suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tillstånd för industriell tillverkning av läkemedel

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Tillstånd för industriell tillverkning av läkemedel är tillstånd för läkemedelsfabriker, tillstånd för legotillverkning och avtalsanalys. Tillståndet kan beviljas en sökande som uppfyller kraven i 1 § i läkemedelsförordningen.

Gör så här

Tillstånd söks fritt med en ansökan som lämnas till registratorskontoret vid Fimea.

För vem och på vilka villkor

Sökanden ska i sin ansökan ha uppgifter om en ansvarig föreståndare som uppfyller kraven i 9 § i läkemedelslagen samt vid behov en person som uppfyller behörighetsvillkoren i direktivet om läkemedel och veterinärmedicinska läkemedel, om sökanden helt eller delvis ämnar tillverka läkemedelspreparat. Tilläggskraven beskrivs i 1 § i läkemedelsförordningen.


Tidsfrist

Innan verksamheten inleds

Handläggningstid

90 dagar eller 30 dagar (tillståndsändringar), i handläggningstiden inräknas inte den tid som går åt till att lämna in tilläggsutredningar eller lämna utredningar. Tillståndssökandens lokaler och verksamhet granskas under behandlingstiden.

Giltighetstid

Tills vidare om verksamheten upprätthålls i enlighet med god distributionssed för läkemedel.

Servicen tillhandahålls av

Fimea

Ansvarig för tjänsten

Fimea
Ansvarig för texten: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Uppdaterad: 21.1.2021