suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Undantag från uppfyllandet av de kemiska kvalitetskraven

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Undantag från uppfyllandet av de kemiska kvalitetskraven

En anläggning som levererar hushållsvatten ska ansöka om tillstånd hos regionförvaltningsverket, om det vatten som verket levererar inte uppfyller de kemiska kvalitetskraven. Detsamma gäller en vattenägare som tar hushållsvatten med vattenanvändarens egna anordningar, om hushållsvattnet inte uppfyller de kemiska kvalitetskraven. Region ...

Gör så här

En fritt formulerad ansökan om undantag ska innehålla följande uppgifter:

• orsak till undantaget

• den parameter för vars maximivärde undantag söks

• tidigare resultat vid kontrollundersökningar

• maximihalt för vilken godkännande söks

• det vattendistributionsområde som ansökan om undantag gäller

• medelvärde och maximimängd vatten som dagligen levereras till

vattendistributionsområdet

• antalet vattenanvändare inom vattendistributionsområdet

• livsmedelslokaler som använder vatten och för vilka vattnets kvalitet är av

väsentlig betydelse

• plan för uppföljning av vattenkvaliteten

• plan för korrigerande åtgärder inklusive tidtabeller och kostnadskalkyler

• den tid som ansökan om undantag gäller.

Ansökan skickas per e-post till regionförvaltningsverkets registratorskontor i det egna området.

För vem och på vilka villkor

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ger ett utlåtande om ansökan till regionförvaltningsverket. Dessutom begär regionförvaltningsverket utlåtande av NTM-centralen, om det krävs ändringar i vattenförsörjningen för att vattenkvaliteten ska överensstämma med kraven. Utlåtande begärs vid behov också av den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten om konsekvenserna för livsmedelssäkerheten.

Regionförvaltningsverket sänder det beviljade undantaget för kännedom till social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och NTM-centralen. SHM underrättar Europeiska kommissionen om ett beviljat undantag, om den anläggning som beviljats undantag levererar mer än 1 000 m3 vatten per dag eller till minst 5 000 personer.

Regionförvaltningsverket kan av särskilda skäl bevilja undantag för en andra period på högst tre år. Då lämnar SHM Europeiska kommissionen en utredning och motivering till varför ett undantag för en andra period behövs. Ett undantag för en andra period söks på samma sätt som för den första perioden.

Servicen tillhandahålls av

Regionförvaltningsverket

Ansvarig för tjänsten

Regionförvaltningsverket
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 16.12.2020