suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Polisen

Tillstånd för penninginsamling.

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Penninginsamling är en verksamhet då man vädjar till allmänheten för att få penninggåvor. Vid penninginsamling får givarna inget vederlag.

Tillståndsmyndigheter för penninginsamling är Polisstyrelsen. Tillståndet att anordna penninginsamling beviljas för en obegränsad tid.

Gör så här

Ansökan om tillstånd för penninginsamling görs genom en skriftlig ansökan. Ansökan kan göras i polisens e-tjänst. Vid ansökan om tillstånd för penninginsamling ska den sökande sammanslutningen identifiera sig med Suomi.fi-koder. Ansökan kan även lämnas in i polisinrättningen eller polisens servicesställen.

Alla punkter på ansökningsblanketten ska fyllas i omsorgsfullt. En bristfälligt ifylld tillståndsansökan kan fördröja behandlingen av ärendet. Det är skäl att skicka ansökan i god tid.

Till tillståndsansökan bifogas:

  • Utdrag ur förening-, stiftelse- eller handelsregistret / utdrag ur ett register som förs av en offentligrättslig förening.

  • Kopia av sökandens stadgar eller bolagsordning

  • Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan eller annan utredning om att sökanden har verkat för att uppfylla sitt ändamål. Verksamhetsberättelsen är den primära bilagan. En annan utredning kan ges om det inte finns någon verksamhetsberättelse. Ge en förklaring till detta.

  • En redogörelse för hur tillsynen över penninginsamlingar och användningen av de insamlade medlen kommer att ordnas av sökanden, om inte detta framgår av den handling som avses i 3 punkten.

Bilagorna är obligatoriska. Om bilagorna inte bifogas till ansökan ber tillståndsmyndigheten om dem separat. Tillståndsmyndigheten kan vid behov begära om ytterligare utredningar i anknytning till ansökan eller dess bilagor.

Mer information om att ansöka om tillstånd för penninginsamling finns på polisens webbplats.

För vem och på vilka villkor

Anordnandet av penninginsamling är tillståndspliktigt. Tillstånd för penninginsamling kan beviljas för en sammanslutning eller stiftelse som idkar allmännyttig verksamhet för finansiering av verksamheten.

Redovisning ska lämnas för penninginsamling efter att tiden för insamlingen gått ut. Om den ansökande haft tidigare tillstånd för insamling men om redovisningen underlåtits beviljas inget tillstånd.

Den som innehar ett tillstånd till penninginsamling ska varje år lämna Polisstyrelsen en årsanmälan samt en årsplan för de penninginsamlingar som kommer att anordnas under den räkenskapsperiod som följer på varje årsanmälan.


Tidsfrist

Ansökningar jämte bilagor ska skickas till den behöriga myndigheten i god tid.

Handläggningstid

Den genomsnittliga handläggningstiden för ansökningar om tillstånd för penninginsamling är 5–6 månader vid Polisstyrelsen.

Giltighetstid

Tillstånd för penninginsamling som har beviljats fr.o.m. 1.3.2020 är giltigt för en obegränsad tid. Tillstånden som beviljats tidigare är giltiga för den tid som står i tillståndet.

Servicen tillhandahålls av

Polisen

Ansvarig för tjänsten

Polisen
Ansvarig för texten: Polisen
Uppdaterad: 1.3.2021