suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Undantagstillstånd från privata skyddsområden

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

I vissa fall är det möjligt att ansöka om undantagstillstånd från fridlysningsbestämmelserna för privata skyddsområden.

Gällande förbud och begränsningar som framgår av ett skyddsbeslut för ett naturreservat som inrättats på privatägd mark. Besluten kan även fastställa att vissa funktioner är tillståndspliktiga. Undantag från fridlysningsbestämmelserna söks hos den NTM-central, i vars verksamhetsområde naturreservatet i fråga ligger. Det är möjligt att avvika från fridlysningsbestämmelserna för ett naturreservat, om undantaget inte äventyrar syftet för vilket området inrättades och undantaget behövs för skötseln, användningen eller studiet av området.

Ifall undantag söks från förbud som gäller arter, kan det vara nödvändigt att ansöka om undantag såväl från skyddsområdets fridlysningsbestämmelser som separat från allmänna fridlysningsbestämmelser i naturvårdslagen eller förbud gällande arter i bilaga IV till habitatdirektivet, eftersom de gäller överallt.

Undantagstillstånd gällande naturreservat på statens marker söks vanligtvis hos den förvaltande myndigheten, Forststyrelsen eller Skogsforskningsinstitutet. I vissa fall kan tillståndsmyndigheten vara miljöministeriet.

Gör så här

Då man ansöker om undantagstillstånd kan det vara bra att ha information om det skyddade objektet (t.ex. fastighetsnummer eller skyddsområdets beteckning) som ansökan om undantagstillstånd gäller. I alla fall behövs information om projektet i fråga, dess konsekvenser och alternativa lösningar så att man kan finna en så problemfri lösning som möjligt.

Ansök om undantagstillstånd på den allmänna elektroniska ärendeblanketten i e-tjänsten (ärendeblankett för privatpersoner, ärendeblankett för företag/samfund/verksamhetsutövare, ärendeblankett för kommuner, ärendeblankett för andra myndigheter).

För vem och på vilka villkor

Av bestämmelserna om områdenas inrättande eller områdenas ordningsregler framgår för vilka åtgärder man kan ansöka om undantagstillstånd hos den förvaltande myndigheten. De kan gälla till exempel tillstånd för att fånga djur i forskningssyfte eller insamling av växter, fiskelov, geologiska undersökningar eller malmprospektering. Ibland kan det även behövas tillstånd för att exempels röra sig på området.

Förutsättningar för beviljande av tillstånd är att de inte äventyrar syftet för vilket områdena inrättades. Många naturreservat är samtidigt även Natura 2000-områden. I samband med ansökan om undantag ska den sökande även vid behov redogöra för eventuella effekter den planerade verksamheten har på skyddsgrunderna för Natura-området.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Undantagstillståndet är avgiftsbelagd, prisuppgifterna finns på nätsidorna: Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Österbotten
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 17.8.2020