suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Tillstånd för placering av kablar, ledningar och rör

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Du behöver alltid väghållningsmyndighetens tillstånd för placering och underhåll av kablar, ledningar och rör på en landsvägs vägområde. Tillståndet är antingen ett placeringstillstånd eller ett arbetstillstånd, alltefter situationen.

I vissa situationer kan du i stället för ansökan om placeringstillstånd göra en anmälan om placering av el- och telekablar och ledningar. Tillämpningsområdet för anmälningsförfarandet definieras i 42 a § i lagen om trafiksystem och landsvägar. I osäkra fall rekommenderas ansökning om placeringstillstånd. För en del av arbeten som omfattas av anmälningsförfarandet räcker det också med ett arbetstillstånd.

Tillståndshjälpredan Lupa-apuri hjälper dig att välja rätt tillståndsförfarande.

Innan du ansöker om tillstånd ska du göra nödvändiga förutredningar och utreda vilka ledningar som redan finns på vägområdet vid Transport- och kommunikationsverket Traficoms nätverksinformationspunkt, från nätbolagen, kommunerna och de riksomfattande ledningsdatatjänsterna, samt i fråga om väghållarens utrustning hos den regionala NTM-centralen. Information om försvarsmaktens kablar fås från Johtotieto Oy.

Ett undantag utgör kablar som placeras för vägbelysning. Om placeringen av dem på vägområde avtalas med NTM-centralens regionala vägbelysnings- eller elansvarige.

Gör så här

Använd i första hand e-tjänsten för att uträtta ärenden.

För att logga in i tjänsten krävs stark autentisering. Du behöver antingen bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort

I e-tjänsten kan du ansöka om placeringstillstånd för el- och telekablar och luftledningar samt fjärrvärmeledningar och naturgasrör på landsvägarnas vägområden samt arbetstillstånd för arbete på vägområdet.

Om du kompletterar ansökan i ett senare skede, skicka den kompletterade delen per e-post till adressen johdot@ely-keskus.fi. Ange i e-postmeddelandets ämnesfält ansökans kommunikationskod, diarienummer (PIRELY/xx/20xx) eller tillståndssökandens namn, kommunen där arbetsobjektet finns och vägnummer.

Om du gör en anmälan enligt anmälningsförfarandet ska du använda den elektroniska blanketten (kräver inte identifiering). Observera att anmälan inte kan kompletteras i efterhand.

Om du inte kan uträtta ärenden i e-tjänsten kan du använda utskrivbara blanketter. Lämna in ansökningsblanketten med bilagor till registratorskontoret vid NTM-centralen i Birkaland (PB 297, 33101 Tammerfors). 

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Kontrollera de aktuella priserna för de olika tillståndstyperna på webbplatsen.

Priset på tillståndet eller anmälan bestäms enligt tillståndstyp, längden på monteringarna i vägens längdriktning samt antalet dragningar under/över vägen. Även ett avslående beslut är avgiftsbelagt.


Tidsfrist

Tillståndspliktigt arbete får inte inledas innan ett positivt beslut har fattats. Närmare villkor fastställs i tillståndsbeslutet.

Handläggningstid

Kontrollera den genomsnittliga handläggningstiden på NTM-centralens webbplats. Bristfälligt ifyllda ansökningar, bristfälliga bilagor eller förutredningar fördröjer behandlingen av ansökan.

Giltighetstid

Tillståndsbeslutets giltighetstid är specifik för tillståndet och meddelas i tillståndsbeslutet. Anmälan är giltig i ett år efter att anmälan trätt i kraft, dvs. från den dag då arbetet enligt anmälan inleddes. Om arbetet inte slutförs inom ett år ska en ny anmälan göras.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärings-, trafik- och miljöcentralen
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Mellersta Finland
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 17.1.2022