suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Tillstånd för placering av kablar, ledningar och rör

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Du behöver alltid väghållningsmyndighetens tillstånd för placering och underhåll av kablar, ledningar och rör på en landsvägs vägområde. Tillståndet är antingen ett placeringstillstånd eller ett arbetstillstånd, alltefter situationen.

I vissa situationer kan du i stället för ansökan om placeringstillstånd göra en anmälan om placering av el- och telekablar och ledningar. Tillämpningsområdet för a ...

Gör så här

Använd i första hand e-tjänsten för att uträtta ärenden.

För att logga in i tjänsten krävs stark autentisering. Du behöver antingen bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort

I e-tjänsten kan du ansöka om placeringstillstånd för el- och telekablar och luftledningar samt fjärrvärmeledningar och naturgasrör på landsvägarnas vägområden samt arbetstillstånd för arbete på vägområdet.

Om du kompletterar ansökan i ett senare skede, skicka den kompletterade delen per e-post till adressen johdot@ely-keskus.fi. Ange i e-postmeddelandets ämnesfält ansökans kommunikationskod, diarienummer (PIRELY/xx/20xx) eller tillståndssökandens namn, kommunen där arbetsobjektet finns och vägnummer.

När du ansöker en placeringstillstånd och du inte kan uträtta ärenden i e-tjänsten, kan du använda utskrivbara blanketter. Lämna in ansökningsblanketten med bilagor till registratorskontoret vid NTM-centralen i Birkaland (PB 297, 33101 Tammerfors). OBS! När du använder denna ansökningsmetod, krävs utöver den egentliga tillståndsavgiften en separt hanteringsavgift.

Om du gör en anmälan enligt anmälningsförfarandet ska du använda e-tjänsten. Observera att när du gör anmälan enligt anmälningsförfarandet är det möjligt att uträtta ärenden endast via e-tjänsten. Anmälan kan inte kompletteras i efterhand.


Tidsfrist

Tillståndspliktigt arbete får inte inledas innan ett positivt beslut har fattats. Närmare villkor fastställs i tillståndsbeslutet.

Handläggningstid

Kontrollera den genomsnittliga handläggningstiden på NTM-centralens webbplats. Bristfälligt ifyllda ansökningar, bristfälliga bilagor eller förutredningar fördröjer behandlingen av ansökan.

Giltighetstid

Tillståndsbeslutets giltighetstid är specifik för tillståndet och meddelas i tillståndsbeslutet. Anmälan är giltig i ett år efter att anmälan trätt i kraft, dvs. från den dag då arbetet enligt anmälan inleddes. Om arbetet inte slutförs inom ett år ska en ny anmälan göras.

Servicen tillhandahålls av

Närings-, trafik- och miljöcentralen

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Tavastland

Ansvarig för tjänsten

Närings-, trafik- och miljöcentralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 26.1.2023