suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Tjänster och stödåtgärder för personer med funktionshinder

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

I enlighet med handikappservicelagen får personer som har ett funktionshinder ersättning för kostnader för specialkost och extra kostnader som medförs av köp av kläder som funktionshindret eller sjukdomen förutsätter. Ersättning för specialkost och extra klädkostnader är en anslagsbunden stödåtgärd. Soite kan alltså besluta om att anvisa anslag till personer med funktionshinder som uppfyller vissa kriterier.

Som kostnader för specialkost ersätts inte sådana kostnader som endast baserar sig på en läkares rekommendationer. Användningen av specialkost eller specialprodukter som ett funktionshinder eller en sjukdom förutsätter ska vara medicisnskt utredd i detalj. Personen som har ett funktionshinder ska i sin ansökan redogöra för typen av specialkost och specialprodukter som behövs. Hen ska också redogöra för deras mängder samt de extra kostnaderna som de medför.

Förutsättningen för att extra kostnader för kläder ska ersättas är anskaffningens oumbärlighet och nödvändighet. När nödvändighet och oumbärlighet bedöms bör vikt fästas vid hur stödåtgärden hjälper och främjar personens möjligheter att klara av sedvanliga livsfunktioner. Den handikappade personen bör visa upp en redogörelse för att kläder slits ut snabbare än vanligt på grund av hens handikapp eller sjukdom.

När ersättningens storlek fastställs beaktas också den ekonomiska assistansen som fås via primära stödformer. Extra kostnader för specialkost ersätts via barns vårdbidrag, via handikappbidrag samt via vårdbidrag för pensionstagare. Vissa kliniska näringspreparat kan ersättas med stöd av sjukförsäkringslagen.

Med anpassningsträning enligt handikappservicelagen avses rådgivning, handledning och träning för att främja den funktionshindrade personens och närmiljöns sociala funktionsförmåga. Anpassningsträning ordnas för den funktionshindrade personen och/eller hens närstående antingen individuellt eller i grupp. Det är fråga om handikapptjänsternas anslagsbundna service och den ordnas inom ramen för anslagen som reserverats för ändamålet.

Målet med anpassningsträningskurserna som FPA ordnar är att stödja den sjuka eller handikappade personens möjligheter till ett så balanserat liv som möjligt.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 27.4.2022