbehov eller undantagsbeslut före byggnadstillståndet.

Den som bygger ska ha ett ikraftvarande avgörande om planeringsbehov om han eller hon ansöker om byggnadstillstånd för planeringsbehovsområdet. Avgörande om planeringsbehov ska ansökas hos en myndighet utsedd av kommunen före byggnadstillstånd ansöks.

Kommunen utreder om området är beläget på planeringsbehovsområdet. Området för avgörandet om planeringsbehov är ett område utanför kommunens detaljplan där det kan finnas behov för åtgärder, såsom att bygga vägar, vattenledningar eller avlopp.

Avgörandet av planeringsbehovet är i kraft den tid som meddelas, högst två år. Under denna tid ska man ansöka om byggnadstillstånd.

Om den som bygger vill avvika från detaljplanen eller markanvändnings- och bygglagsenliga, eller med stöd av lagen utfärdade, bestämmelser, direktiv, förbud eller andra begränsningar som gäller byggande eller andra åtgärder såsom byggnadsordningen behövs undantagsbeslutet före byggnadstillståndet. Kommunen kan med vissa förutsättningar bevilja undantag.

Undantaget kräver alltid en särskild orsak. Undantaget får inte orsaka olägenheter till exempel för annan användning eller naturen i området.

Undantagsbeslutet är i kraft den tid som meddelas i beslutet, högst två år.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSjundeå kommun
Ansvarig för tjänstenSjundeå kommun
Område Sjundeå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sjundeå kommun
Uppdaterad: 24.2.2020