suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Energimyndigheten

Tillstånd för utsläpp av växthusgaser och övervakningsplaner för utsläpp

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

För att en anläggning som omfattas av utsläppshandeln ska få släppa ut koldioxid i atmosfären behövs ett utsläppstillstånd för växthusgaser.

Utsläppstillståndet behövs bland annat för förbränning av bränsle i anläggningar vars nominella totala värmeeffekt är över 20 megawatt och för koldioxidutsläpp från mindre förbränningsanläggningar och oljeraffinaderier anslutna till samma fjärrvärmenät samt från vissa anläggningar och processer inom stål-, mineral- och skogsindustrin.

De beslut om utsläppstillstånd för utsläppshandelsperioden 2013–2020 som Energimyndigheten beviljat kan läsas i den offentliga delen av utsläppshandelns elektroniska kundsystem FINETS. Till varje beslut om utsläppstillstånd bifogas övervakningsplan som godkänts för anläggningen i fråga och som tillsammans med tillståndsbeslutet bildar tillståndsvillkoren för övervakningen av anläggningen.

Under handelsperioden 2021–2030 ansöker du om tillstånd för utsläpp och godkännande av en plan för övervakningen av utsläpp med separata ansökningar och separata beslut fattas om dessa.

Gör så här

  1. Befullmäktiga med hjälp av Suomi.fi-fullmakter en eller flera personer i bolaget att använda FINETS-systemet. Fullmakten heter Inlämnande av uppgifter om utsläppstillstånd och utsläppsrapporter. Om det inte går att göra en Suomi.fi-fullmakt, ta kontakt per e-post till adressen paastolupa@energiavirasto.fi.
  2. Gör en tillståndsansökan och en ansökan om godkännande av övervakningsplanen genom att fylla i blanketterna i utsläppshandelns elektroniska kundsystem (FINETS). Om du ansöker om utsläppstillstånd för en anläggning för första gången, ta kontakt via adressen paastolupa@energiavirasto.fi

För vem och på vilka villkor

Tillstånd för utsläpp av växthusgaser behövs om anläggningen omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utsläppshandel.

Utsläppstillstånd beviljas om:

  • Planen för övervakning av verksamhetsutövarens utsläpp och de planerade åtgärderna för rapportering av utsläpp är tillräckliga, ändamålsenliga och förenliga med kommissionens övervakningsförordningar.
  • Verksamhetsidkaren får bedriva verksamhet med stöd av bestämmelserna om miljöskydd.

För att uträtta ärenden i FINETS-systemet krävs att verksamhetsutövaren med en Suomi.fi-fullmakt har befullmäktigat sin representant att uträtta ärenden i systemet.

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Tidsfrist

Tillståndsansökan och ansökan om godkännande av övervakningsplanen ska lämnas in till Energimyndigheten minst sex månader innan verksamheten enligt planerna ska inledas.

Handläggningstid

Energimyndigheten fattar ett beslut senast två månader efter att ansökan och eventuella kompletteringar av den har mottagits.

Giltighetstid

Tills vidare

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avEnergimyndigheten
Ansvarig för tjänstenEnergimyndigheten
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Energimyndigheten
Uppdaterad: 7.9.2021